APSAIMNIEKOŠANAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas izslēdz vai kavē patērētāja tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs

„Līgumslēdzēji ir vienojušies, ka jebkurš strīds, domstarpība un prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesā, viena šķīrējtiesneša sastāvā.”

[SIA "Jūsu nami" – 2007.gada 13.februāra lēmums Nr.10-lg]

„Visus strīdus un domstarpības, kas pusēm rodas šā līguma izpildes gaitā, tās risina pārrunu ceļā. Ja mēneša laikā domstarpības netiek atrisinātas, katra Puse var nodot minēto strīdu izlemšanai Latvijas Republikas tiesā vai Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā, saskaņā ar tās reglamentu un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, pēc prasītāja izvēles.”

[SIA "Ķīšzeme" – 2008.gada 18.janvāra lēmums Nr.5-lg]

"Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc šī līguma parakstīšanas, līdzēji vienojas risināt sarunu ceļā. Ja radušos strīdus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tie tiks nodoti izskatīšanai Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesā viena tiesneša sastāvā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šķīrējtiesas reglamentu, pēc prasītāja izvēles.”

[SIA "RS Servisi" – 2008.gada 19.augusta lēmums Nr.34-lg]

„Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no lietošanas noteikumiem, pārvaldīšanas līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts pēc prasītāja izvēles Latvijas Republikas tiesu iestādēs vai Rīgas neatkarīgajā šķīrējtiesā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā, rakstveida procesā un ar nosacījumu, ka gadījumā, ja atbildētājs neiesniedz atsauksmi uz prasību, uzskatāms, ka tas atzīst prasību.”

[IK „Inženieru tīkli” – 2008.gada 28.oktobra lēmums Nr.54-lg]

Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 7.punkta noteikumiem par netaisnīgiem līguma noteikumiem uzskatāmi noteikumi, kas ”izslēdz vai kavē patērētāja tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs vai tiesā, paredz strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā”.

Gadījumā, ja strīda izšķiršana ir paredzēta tikai šķīrējtiesā, tai skaitā šķīrējtiesā vai tiesā pēc prasītāja izvēles, tiek ierobežotas patērētāja tiesības vērsties tiesā. PTAC atzīmē, ka vēršanās šķīrējtiesā pēc prasītāja izvēles tāpat kā strīdu izskatīšana tikai šķīrējtiesā ierobežo patērētāja tiesības gadījumā, ja prasītājs būs Sabiedrība. PTAC norāda, ka, Sabiedrībai, iesniedzot prasījuma pieteikumu šķīrējtiesā, patērētājam pēc būtības tiek liegta iespēja savas likumīgās tiesības aizsargāt tiesā, tādejādi pārkāpjot PTAL 6.panta trešās daļas 1. un 7.punkta noteikumus (kontekstā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punkta noteikumiem). Ievērojot augstāk minēto, šāds līguma noteikums ir atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu.

„Visi strīdi, kas saistīti ar šī līguma izpildi tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā”.

[Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Avota nami” – 2008.gada 9.janvāra lēmums Nr.1-lg]

Nav pieļaujama tāda situācija, ka patērētājam saskaņā ar līgumu tiek uzspiesta tikai konkrēta tiesa, neievērojot Civilprocesa likuma 26.panta pirmajā daļā par lietu piekritību paredzēto, ka „Prasību pret fizisko personu ceļ tiesā pēc tās dzīvesvietas”. Tādējādi patērētājam var tikt apgrūtinātas iespējas aizstāvēt tiesā savas intereses, ja patērētājs dzīvo, piemēram, Liepājā vai Daugavpilī. Gadījumā, ja patērētāja dzīvesvieta nav piekritīga Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai, patērētājs tiek nostādīts savu tiesību realizācijai neizdevīgā stāvoklī un šāds noteikums ir pretrunā ar labticīguma prasībām un saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punkta, 6.panta trešās daļas 1.punkta noteikumiem šāds līguma noteikums ir netaisnīgs.