APSAIMNIEKOŠANAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas uzliek patērētājam neproporcionāli lielu līgumsodu

Dzīvokļa īpašniekam ir pienākums: „ne ilgāk kā nedēļas laikā informēt PĀRVALDNIEKU par dzīvoklī iemitinātajiem ģimenes locekļiem un citām personām, par noslēgtajiem īres un nomas līgumiem, kā arī par uzņēmējdarbības veikšanu dzīvokļa īpašumā. Gadījumā, ja dzīvokļa ĪPAŠNIEKS šādas ziņas nesniedz, viņš maksā PĀRVALDNIEKAM līgumsodu, kas tiek noteikts kalendārā mēneša apsaimniekošanas maksas (ekspluatācijas izdevumu) apmērā par katru kavējuma dienu, kā arī sedz visus zaudējumus, kas nodarīti PĀRVALDNIEKAM un citiem dzīvokļu īpašniekiem minētā rezultātā”.

[AS "Māju serviss KSA" – 2007.gada 6.maija lēmums Nr.29-lg]

PTAL 6.panta trešās daļas 4. punkts nosaka, ka par netaisnīgu līguma noteikumu uzskatāms tāds, kas uzliek patērētājam, kurš neizpilda līgumsaistības, neproporcionāli lielu līgumsodu. Dzīvokļa īpašnieka pienākums maksāt līgumsodu kalendārā mēneša apsaimniekošanas maksas apmērā par katru kavējuma dienu saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktu vērtējams kā nesamērīgs. Līdz ar to šāds līguma noteikums atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu.