Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze

PRECES NOSAUKUMS, IDENTIFIKĀCIJA

PRECES ATTĒLSRAŽOTĀJSNEATBILSTĪBAKOREKTĪVĀS DARBĪBAS
2020. gads
PVC logi, profils WITAL Presige Therm Light MD ar dubulto stiklojumu, izmērs 820X1920, stiklojums - 4/16AR/4TMATLANT
Michał Mioduszewski
Polija
Nav gūti pierādījumi par Ražotāja ekspluatācijas īpašību deklarācijā deklarētās siltumcaurlaidības vērtības 1,1 W/m2 K atbilstību 
Betona seguma bloks, modelis: Bulka 6, (180x120x60), ražošanas datums: 09.04.2020.SIA "OGRES CEPLIS"Faktiskā šķeļamības stiprības vērtība neatbilst ekspluatācijas īpašību deklarācijā un CE zīmē norādītajai deklarētajai vērtībai ≥3,6 Mpa 
Divdaļīgi logi no polivinilhlorīda profilu sistēmas (PVC) 
01-AVANTGARDE 7000, izmērs 1400x1400mm, stikla biezums un tips – 3/16AST/*4;
ar deklarētu gaisa caurlaidības  klasi 4
DOBROPLAST FABRYKA Okienne Sp.z.o.o., Polija,
Dažādi izplatītāji Latvijā
1. Deklarētā gaisa caurlaidība (4 klase) neatbilst faktiskajai (3 klase);
2. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā un CE zīmes marķējumā atšķirīgas siltumcaurlaidības vērtības Uw=>1,1 un 1,4 W/(m²K) un ūdensnecaurlaidības klases - 4A un 9A
 
Divdaļīgi logi no polivinilhlorīda profilu sistēmas (PVC) PCV GEALAN S8000IQ 74/66/78, izmērā 1420x1420mm, stikla biezums un tips –4S|3/PSN16A/4FL/PSN16A/4S|3. 
deklarētā ūdensnecaurlaidības klase 8A - 9A

Stollar Systemy Okienne Godlewska Spolka Jawna 16-400 Suwalki, ul. Polnocna 50A, Polija,
Dažādi izplatītāji Latvijā

1. Deklarētā ūdensnecaurlaidības klase (8A) neatbilst  faktiskai klasei (4A klase)
2. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā un CE zīmē marķējumā atšķirīgas ūdensnecaurlaidības klases – 9A un 8A, vēja slodžu izturības klases - C3/B4 un C5/B5, neprecīza siltumcaurlaidības vērtība Uw=1 W/m2K un akustiskās īpašības 34 dB un 26 dB. 
 
2019. gads
Saliekamā dzelzsbetona izstrādājumi: kāpnes, dobās plātnes, rīģeļi, kolonnas, pamatu pāļi, sienas elementi SIA "SATIS PREFAB", Latvija

Izstrādājumam nav veikts ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaude, kā to nosaka Regula 305/2011 un piemērojamie saskaņotie standarti:

 • kāpnēm (EN 14843:2007),
 • dobām plātnēm (EN 1168:2005+A3:2011),
 • lineāriem konstrukciju elementiem (EN 13225:2013),
 • sienas elementiem (EN 14992:2007+A1:2012),
 • pamatu pāļiem (EN 12794:2005+A1:2007).

Pastāv aizdomas, ka arī citiem SIA "SATIS PREFAB" ražotajiem dzelzsbetona izstrādājumiem nav veikts atbilstošs ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaude.

Informācija papildināta 16.07.2019.

Ražotājs SIA "SATIS PREFAB" informēja, ka šobrīd neražo minētos būvizstrādājumus. 

Informācija papildināta: 16.07.2019.

2018.gads
Ozolkoka ārdurvisSIA "VĀCIEŠU UZŅĒMUMS", Reģ. Nr.40103176809, Juridiskā adrese: Pētera Beltes iela 22B, Jūrmala, LV-2011Izstrādājumam nav veikts ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaude kā to nosaka Regula 305/2011 un piemērojamais saskaņotais standarts: EN 14351-1: 2006+A2:2016 "Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi. 1.daļa: Logi un gājēju zonas ārdurvju bloki"Ražotājs apņēmies turpmāk neražot, kā arī nelaist tirgū ozolkoka ārdurvis, kā arī citas ārdurvis.
Saliekamā dzelzsbetona izstrādājumi: kāpnes, dobās plātnes, rīģeļi, kolonnas, pamatu pāļi, sienas elementi SIA "SATIS PREFAB", Latvija

Izstrādājumam nav veikts ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaude, kā to nosaka Regula 305/2011 un piemērojamie saskaņotie standarti:

 • kāpnēm (EN 14843:2007),
 • dobām plātnēm (EN 1168:2005+A3:2011),
 • lineāriem konstrukciju elementiem (EN 13225:2013),
 • sienas elementiem (EN 14992:2007+A1:2012),
 • pamatu pāļiem (EN 12794:2005+A1:2007).

Pastāv aizdomas, ka arī citiem SIA "SATIS PREFAB" ražotajiem dzelzsbetona izstrādājumiem nav veikts atbilstošs ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaude.

Informācija papildināta 29.01.2019.

 
Saliekamā dzelzsbetona izstrādājumi: kāpnes, dobās plātnes, rīģeļi, kolonnas, pamatu pāļi, sienas elementiSIA "SATIS", Latvija

Izstrādājumiem nav veikts ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaude, kā to nosaka Regula 305/2011 un piemērojamie saskaņotie standarti: 

 • kāpnēm (EN 14843:2007),
 • dobām plātnēm (EN 1168:2005+A3:2011),
 • lineāriem konstrukciju elementiem (EN 13225:2013), 
 • sienas elementiem (EN 14992:2007+A1:2012), 
 • pamatu pāļiem (EN 12794:2005+A1:2007).

Pastāv aizdomas, ka arī citiem SIA "SATIS" ražotajiem dzelzsbetona izstrādājumiem nav veikts atbilstošs ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaude. 

Ražotājs SIA "SATIS" 2018.gada 16.novembrī saņēma paziņotās iestādes ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu (turpmāk - Sertifikāts) dobām plātnēm ēku grīdām un jumtiem (EN 1168:2005+A3:2011) un 2018.gada 29.novembrī - Sertifikātu lieārajiem konstrukciju elementiem (EN 13225:2013). Līdz ar to SIA "SATIS" dobās plātnes, kas laistas tirgū no 2018.gada 16.novembra un lineārie kunstrukciju elementi, kas laisti tirgū no 2018.gada 29.novembra atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Informācija papildināta 29.01.2019.

Transportbetons SIA "Satis"Nav veikta atbilstības novērtēšana, iesaistot akreditētu sertifikācijas institūciju, kā to nosaka normatīvie akti un piemērojamais Latvijas valsts standarts LVS 156-1:2017 "Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 "Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība""PTAC ražotājam SIA "SATIS" 2018.gada 29.augustā ir sniedzis norādījumus, ka turpmāka transbetona piedāvāšana tirgū nav pieļaujama, kamēr nebūs veikta atbilstības novērtēšana. Ražotājs SIA "SATIS" 2018.gada 29.augustā ir apņēmies turpmāk transportbetonu nelaist un nepiedāvāt tirgū, kā arī nepārdot, nepiegādāt vai citādi neizplatīt, kamēr nebūs veikta atbilstības novērtēšana.
2017.gads
Transportbetons SIA "GRODS" Ražotājs nav veicis transportbetonam atbilstības apliecināšanu, kā to nosaka normatīvie akti un piemērojamais Latvijas valsts standarts LVS 156-1:2009 "Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206-1: Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai" un tā labojums LVS 156-1:2009/AC:2015.  
Slodzi nesošās metāla konstrukcijas SIA "AEX STEEL"Ražotājs nav veicis atbilstošu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumu un pārbaudi metāla konstrukcijām, kā to nosaka normatīvie akti un Eiropas saskaņotais EN 1090-1Ražotājs 2017.gada 27.martā ir ieviesis atbilstošu procedūru. Līdz ar to no 2017.gada 27.marta SIA "AEX STEEL” tirgū laistās metāla konstrukcijas atbilst normatīvo aktu prasībām.
Siltumizolācijas materiāls no putu polistriola ECOTERM EPS 200i 1200x500x50, λD=0,034SIA "TEGO", LatvijaFaktiskais spiedes spriegums pie 10% deformācijsa 195,7 kPa neatbilst deklarētajam 200 kPaNeatbilstošās ražošanas partijas Nr. 202240.85, kas ražota 2016.gadā, atlikumu 1,2 m3 apmērā ražotājs SIA "TEGO" brīvprātīgi izņēmis no tirgus un iznīcinājis.
Siltumizolācijas materiāls no putu polistirola EXTRA EPS 150, 1200x600x50, λD=0,034SIA "TENAPORS", LatvijaFaktiskais spiedes spriegums pie 10% deformācijas 134,5 kPa neatbilst deklarētajam - 150 kPANeatbilstošās ražošanas partijas, kas ražota 2015.gada decembrī un iepakota 141215, atlikumu nav.
2016.gads
Betons SIA "JC Betons". Adrese: Krustpils iela 56, RīgaLaika posmā no 2015.gada 26.novembra līdz 2016.gada 12.decembrim Ražotājs nav veicis betonam atbilstības apliecināšanu, kā to nosaka normatīvie akti un piemērojamais Latvijas valsts standarts LVS 156-1:2009 "Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206-1: Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai" un tā labojums LVS 156-1:2009/AC:2015. Proti, ražotājs atbilstības novērtēšanā nebija iesaistījis akreditēto institūciju.2016. gada 13.decembrī ražotājs ir ieviesis atbilstošu procedūru un iesaistījis akreditēto institūciju. Neatbilstība ir novērsta.
Betons

 

SIA "MERKURS-J" (Latvija)

Adrese: Rūtas iela 6, Gardene, Auru pag., Dobeles nov., LV-3701

Ražotājs nav veicis betonam atbilstības apliecināšanu, kā to nosaka normatīvie akti un piemērojamais Latvijas valsts standarts LVS 156-1:2009 "Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1.daļa: Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai" un tā labojums LVS 156-1:2009/AC:2015Ražotājs ir uzsācis novērtēšanas procesu 
Slodzi nesošās metāla konstrukcijas SIA "N.G.S."Ražotājs nav veicis atbilstošu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumu un pārbaudi metāla konstrukcijām, kā to nosaka normatīvie akti un Eiropas saskaņotais EN 1090-1Ražotājs 2016.gada 28.jūlijā ir ieviesis atbilstošu procedūru. Līdz ar to no 2016.gada 28.jūlija SIA "N.G.S." tirgū laistās metāla konstrukcijas atbilst normatīvo aktu prasībām.
Betons

SIA “JUMA UN K” (Latvija)

 

Adrese: Strautu iela 100, Rīga, LV-1021
Ražotājs nav veicis betonam atbilstības apliecināšanu, kā to nosaka normatīvie akti un piemērojamais Latvijas valsts standarts LVS 156-1:2009/AC:2015 “Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1. daļa: Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai 
Nezināmas izcelsmes gāzbetona pārsedzes, kas tiek piedāvātas kā preču zīmes ROCLITE pārsedzasNav zināmsNav zināms ražotājs, līdz ar to nav pierādīts, ka pārsedzēm ir veikts atbilstošs ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaude, kā to nosaka normatīvie akti un saskaņotais standarts LVS EN 12602+A1:2013 "Rūpnieciski ražotie stiegrotie būvelementi no autoklāvēta gāzbetona" 
Slodzi nesošās metāla konstrukcijas SIA "Buvar"Ražotājs nav veicis atbilstošu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumu un pārbaudi metāla konstrukcijām, kā to nosaka normatīvie akti un Eiropas saskaņotais EN 1090-1 
Slodzi nesošās metāla konstrukcijas SIA "SEPRO"Ražotājs nav veicis atbilstošu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumu un pārbaudi metāla konstrukcijām, kā to nosaka normatīvie akti un Eiropas saskaņotais EN 1090-1 

2015.gads

Slodzi nesošās metāla konstrukcijasSIA “Armets-A”

Ražotājs nav veicis atbilstošu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumu un pārbaudi metāla konstrukcijām, kā to nosaka normatīvie akti un Eiropas saskaņotais standarts EN 1090-1 laika posmā no 2012.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 2.jūlijam

Komersants 2014.gada 2.jūlijā ir ieviesis atbilstošu procedūru.

2016.gada 14.martā paziņotā institūcija AS “Inspecta Latvia” pieņēma lēmumu anulēt ražošanas procesa kontroles sertifikātu Nr.1325-CPR-3054, kas 2014.gda 2.jūlijā izsniegts SIA “Armets-A”. Līdz ar to no 2016.gada 14.marta SIA “Armets-A” tirgū laistās metāla konstrukcijas neatbilst normatīvo aktu prasībām.
Saliekamā dzelzsbetona izstrādājumiSIA “Betcon Latvija”

Ražotājs nav veicis atbilstošu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumu un pārbaudi, kā to nosaka Regula 305/2011 un piemērojamie saskaņotie standarti sekojošiem būvizstrādājumiem:

 • Cokola paneļiem;
 • Kāpņu elementiem;
 • Pārseguma paneļiem;
 • Sienu elementiem (pēc 2014.gada 28.augusta)

Informējam, ka iespējams arī citiem SIA “Betcon Latvija” ražotajiem dzelzsbetona izstrādājumiem nav veikts atbilstošs ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaude.

-

Slodzi nesošās metāla konstrukcijas

SIA “Ozolkalns Grupa”

Nav veikts ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaude 

PTAC ražotājam 09.07.2015. ir sniedzis norādījumus, ka turpmāka būvizstrādājumu piedāvāšana tirgū nav pieļaujama, kamēr nebūs veikts ekspluatāciju īpašību noturības novērtējums un pārbaude.

FIBO keramzītbetona pārsedzes  

Saint-Gobain Ehitustooted AS

(adrese: Peterburi tee 75, 11415 Tallina, Igaunija) 
Ražotājs nav veicis atbilstošu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumu un pārbaudi keramzītbetona pārsedzēm, kā to nosaka normatīvie akti un Eiropas saskaņotais standarts EN 845-2: 2013

Ražotājs 2016.gada janvārī ir pabeidzis pārsedžu novērtēšanas procesu.

Pārsedzes “PB” 

SIA “Rīgas firma “Lugaži””

(adrese: Lugažu iela 2, Rīga)

Ražotājs nav veicis atbilstošu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumu un pārbaudi pārsedzēm, kā to nosaka normatīvie akti un Eiropas saskaņotais standarts EN 845-2:2013 PTAC ražotājam 25.06.2015. un atkārtoti 27.10.2015. ir sniedzis norādījumus, ka turpmāka būvizstrādājumu piedāvāšana tirgū nav pieļaujama, kamēr nebūs veikts ekspluatāciju īpašību noturības novērtējums un pārbaude.
Dzelzsbetona pārsedzes

SIA "Ramkons" (Latvija)

Adrese: Mārkalnes iela 11 k-2, Rīga, LV-1024

 

Ražotājs nav veicis atbilstošu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumu un pārbaudi pārsedzēm, kā to nosaka normatīvie akti un Eiropas saskaņotais standarts EN 845-2:2013

Ražotājs 02.2016. ir veicis atbilstošu novērtējumu. 

2014.gads

Gāzbetona mūra bloki

PORITAS PB-300, 600×300×200, 3N/mm2

UAB „MATUIZU DUJU SILIKATAS”, LietuvaDeklarētais sausa elementa blīvums – 400 ±50 kg/m3, faktiskais – 470 kg/m3Ražotājs ir identificējis neatbilstošo mūra bloku partiju. Pēc ražotāja un paziņotās institūcijas, kas veic ražošanas procesa kontroli, sniegtās informācijas ražotnē ir veikti ražošanas procesa uzlabošanas pasākumi, kā arī palielināta izejmateriālu un gatavās produkcijas kontrole, lai turpmāk nepieļautu neatbilstību rašanos.
Siltumizolācijas materiāls no putu polistirola TERMOPORAS EPS 150, 100x1000x500mm, λ=0,035

UAB "Ukmerges Gelžbetonis", LietuvaFaktiskais spiedes spriegums pie 10% deformācijas ir 147(kPa) neatbilst deklarētajam – 150(kPa)Izplatītājs brīvprātīgi no Latvijas tirgus izņēmis 273 pakas neatbilstošā preces. Izņemtā prece ir atgriezta ražotājam. 16.01.2015. no ražošanas procesā iesaistītās paziņotās institūcijas saņemta informācija, ka, atkārtoti testējot, neatbilstības nav konstatētas. Ražotājs ir veicis uzlabojumus ražošanas procesā un tā kontrolē.
Siltumizolācijas materiāls no putu polistirola AQUA EPS P150, 50x615x1230mm, λ=0,035 S.A. "YETICO", Polija1.Faktiskais spiedes spriegums pie 10% deformācijas ir 113 (kPa) neatbilst deklarētajam – 150(kPa);
2. faktiskais parauga biezums ir 39.7mm, kas neatbilst deklarētajam biezumam– 50mm, kā arī deklarētajai pielaidei ±2mm.
Preces atlikums Latvijas tirgū nav konstatēts. Ražotājs nav pierādījis, ka preces ekspluatāciju noturības novērtējums un pārbaude nav veikta atbilstoši prasībām. PTAC par konstatēto ir informējis Polijas tirgus uzraudzības iestādi, kas veic turpmākās tirgus uzraudzības darbības.
Siltumizolācijas materiāls no putu polistirola ECOTERM EPS 100, 1200x500x50, λ=0,037

SIA "TEGO", LatvijaFaktiskais spiedes spriegums pie 10% deformācijas ir 96.2 (kPa) neatbilst deklarētajam – 100(kPa)Konstatēts, ka neatbilstošas ir divas ražošanas partijas (Nr.10204064 un Nr.10205064, kas ražotas 2014.gada jūnijā), kuru atlikumu 3,9m3 apmērā ražotājs SIA "TEGO" brīvprātīgi izņēmis no tirgus. Veikti uzlabojumi ražošanas procesā un tā kontrolē.
Slodzi nesošās metāla konstrukcijas SIA „Metolat Baltic”, LatvijaNav veikts ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudeRažotājs ir veicis ekspluatāciju īpašību noturības novērtējumu un pārbaudi slodzi nesošajām metāla konstrukcijām. No 01.05.2014. ir izpildītas nepieciešamās procedūras atbilstoši Regulas 305/2011 prasībām, ražošanas procesa kontrolē ir iesaistīta paziņotā institūcija.
Slodzi nesošās metāla konstrukcijas SIA „AD Groups”, LatvijaNav veikts ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudeTiek veiktas nepieciešamās darbības, lai izietu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes procedūru, līdz tam laikam ražošana apturēta. Šobrīd PTAC rīcībā nav informācijas, vai korektīvās darbībās veiktas.
Slodzi nesošās metāla konstrukcijas SIA „Metāla konstrukcijas”, LatvijaNav veikts ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaude

PTAC ražotājam 02.12.2014. ir sniedzis norādījumus, ka turpmāka būvizstrādājumu piedāvāšana tirgū nav pieļaujama, kamēr nebūs veikts ekspluatāciju īpašību noturības novērtējums un pārbaude.

Ražotājs ir ieviesis atbilstošu ekspluatācijas īpašību novērtējumu un pārbaudi 2015.gada 23.aprīlī.

Saliekamās dzelzsbetona kolonnas SIA "TILTS", LatvijaNav veikts ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudeRažotājs ir veicis ekspluatāciju īpašību noturības novērtējumu un pārbaudi būviztsrādājumiem. No 11.12.2014. ir izpildītas nepieciešamās procedūras atbilstoši Regulas 305/2011 prasībām, ražošanas procesa kontrolē ir iesaistīta paziņotā institūcija.
2013.gads
Siltumizolācijas materiāls no putu polistirola IZOPORS EPS 100, (100X50X10 cm), LS-W2-T2-P4-S2-DS(70,-)1-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DLT(1)-5-WL(T)3

UAB "BALTIJOS POLISTERENAS", LietuvaSpiedes spriegums pie 10% deformācijas un siltumvadītspēja neatbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.Izplatītājs brīvprātīgi no Latvijas tirgus izņēmis neatbilstošās preces atlikumu (42 loksnes), sasmalcinājis un nosītījis uz Lietuvu ražotājam otrreizējai pārstrādei. 16.01.2015. no ražošanas procesā iesaistītās paziņotās institūcijas saņemta informācija, ka, atkārtoti testējot, neatbilstības nav konstatētas. Ražotājs ir veicis uzlabojumus ražošanas procesā un tā kontrolē.
Siltumizolācijas materiāls no putu polistirola TERMOPORAS EPS 60, (100X1000X500 mm), EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS100-CS(10)60-DS(N)2-WL(T)5

UAB "Ukmerges Gelžbetonis", LietuvaSpiedes spriegums pie 10% deformācijas neatbilst deklarētajai ekspluatācijas īpašībai.Atlikums Latvijas tirgū netika konstatēts. Izplatītājs brīvprātīgi apturēja attiecīgā tipa siltumizolācijas iepirkumus no Lietuvas ražotāja. 16.01.2015. no ražošanas procesā iesaistītās paziņotās institūcijas saņemta informācija, ka, atkārtoti testējot, neatbilstības nav konstatētas. Ražotājs ir veicis uzlabojumus ražošanas procesā un tā kontrolē.
Siltumizolācijas materiāls no putu polistirola EPS 60 ALFA FASADA, (100x500x1000 mm), EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70-)2-TR100

SA "YETICO", PolijaSpiedes spriegums pie 10% deformācijas un siltumvadītspēja neatbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.Izplatītājs būvizstrādājumam piedēvējis īpašības, kas tam nepiemīt un, piedāvājis to Latvijas tirgū kā siltumizolācijas materiālu fasādēm, kaut ražotājs nav paredējis šādu pielietojumu. PTAC ir izdevis lēmumu par negodīgu komercpraksi. Prece atlikumā nav.
Siltumizolācijas materiāls no putu polistirola EPS P120 AOUA, (100x615x1230 mm), EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(2)-S(2)-P(5)-BS170-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,90)1-DLT(2)5-WL(T)1-WD(V)3

SA "YETICO", PolijaSpiedes sprieguma pie 10% deformācijas, biezuma un siltumvadītspējas faktiskās vērtības neatbilst deklarētajām.No Latvijas tirgus izņemtas 37 iepakojumi ar preci.
Siltumizolācijas materiāls no putu polistirola EPS 70-039, (50x500x1000mm), LST EN 13163 2009-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(70)1-DS(N)2-TR100-WL(T)3

SIA "Siltini", ražots LietuvāSpiedes sprieguma pie 10% deformācijas faktiskā vērtība neatbilst deklarētajai.Izplatītājs apņēmās nepieļaut turpmāko pārdošanu, piegādāšanu vai citādu izplatīšanu Latvijas tirgū. Atlikumu uz 22.11.2013 uzņēmumā nebija.
Divdaļīgs logs no polivinilhlorīda profilu sistēmas (PVC) Weiss profil 5000 izm.1300x1360mm, Uw=1,3 W/m2k SIA "ALEOKS PRO", LatvijaDeklarētā siltumcaurlaidība ir Uw=1,3 W/m2k, faktiskā vērtība: Uw=1.5 (W/m2K) ar nenoteiktību ±3%Ražotājs apņēmies turpmāk Latvijas tirgū nepiedāvāt logu konstrukcijas no polivinilhlorīda profilu sistēmas Weiss profil 5000
Divdaļīgi logi no polivinilhlorīda profilu sistēmas (PVC) OVLO CLASSIC, izm. 1300x1360mm, Uw = 1,2W/m2K

Sp. z o.o. "DOBROPLAST FABRYKA OKIEN", PolijaDeklarētā siltumcaurlaidība ir Uw=1,2W/m2k, faktiskā vērtība: Uw=1,5 (W/m2K) ar nenoteiktību ±3%Izplatītājs apņēmies turpmāk Latvijas tirgū nepiedāvāt logu konstrukcijas no polivinilhlorīda profilu sistēmas OVLO CLASSIC
Divdaļīgs logs (PVC) BRUGMANN CLASSIC, izm.1300x1390mm, Uw=1,4 W/m2K

Firma "AdamS", PolijaDeklarētā siltumcaurlaidība ir Uw=1,4W/m2k, faktiskā vērtība: Uw=1,5 (W/m2K) ar nenoteiktību ±3%

Izplatītājs apņēmies turpmāk Latvijas tirgū nepiedāvāt logu konstrukcijas no polivinilhlorīda profilu sistēmas BRUGMANN CLASSIC