ELEKTRONISKO SAKARU PAKALPOJUMA LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas ierobežo vai izslēdz iespēju patērētājam izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības

„Sabiedrības pienākums ir izskatīt Abonenta pretenziju par sniegtajiem pakalpojumiem un sniegt atbildi 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas”.

[SIA „Lattelekom” – 2006.gada 29.decembra lēmums Nr.8-058426-S-1118]

„Abonentam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas ir tiesības rakstiski izteikt savas pretenzijas par, viņaprāt, nepienācīgu pakalpojuma sniegšanu vai maksājumiem, ko tas apstrīd. BITE apņemas atbildēt uz Abonenta rakstiskiem lūgumiem un pretenzijām ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā. BITEI ir tiesības pieprasīt pamatotu atlīdzību par Abonenta rakstiski iesniegto pretenziju izskatīšanu, ja iesniegumā norādītās pretenzijas izrādās nepamatotas”.

[SIA „BITE Latvija” – 2006.gada 25.augusta lēmums Nr.25-lg]

Saskaņā ar PTAL 27.panta pirmo daļu „Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas”. Saskaņā ar 2006.gada 1.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” 15.punktu aģentūrai ir pienākums desmit dienu laikā pēc prasījuma pieteikuma saņemšanas sniegt patērētājam rakstisku atbildi par pie¬ņemto lēmumu attiecībā uz prasījuma pieteikumā izvirzīto prasību, ja minētajā laikposmā nav panākta abpusēja rakstiska vienošanās par prasības izpildi vai alternatīvu prasības izpildes veidu. Savukārt patērētāja tiesības, ja sniegts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums, ir noteiktas PTAL 29.panta pirmajā daļā. Līdz ar to šāds noteikums ir pretrunā ar PTAL 27.panta pirmo daļu un PTAL 6.panta trešās daļas 3.punktu un ir netaisnīgs līguma noteikums.

„Ja Klients vēlas izbeigt vai pārtraukt šo Līgumu, Klientam rakstiski jābrīdina Izpildītājs 1 mēnesi iepriekš un jāapmaksā rēķini par saņemtajiem pakalpojumiem (Ja pieslēgums bijis akcijas laikā vai pieslēgums bija par brīvu minimālais līguma termiņš ir 1 (viens) gads)”.

[SIA „Tekalats” – 2006.gada 7.septembra lēmums Nr.29-lg]

Patērētājs ir tiesīgs izmantot savas likumīgās tiesības un lauzt līgumu saskaņā ar PTAL 29.panta noteikumiem, ja pakalpojuma sniedzējs ir sniedzis līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu. Līdz ar to arī tad, ja patērētājs ir noslēdzis minimālā termiņa līgumu – uz 1 gadu, patērētājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, ja pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis līguma noteikumiem atbilstošu pakalpojumu. Tādējādi šāds līguma noteikums nostāda patērētāju neizdevīgā stāvoklī un ir pretējs labticīguma prasībām un saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, un saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktu ir vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums.

„PROMEDIA nav atbildīgs par traucējumiem un pārtraukumiem Pakalpojuma sniegšanā, kas radušies no PROMEDIA neatkarīgu iemeslu dēļ vai tehnoloģisku iemeslu dēļ, kā arī par atsevišķu „Internet” tīkla segmentu normālu funkcionēšanu un pieejamību”.

[SIA „Promedia” – 2007.gada 7.marta lēmums Nr.16-lg]

No šī līguma apakšpunkta noteikumiem nevar spriest, par kādiem tieši traucējumiem un pārtraukumiem Interneta pakalpojuma sniegšanā pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību. Pakalpojuma sniedzējam ir jāatbild par tehnoloģisko nodrošinājumu pakalpojuma sniegšanā, kā arī par „Internet” tīkla segmentu normālu funkcionēšanu un pieejamību, izņemot gadījumus, ja tas nav iespējams nepārvaramas varas vai patērētāja vainas dēļ (piemēram, datora pārslogošanas gadījumā). Tādējādi konkrētais līguma punkts šādā formulējumā atļauj samazināt pakalpojuma sniedzēja atbildību, ierobežojot patērētājam iespēju izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības. Līdz ar to šāds līguma noteikums ir netaisnīgs, jo atbilstoši PTAL 6.panta trešās daļas 3.punkta noteikumiem par netaisnīgu uzskatāms tāds līguma noteikums, kas ierobežo vai izslēdz iespēju patērētājam izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības gadījumā, kad pakalpojuma sniedzējs nav izpildījis līgumsaistības vai ir tās izpildījis daļēji.

„SIA „NEONET” apņemas sniegt Abonentam Pamatpakalpojumu, kurš izpaužas „Latvijas un ārzemes trafika sniegšanā bez ierobežojumiem (datu pārraides ātrums līdz 192 Kbit/s)”.

[SIA „NEONET” – 2005.gada 27.septembra lēmums Nr.1/08-6041]

Pakalpojuma sniedzējs ir izslēdzis patērētāja iespēju izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības sniegtā mājas Interneta pakalpojuma nepienācīgas kvalitātes gadījumā, jo konkrētajā līguma punktā ietvertais formulējums „.. līdz 192 Kbit/s)” paredz, ka pakalpojuma sniedzēja sniegtā mājas Interneta pakalpojuma datu pārraides ātrums iespējams amplitūdā no 0 (nulle) Kbit/s līdz 192 Kbit/s, ierobežojot savu atbildību par patērētājam sniegtā pakalpojuma datu pārraides ātrumu. Līdz ar to šāds līguma punkts saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 1.punktu, 5.punktu, 6.panta pirmo daļu, 6.panta trešās daļas 3.punktu ir vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums.