ELEKTRONISKO SAKARU PAKALPOJUMA LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus

"TELIA ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa paziņojuma Abonentam, mainīt programmu pakešu vai kodēto programmu sastāvu. Saskaņā ar šo līgumu, TELIA negarantē programmu pakešu sastāva un satura nemainīgumu".

[SIA „Telia MultiCom” – 2005.gada 24.marta lēmums Nr.2-lg]

„Tikai Baltkom ir tiesīgs noteikt programmu paketes sastāvu, bet noteiktais paketes sastāvs un cenas par to var mainīties atkarībā no atļaujām, kuras Baltkom saņem no programmu devējiem. Abonentam ir tiesības pāriet uz mazāku (lielāku) programmu paketi šajā līgumā paredzētajos gadījumos”.

[SIA „Baltkom TV SIA” – 2005.gada 26.jūlija lēmums Nr.4-lg]

„IZPILDĪTĀJS patur tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus cenrādī, par to brīdinot PASŪTĪTĀJU divas nedēļas pirms to stāšanās spēkā. Ja PASŪTĪTĀJS nepiekrīt augšminētajām izmaiņām, tas brīdina par to IZPILDĪTĀJU rakstiski 5 (piecu dienu) laikā no dienas, kad PASŪTĪTĀJAM tie kļuva zināmi”.

[SIA „MAKSINET” – 2006.gada 7.jūnija lēmums Nr.19-lg]

Gadījumā, ja programmu izmaiņas skar pamata programmu paketi, kas pēc izmaiņu veikšanas varētu neapmierināt patērētāju un tādēļ viņš gribētu lauzt līgumu, tad saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 12.punktu patērētājam būtu jādod iespēja atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu. Turklāt saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 23.panta trešo daļu abonentam ir tiesības izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas, ja abonents saņēmis elektronisko sakaru komersanta paziņojumu par līguma nosacījumu grozījumiem, bet tiem nepiekrīt. Elektronisko sakaru komersants informē abonentu par līguma nosacījumu grozījumiem un tiesībām izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms līguma nosacījumu grozījumu spēkā stāšanās dienas. Par jebkuriem grozījumiem līgumā, neatkarīgi no tā, vai grozījumi tiek veikti terminētā līgumā vai beztermiņa līgumā, pakalpojuma sniedzējam ir jāinformē klients ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms jebkuru līguma nosacījumu grozījumu spēkā stāšanās dienas. Tāpat līgumā jāparedz klienta tiesības šādā gadījumā lauzt līgumu bez līgumsoda piemērošanas. Līdz ar to šādi līguma noteikumi saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 12.punktu ir uzskatāmi par netaisnīgiem.