APSAIMNIEKOŠANAS LĪGUMI / Līguma noteikums, kas atļauj pārdevējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus

Nekustamā īpašuma nomas un apsaimniekošanas līgums. „Iznomātājam ir tiesības, pieaugot Zemes gabala kadastrālajai vērtībai, kā arī pieaugot nekustamā īpašuma nodokļa apmēram, par attiecīgu summu palielināt šī līguma 3.1.1. punktā minēto nomas maksu, par to paziņojot Nomniekam”.

[SIA "Centra Remonts" – 2006.gada 2.augusta lēmums Nr.8-05 4966-M-594]

Punktā jāparedz patērētāju savlaicīga, individuāla un rakstveida informēšana par izmaiņām līgumā norādītā nomas maksā. Turklāt PTAL 6.panta trešās daļas 12.punkts nosaka, ka par netaisnīgu līguma noteikumu uzskatāms tāds līguma noteikums, kas „atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus vai preces vai pakalpojuma raksturojumu”. Tādejādi Līgumā būtu jāiekļauj līguma noteikums, kas paredzētu patērētājam iespēju atkāpties no līguma bez sankciju piemērošanas, ja iemesls līguma laušanai ir izmaiņas nomas maksā.

"Pārvaldnieks ir tiesīgs mainīt šī Līguma 3.1.1.punktā minēto maksu, pamatojot šādas izmaksas nepieciešamību ar ieņēmumu un izdevumu aprēķiniem un brīdinot par to Īpašnieku vismaz trīs mēnešus iepriekš. (..)”

[SIA "Ķīšzeme" – 2008.gada 18.janvāra lēmums Nr.5-lg]

PTAC atzīmē, ka saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 12.punktu par netaisnīgu ir uzskatāms tāds līguma noteikums, kas atļauj pakalpojuma sniedzējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus. Ņemot vērā, ka augstāk minētais līguma punkts paredz pārvaldniekam tiesības vienpusēji mainīt maksu par tā sniegtajiem pakalpojumiem, tādējādi grozot līguma noteikumus, šāds līguma noteikums saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktu (kontekstā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu) un PTAL 6.panta trešās daļas 12.punktu ir atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu.