ELEKTRONISKO SAKARU PAKALPOJUMA LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas uzliek patērētājam neproporcionāli lielu līgumsodu

„Ja Līguma darbība tiek izbeigta pirms Līguma 2.1.punktā atrunātā termiņa beigām, tad Pasūtītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu dienu laikā izmaksā Izpildītājam līgumsodu apmērā, kas aprēķināms pēc formulas: A*(24-P)+B, kur A – Līguma 2.3.punktā noteiktā Abonēšanas maksa; P – Līguma darbības periods mēnešos, sākot no Līguma noslēgšanas datuma līdz Līguma izbeigšanas datumam; B – Izpildītāja zaudējumu atlīdzība par pirmstermiņa Līguma laušanu no Pasūtītāja puses: Ls 50,00 apmērā, ja Līgums lauzts 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas datuma; Ls 25,00 apmērā, ja Līgums lauzts periodā no 12 (divpadsmit) līdz 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas datuma”.

[SIA „TSR” – 2008.gada 24.jūlija lēmums Nr.30-lg]

Līgumsoda apmēra noteikšanā par pamatu tiek ņemti vērā ne tikai zaudējumi, kas pakalpojuma sniedzējam rodas sakarā ar patērētājam īpašumā nodotās Skype phone ierīces vērtības atlīdzināšanu, bet arī neiegūtā pakalpojuma abonēšanas maksa par atlikušajiem mēnešiem, kuros pakalpojums nav izmantots, no līguma laušanas brīža līdz līguma minimālā darbības termiņa beigām.

Piemēram, ja patērētājs lauztu līgumu sestajā mēnesī pēc līguma noslēgšanas, pie nosacījuma, ka pakalpojuma ikmēneša abonēšanas maksa ir LVL 10,00, tad matemātiskā izteiksmē līgumsods sastādītu naudas summu LVL 230,00 apmērā (konkrētajā piemērā formula būtu šāda: 10,00 LVL*(24-6)+50,00 LVL). No minētā piemēra izriet, ka būtībā līgumsoda apmērs aptver gan iekārtas Skype phone vērtības atlīdzināšanu pakalpojuma sniedzējam, gan arī pakalpojuma abonēšanas maksu par atlikušajiem mēnešiem no līguma laušanas brīža līdz līguma minimālā darbības termiņa beigām. Piemēram, ja patērētājs lauztu līgumu 13 mēnesī pēc līguma noslēgšanas, pie nosacījuma, ka pakalpojuma ikmēneša abonēšanas maksa ir LVL 10,00, tad līgumsoda apmērs sastādītu naudas summu LVL 135,00 apmērā (konkrētajā piemērā formula būtu šāda: 10,00 LVL*(24-13)+25,00 LVL). Līdz ar to secināms, ka šajā līguma punktā noteiktā līgumsoda apmērs ir pamatots ar iekārtas Skype phone vērtības atlīdzināšanu pakalpojuma sniedzējam, kas nav pretrunā ar līgumslēdzējpušu tiesiskās vienlīdzības principu. Tādējādi no vienas puses līgumā noteiktajam līgumsodam ir zaudējumu atlīdzināšanas funkcija. Tomēr tajā pašā gadījumā līgumā paredzētā līgumsoda apmēram ir arī sodīšanas funkcija, jo līgumsoda apmērs vairākkārtīgi var pārsniegt iekārtas Skype phone vērtību un vienas pakalpojuma ikmēneša abonēšanas maksas vērtību. 

Zaudējumu apmēru (tai skaitā sagaidāmās peļņas atrāvumu) uzrāda prasītājs un strīda gadījumā tiesa to pārbauda. PTAC norāda, ka no Civillikuma 1775.panta un 1779.panta izriet, ka zaudējumu atlīdzības pamati ir: nodarītāja prettiesiska rīcība, zaudējumu esamība un cēloniskais sakars. Tādējādi, lai pakalpojuma sniedzējs varētu prasīt zaudējumu atlīdzību no patērētāja atrautās peļņas veidā, tam ir jāpierāda patērētāja prettiesiska rīcība, minēto zaudējumu esamība un cēloniskais sakars starp patērētāja prettiesisko rīcību (neatļauto darbību) un pakalpojuma sniedzēja zaudējumiem.

Tāpat, lai arī nodrošinājumam pret zaudējumiem pēc savas ekonomiskās dabas var kalpot arī līgumsods, tomēr no juridiskās puses līgumsoda funkcija ir tikai papildināt zaudējumu atlīdzības vai izpildījuma pienākumu. Ņemot vērā iepriekš minētos kritērijus, konkrētajā līguma punktā noteiktais šāda apmēra līgumsods vērtējams kā neproporcionāli liels, jo tas neatbilst samērīguma un taisnīguma kritērijiem. Līdz ar to šāds līguma noteikums saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punkta noteikumu ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu.

„Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2009.gada 1.decembrim.
Gadījumā, ja līguma puse rakstveidā nebrīdina otro pusi par līguma laušanu 7 dienu laikā, līgums tiek automātiski pagarināts uz gadu.
Gadījumā, ja Pasūtītājs pirms termiņa lauž līgumu vai divu mēnešu laikā neapmaksā rēķinus, viņam jāmaksā par labu Izpildītājam līgumsodu divpadsmit mēnešmaksas apmērā”.

[SIA „Maksinets” – 2008.gada 11.aprīļa lēmums Nr.13-lg]

Konkrētajā līguma punktā paredzēts līgumsods 12 mēnešmaksu apmērā, ja patērētājs pirms termiņa lauž līgumu vai divu mēnešu laikā neapmaksā rēķinus. No patērētāja un pakalpojuma sniedzēja starpā noslēgtā līguma konstatējams, ka patērētājam mēnesī pakalpojuma maksa sastāda naudas summu LVL 13,92 apmērā. Līgumsods patērētājam ir noteikts maksājuma summas apmērā, kas kopā sastāda maksājumu summu par vienu gadu jeb 12 mēnešiem, tātad LVL 167,04 (LVL 13,92 x 12).
Piemēram, ja patērētājs vēlēsies atkāpties no līguma pirms līguma darbības termiņa beigām, tad viņam būs jāmaksā līgumsods LVL 167,04 apmērā. Tādējādi patērētājam būtu jāsamaksā līgumsods apmērā, kas ir vienlīdzīgs ar viena gada ikmēneša maksājumu kopējo summu. Līdz ar to šajā līguma noteikumā iekļautais līgumsods 12 mēnešmaksu apmērā vērtējam kā neproporcionāli liels un saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktu par netaisnīgu līguma noteikumu.

„Ja kāda no šī līguma pusēm vienpusēji lauž šo līgumu, pārtrauc sniegt vai atsakās no kāda šajā līgumā norādītā Elektronisko sakaru pakalpojumu veida 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no šī līguma parakstīšanas dienas, tad attiecīgā šī līguma puse šī līguma laušanas, pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas vai atteikšanās no pakalpojuma dienā samaksā otrai šī līguma pusei, līdztekus citiem šajā līgumā noteiktajiem maksājumiem, līgumsodu LVL 30 (trīsdesmit latu) apmērā par katru Elektronisko sakaru pakalpojuma veidu attiecībā uz kuru tiek izbeigtas līgumattiecības, izņemot šī līguma 6.14., 6.17. un 11.1.punktā norādītos gadījumus, kā arī gadījumā, ja Abonentam ir aprēķināta ierīkošanas maksa, kuru abonents ir nomaksājis”.

[SIA „IZZI” – 2009.gada 17.jūlija lēmums Nr.19-lg]

No minētā līguma punkta izriet, ka patērētājs nav tiesīgs atkāpties no noslēgtā līguma 24 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas bez līgumsoda piemērošanas, izņemot, ja patērētājs ir samaksājis pakalpojuma ierīkošanas maksu. Gadījumā, ja patērētājs minēto noteikumu neievēro – lauž līgumu pirms 24 mēnešu termiņa, pakalpojuma sniedzējs patērētājam piemēro līgumsodu Ls 30,00 apmērā par katru pakalpojumu. Ņemot vērā, ka saskaņā ar līgumā minēto patērētājs var izvēlēties līdz 4 (četriem) pakalpojuma sniedzēja sniegtiem pakalpojumiem, tad līgumsods par līguma pirmstermiņa laušanu var sasniegt Ls 120,00 apmēru. Līdz ar to šāds līguma punkts daļā „par katru Elektronisko sakaru pakalpojuma veidu attiecībā uz kuru tiek izbeigtas līgumattiecības” atbilstoši PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktam ir atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu.

„Par katru Līguma iepriekšējā punktā minēto noteikumu pārkāpumu ABONENTS maksā TRIATEL līgumsodu Ls 500 (pieci simti lati) apmērā un atlīdzina TRIATEL visus šajā sakarā radītus zaudējumus”.

[AS „Telekom Baltija” – 2006.gada 30.augusta lēmums Nr.28-lg]

No konkrētā līguma punkta izriet, ka patērētājam par katru līguma pārkāpumu ir jāmaksā līgumsods Ls 500,00 apmērā. Savukārt no līguma 1.3.punkta redzams, ka katra lietošanā nodotā mobilā telefona ”Huawei ETS-688” vērtība ir Ls 95,00. Šajā līguma punktā noteiktais līgumsods Ls 500,00 apmērā, salīdzinot ar viena lietošanā nodotā mobilā telefona vērtību, pārsniedz to vairāk nekā piecas reizes. Tādējādi par katru līguma 3.2.punkta pārkāpumu ir jāmaksā pakalpojuma sniedzējam līgumsods, kas pieckārtīgi pārsniedz lietošanā nodotā mobilā telefona vērtību. Līdz ar to šāds līgumsods Ls 500.00 apmērā ir vērtējams kā neproporcionāli liels un saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktu ir vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums.

"Televīzija atjauno pakalpojuma sniegšanu, ja, 15 dienu laikā pēc to pārtraukšanas, saņem nenomaksāto abonēšanas maksu, maksu par laiku, kad pakalpojumi ir bijuši pārtraukti, atkārtotas pieslēgšanas maksu un soda procentus".

[SIA „Ostkom” – 2005.gada 24.aprīļa lēmums Nr.2/08-3075]

Konkrētajā līguma punktā paredzētas sankcijas attiecībā pret kabeļtelevīzijas translēšanas pakalpojuma saņēmēju gadījumā, ja tas neveic pienācīgu ar līgumu uzņemto saistību izpildi attiecībā uz samaksas veikšanu. Ņemot vērā to, ka līgumā ir iekļauti divi līgumsodi par laikā nenomaksāto abonēšanas maksu, saskaņā ar PTAC 5.panta otrās daļas 5.punktu, 6.panta pirmo daļu, trešās daļas 1.punktu nav pieļaujams, ka līgumā tiek iekļauti divi līgumsodi attiecībā uz vienu un to pašu līguma saistību nepienācīgu izpildi, līdz ar to šāds līguma noteikums saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktu ir vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums.

„Līgumam beidzoties (neatkarīgi no iemesla), Klientam jāatgriež darba kārtībā esoša Karte vēlākais 5 dienu laikā no Līguma izbeigšanas. Karte tiek atgriezta Viasat noteiktajā kārtībā. Kavējot kartes atgriešanu, Viasat ir tiesības pieprasīt Klientam Kartes īri par visām kavētajām Kartes atgriešanas dienām un līgumsodu LVL 64”.

[AS „VIASAT” – 2006.gada 15.decembra lēmums Nr.42-lg]

Kā izriet no pakalpojuma sniedzēja interneta mājas lapā esošās informācijas, patērētājam par karti vienu reizi gadā jāmaksā naudas summa LVL 3,70 apmērā. Tādējādi kartes nodošanas kavējuma gadījumā pieprasītais līgumsods LVL 64,00 apmērā, salīdzinot ar kartes gada maksu, pārsniedz to pat desmitkārtīgi. Šādā gadījumā patērētājs tiek nostādīts neizdevīgā stāvoklī, jo bez kartes īres maksas par kavētajām kartes atdošanas dienām samaksas patērētājam papildus jāmaksā arī līgumsods, kas vairākkārtīgi pārsniedz kartes gada maksu, kas vērtējams kā neproporcionāli liels līgumsods. Līdz ar to šāds līguma noteikums saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktu uzskatāms par netaisnīgi līguma noteikumu.