ELEKTRONISKO SAKARU PAKALPOJUMA LĪGUMI / Līguma noteikums, kas atļauj pārdevējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus

"”Master Telecom” ir tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus, pakalpojumu kopumu un saturu, funkcijas un apjomu, pakalpojumu cenas, tarifus un papildus maksājumus, paziņojot par to Abonentam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms grozījumu spēkā stāšanās. Ja līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās brīdim Abonents nav iesniedzis „Master Telecom” rakstisku pieteikumu par Līguma izbeigšanu, tiks uzskatīts, ka Abonents Noteikumu grozījumiem ir piekritis”.

[SIA „Master Telecom” – 2007.gada 22.oktobra lēmums Nr.47-lg]

Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 12.punktu par netaisnīgu līguma noteikumu atzīstams tāds, kas „atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus vai preces vai pakalpojuma raksturojumu”. No konkrētā līguma punkta satura izriet, ka šajā noteikumā pakalpojuma sniedzējs ir atrunājis savas tiesības vienpusēji veikt tādas izmaiņas, kas varētu ietekmēt gan pakalpojuma raksturu, gan noteikumus, piemēram, paredzot papildus maksājumu veikšanu. Savukārt Elektronisko sakaru likuma 23.panta trešā daļa paredz, ka „Abonentam ir tiesības izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas, ja abonents saņēmis elektronisko sakaru komersanta paziņojumu par līguma nosacījumu grozījumiem, bet tiem nepiekrīt. Elektronisko sakaru komersants informē abonentu par līguma nosacījumu grozījumiem un tiesībām izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms līguma nosacījumu grozījumu spēkā stāšanās dienas”. Tādējādi būtisks ir veids, kādā abonentiem tiek nodrošināta informācija par pakalpojuma sniedzēja vienpusēji veiktajām.

Patērētāja interese – zināt veidu, kādā tiks paziņotas līguma izmaiņas, ir tiesiski nozīmīga un pamatota. Turklāt pakalpojuma sniedzēja paziņojumu izplatīšanas veidiem saistībā ar paredzētajām izmaiņām līgumos būtu jābūt tādiem, lai tie nodrošinātu patērētāja individuālu informēšanu un būtu piemēroti konkrētajam patērētājam – piemēram, paredzot individuāla rakstveida paziņojuma nosūtīšanu, jo ne visiem patērētājiem varētu būt pieejama informācija, kas ievietota pakalpojuma sniedzēja mājas lapā. Šāda patērētāju informēšanas kārtība nodrošinātu, ka patērētāji, kuri pakalpojuma sniedzēja vienpusēji veikto līguma izmaiņu dēļ vairs nevēlētos turpināt līgumsaistības, būtu informēti par šo izmaiņu veikšanu, tādējādi iekļaujoties līgumā noteiktajā 30 dienu pieteikuma par līguma laušanu iesniegšanas termiņā.

"Televīzija nenes atbildību par translējamo programmu saturu, programmu izmaiņām, paketes satura izmaiņām, kvalitāti ko radījušas šo retranslējamo programmu telekompānijas".

[SIA „Ostkom” – 2005.gada 24.aprīļa lēmums Nr.2/08-3075]

Konkrētā līguma priekšmets ir pakalpojuma sniedzēja darbība – abonenta izvēlētās programmu paketes Nr.3 translēšana. Tā kā programmu pakete nepastāv atsevišķi no tajā ietilpstošajām programmām, jo pakalpojuma sniedzēja paketē ietilpstošās programmas ir līguma objekts, tad atbilstoši PTAL 6. panta trešās daļas 12.punktam šāds līguma punkts ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu, jo pakalpojuma sniedzējs līguma noteikumos paredz sev tiesības vienpusēji mainīt programmu paketes sastāvu. Ja tiek grozīts pakalpojuma sniedzēja programmu paketē Nr. 3 ietilpstošo programmu uzskaitījums, viena programma tiek aizstāta ar citu, secināms, ka tiek grozīts līguma priekšmets, jo programmu nomaiņas rezultātā mainās programmu paketes Nr. 3 sastāvs, tā vairs nav tā pati programmu pakete ar programmām, par kuras translēšanu tika parakstīts līgums.