NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PRIEKŠLĪGUMI UN PIRKUMA LĪGUMI (BŪVNIECĪBAS LĪGUMI) / Līguma noteikumi, kas ierobežo vai izslēdz iespēju patērētājam izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības

„Noslēdzot šo pirkuma līgumu, PIRCĒJAM ir zināms pārdodamā NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA tiesiskais un faktiskais stāvoklis un PIRCĒJS, parakstot šo pirkuma līgumu, apliecina, ka šajā sakarā neizvirzīs nekādas pretenzijas pret PĀRDEVĒJU. Puses apliecina, ka, parakstot šo līgumu tās labi apzinās NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA vērtību un atsakās turpmāk celt viena pret otru prasības par līguma atcelšanu vai pirkuma maksas maiņu nesamērīgu zaudējumu dēļ”.

[SIA „Fazenda” – 2005.gada 19.augusta lēmums Nr.108-5269]

„Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Nekustamā īpašuma faktisko stāvokli un visiem apstākļiem, kas saistīti ar Nekustamo īpašumu un apņemas sakarā ar to nākotnē neizvirzīt viena pret otru nekādas pretenzijas. Puses atsakās celt viena pret otru prasību par šī līguma atcelšanu vai pirkuma summas maiņu nesamērīgu zaudējumu dēļ. Puses vienojas, ka Nekustamais īpašums ir nodots Pircēja valdījumā un lietošanā parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu 2004.gada 17.septembrī”.

„Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Nekustamā īpašuma faktisko stāvokli un visiem apstākļiem, kas saistīti ar Nekustamo īpašumu un apņemas sakarā ar to nākotnē neizvirzīt viena pret otru nekādas pretenzijas. (..)”

[SIA „CG Investīcijas” – 2007.gada 27.februāra lēmums Nr.12-lg]

„Dzīvokļa īpašums tiek pārdots tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī Līguma parakstīšanas brīdī. Pircējam ir zināms Dzīvokļa īpašuma stāvoklis un viņš piekrīt to iegādāties, neizvirzot pretenzijas.”

[SIA „Ķīšzeme” – 2008.gada 18.janvāra lēmums Nr.5-lg]

„Pircējam ir zināma Zemesgabala atrašanās vieta dabā, Pircējs ir iepazinies ar būvējamās Mājas skicēm, Zemesgrāmatā un LR Valsts zemes dienestā fiksētajiem apgrūtinājumiem, apzinās īpašuma fizisko stāvokli, nodokļus un izdevumus, kas ar to ir un būs saistīti, un šajā sakarā nākotnē neizvirzīs Pārdevējam nekādas pretenzijas”.

[SIA „Spēks A” – 2009.gada 3.marta lēmums Nr.10-lg]

„Klients apņemas neizvirzīt nekādas pretenzijas pret citiem Mājā esošo dzīvokļu īpašniekiem, kuru individuālā lietošanā, valdījumā vai īpašumā būs nodotas virszemes autostāvvietas un (vai) terases”.

„Pirms Dzīvokļa pirkuma līguma noslēgšanas Klients ir tiesīgs veikt Dzīvokļa apskati. Dzīvokļa apskates noteikumi ir pievienoti līgumam un Klients tos apņemas ievērot. Parakstot Dzīvokļa pirkuma līgumu Klients apliecina, ka viņš ir rūpīgi iepazinies ar Dzīvokļa stāvokli, atzīst to par labu un viņam nav pretenziju pret Sabiedrību”.

„Klients ir iepazinies ar Būvprojektu u.c. Mājas (Dzīvokļa) dokumentiem, Zemes gabalu, Mājas, Dzīvokļa un Zemes gabala apgrūtinājumiem, tiesisko un faktisko stāvokli, lietošanas nosacījumiem un viņam nav pretenziju pret Sabiedrību un Zemes gabala īpašnieku”.

„Klients ir informēts par to, ka pēc Mājas nodošanas ekspluatācijā, Dzīvokļa pirkuma līguma, zemes gabala domājamās daļas pirkuma līguma un Apsaimniekošanas līguma noslēgšanas un Dzīvokļa pārejas Klienta īpašumā Sabiedrība vai cita persona tās uzdevumā var veikt Zemes gabalā un tam pieguļošajās teritorijās labiekārtošanas un celtniecības darbus. Klients apņemas necelt pretenzijas pret Sabiedrību vai minētajām personām par minēto darbu veikšanu”.

[SIA „Vecozolu nami” – 2008.gada 9.jūlija lēmums Nr.27-lg]

„Puses apliecina, ka slēdzot līgumu viņi apzinās pārdotā un nopirktā dzīvokļa īpašuma vērtību un atsakās celt viens pret otru jebkādas pretenzijas, iebildumus vai prasības par pirkuma maksas maiņu, vai līguma atcelšanu pārmērīga zaudējuma dēļ.”

[SIA „Apūzes nami” un SIA „Šampētera ciemats” – 2008.gada 26.septembra lēmums Nr.50-lg]

„Puses apliecina, ka parakstot šo līgumu, tās labi apzinās dzīvokļa īpašuma vērtību un atbilstību pirkuma cenai un atsakās nākotnē celt viena pret otru prasību par šī līguma atcelšanu pārmērīga zaudējuma dēļ.”

[SIA „Raiņa bulvāra nams” – 2009.gada 23.janvāra lēmums Nr.4-lg]

„Ja pircējs nav parakstījis Dzīvokļa īpašuma nodošanas – pieņemšanas aktu Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā vai arī nav iesniedzis Pārdevējam iebildumus (Līguma 3.3.punkts), uzskatāms, ka Dzīvokļa īpašuma nodošanas – pieņemšanas akts ir parakstīts un Pircējs Dzīvokļa īpašumu pieņēmis bez iebildumiem”.

[SIA „Marno J” – 2009.gada 9.februāra lēmums Nr.7-lg]

Šajos līgumu punktos paredzētais ir pretrunā ar PTAL 27.pantā noteikto, ka „Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas”, līdz ar to saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 3.punktā noteikto, ka „Par netaisnīgiem līguma noteikumiem uzskatāmi noteikumi, kas ierobežo vai izslēdz iespēju patērētājam izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības gadījumā, kad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav izpildījis līgumsaistības vai ir tās izpildījis daļēji, ieskaitot arī ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja prasījuma dzēšanu ar patērētāja pretprasījumu”, šādi līguma noteikumi ir uzskatāmi par netaisnīgiem līguma noteikumiem, jo ierobežo patērētāja tiesības pieteikt prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem.

„Puses apliecina, ka Līgumā norādītā Dzīvokļa pirkuma maksa atbilst Dzīvokļa un Zemes gabala domājamās daļas patiesajai vērtībai un atsakās no tiesībām to apstrīdēt pārmērīgu zaudējumu dēļ”.

[SIA „Vecozolu nami” – 2008.gada 9.jūlija lēmums Nr.27-lg]

„Puses, pielīgstot pirkuma maksu, apliecina, ka viņas rīkojas saprātīgi, zinoši, ar aprēķinu, uzskata to par taisnīgu un pirkuma objekta patiesai tirgus vērtībai atbilstošu, tādēļ tās atsakās no Civillikuma 2042.pantā paredzētās tiesības prasīt pirkuma maksas pārskatīšanu vai pirkuma līguma atcelšanu pārmērīgu zaudējumu dēļ”.

[SIA „Vest Mark” – 2008.gada 1.jūlija lēmums Nr.26-lg]

Saskaņā ar Civillikuma 2040.panta 4.punktā noteikto, ka „Izņēmuma veidā pirkuma līgumu var atcelt, vienai pusei prasot pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse”. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz PTAL 5.panta otrās daļas 1. un 4.punktu kontekstā ar PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktā noteikto, ka par netaisnīgiem līguma noteikumiem uzskatāmi noteikumi, kas „ir pretrunā ar šā likuma 5.pantu”, augstāk minētie līguma punkti iezīmētajās daļās atzīstami par netaisnīgiem līguma noteikumiem.

„Pircējam ir tiesības atteikties no šī Līguma tikai vienlaicīgi nodrošinot Pārdevēju ar jaunu pircēju (turpmāk tekstā – Jauns pircējs) savā vietā”.

[SIA „KTK Plus” – 2005.gada 11.novembra lēmums Nr.9-lg]

PTAL 6.panta pirmā daļa nosaka, ka „Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nedrīkst piedāvāt tādus līguma noteikumus, kas ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem”. Savukārt PTAL 5.panta otrās daļas 4.punkts nosaka, ka līguma noteikumi ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, ja tie „noteic, ka patērētājs atsakās no savām likumīgajām tiesībām”. No minētā līguma punkta izriet, ka gadījumā, ja potenciālais nekustamā īpašuma pircējs pieņem lēmumu neiegādāties nekustamo īpašumu, bet nodrošina pārdevēju ar jaunu nekustamā īpašuma pircēju, tad sabiedrība nepiemēro pircējam nekāda veida sankcijas sakarā ar līguma laušanu. Tomēr šāds līguma punkts nav attiecināms, piemēram, uz gadījumiem, ja pircējs vēlas lauzt noslēgto līgumu sakarā ar sabiedrības pārdodamā nekustamā īpašuma neatbilstību līguma noteikumiem. Iepriekš minētajā gadījumā tiktu ierobežotas patērētāja likumīgās tiesības, kas izriet no PTAL. Līdz ar to saskaņā ar PTAL 6.panta pirmo daļu, trešās daļas 1.punktu šāds līguma punkts vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums.

„Pircējs piekrīt, ka nākotnē visas pretenzijas par Dzīvokļa celtniecības darbu un izmantoto materiālu kvalitātes trūkumiem Pircējs izvirzīs tikai mājas apsaimniekotājam A/S „Māju serviss KSA”, sakarā ar ko Pircējs arī noslēdz Dzīvokļa apsaimniekošanas līgumu ar norādīto A/S „Māju serviss KSA”. Pārdevēja pilnvarotā organizācija (a/s „”Māju serviss KSA” pārstāvis (…) mob. Tālr.(…)) dod Dzīvoklim 24 mēnešu garantiju uz konstruktīviem elementiem (garantijas laiks skaitās no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža)”.

[SIA „Savibalts” – 2006.gada 13.aprīļa lēmums Nr.13-lg]

Nekustamā īpašuma apsaimniekotāja pienākumos ietilpst nekustamā īpašuma un tā apkārtnes uzturēšana pienācīgā kārtībā, nevis, piemēram, atbildības nešana par nekustamā īpašuma pārdevēja nekvalitatīvi izpildītiem darbiem vai izmantotajiem nekvalitatīvajiem celtniecības materiāliem. Ņemot vērā, ka pirkuma līgums (priekšlīgums) tiek slēgts starp pārdevēju un patērētāju, ievērojot, ka ar līgumu uzliktās saistības trešajai personai nav saistošas, šāds līguma punkts nedrīkst ierobežot PTAL 27. un 28.pantā noteiktās tiesības. Līdz ar to minētais līguma punkts saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 1.punktu, 5.punktu, 6.panta pirmo daļu, trešās daļas 1., 3.punktu vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums.

„PUSES vienojas, ka visas iepriekš noslēgtās vienošanās, priekšlīgumi, saistībā ar pārdodamo Īpašumu ar šo līgumu zaudē savu spēku, un nākotnē PUSES viena otrai nekādas pretenzijas šajā sakarā neizvirzīs”.

[SIA „Savibalts” – 2006.gada 13.aprīļa lēmums Nr.13-lg]

Ievērojot Civillikuma 1587.pantu, PTAL 27.panta pirmo daļu, PTAL 6.panta trešās daļas 3.punktu, šāds līguma punkts saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu, 6.panta trešās daļas 1. un 3.punktu vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums.

„Pircējam ir zināms, ka Zemes gabala Nr.5 lietošanu viņš varēs uzsākt tikai pēc ēkas Brīvības gatvē 386, k-3, Rīgā nodošanas ekspluatācijā, kas plānota ne vēlāk kā līdz 2006.gada 10.novembrim, un Pircējs šajā sakarā necels nekādas pretenzijas”.

[SIA „Yit Celtniecība” – 2007.gada 8.marta lēmums Nr.17-lg]

Līgumā ir noteikts konkrēts termiņš, kura nokavējuma gadījumā Patērētāji var pieprasīt līgumsodu. Līdz ar to saskaņā ar šī līguma punkta noteikumiem tiek ierobežotas Patērētāju tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību un līgumsodu sakarā ar Pārdevēja nokavējumu. Tādējādi ar noteikumu daļā, kas paredz, ka „Pircējs šajā sakarā necels nekādas pretenzijas”, tiek ierobežotas Patērētāju likumīgās tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību sakarā ar Pārdevēja nokavējumu un līdz ar to šāds līguma noteikums saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 3.punkta noteikumiem ir netaisnīgs līguma noteikums.

„Katrs no Pircējiem apliecina, ka katram no viņiem nav un nebūs ne mantisku, ne nemantisku pretenziju pret Pārdevēju attiecībā uz no Priekšlīguma izrietošo saistību izpildi (..)”,

[SIA „Yit Celtniecība” – 2007.gada 8.marta lēmums Nr.17-lg]

PTAL 27.panta pirmajā daļā un PTAL 28.pantā noteiktās patērētāja tiesības nav pakārtojamas kādiem ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja izvirzītiem noteikumiem. Līdz ar to augstāk minētais līguma noteikums neatbilst pušu tiesiskās vienlīdzības principam un saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu un 6.panta trešās daļas 1. un 3.punktu vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums.

Līguma 4.4.punkts nosaka: „Pasūtītājs Izpildītāja iesniegtos Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus izskata un paraksta 2 (divu) dienu laikā pēc to saņemšanas, tos apstiprinot, vai arī minētajā termiņā sniedzot motivētu atteikšanos tos parakstīt. Gadījumā, ja Pasūtītājs minētājā termiņā neparaksta Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kā arī nesniedz motivētu atteikumu to parakstīt, Darbu pieņemšanas –nodošanas akts uzskatāms par akceptētu”.

Līguma 6.1.punkts nosaka: „Gadījumos, kad Pasūtītājs nepilda Līguma 4.5.punktā noteiktās saistības, tajā skaitā tiek kavēta izpildītāja veikto darbu pieņemšana vai defekta akta parakstīšana, Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5 (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no izpildīto, bet nepieņemto darbu summas par katru kavējuma dienu”.

[Edgars Sedliņš – 2007.gada 28.decembra lēmums Nr.64-lg]

Līguma 4.4.punkts paredz nesamērīgi īsu termiņu Patērētājam attiecībā uz pretenzijas iesniegšanu par izpildītā pasūtījuma kvalitāti, ņemot vērā, ka Patērētājam nav speciālu zināšanu par dzīvokļa remonta kvalitātes jautājumiem. Turklāt saskaņā ar PTAL 27.panta trešās daļas noteikumiem normatīvajos aktos tiek noteikta īpaša kārtība, kādā izskatāmas patērētāja pretenzijas par līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu un veicama ekspertīze, kas paredzēta Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.631 Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu. Līdz ar to Līguma 4.4.punkts saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 3.punktu (kontekstā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punkta noteikumiem) uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu, jo ierobežo Patērētājas tiesības izmantot likumīgās prasījuma tiesības likumā noteiktajā termiņā gadījumā, kad Uzņēmējs nav izpildījis līgumsaistības, turklāt ir pretrunā ar labticīguma prasībām, liekot pieņemt arī tādu pakalpojumu, kurš neatbilst līguma noteikumiem, kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav noskaidrota Patērētāja prasījuma pamatotība vai nepamatotība.

No Līguma 6.1.punkta noteikumiem nav saprotama noteiktā līgumsoda jēga, jo no Līguma 4.4.punkta izriet, ka pasūtītājam ir tiesības neveikt nekādas darbības attiecībā uz darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu, kas šādā gadījumā tiek uzskatīts par akceptētu, proti – pasūtītājs ar savu bezdarbību ir atzinis izpildītāja veiktos darbus par pieņemtiem. Līdz ar to Līguma 6.1.punkts ir atzīstams par netaisnīgu līgumu noteikumu saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punkta un 6.panta trešās daļas 1.punkta noteikumiem, jo paredz līgumsodu par no Līguma izrietošo tiesību realizāciju.

„Ja pasūtītājs nav parakstījis aktu par izpildīto darbu pieņemšanu (forma2) pa katru etapu un nav iesniedzis būvuzņēmējam iebildumus (Līguma 6.3.punkts), uzskatāms, ka akts par izpildīto darbu pieņemšanu (forma2) ir parakstīts un pasūtītājs izpildītos darbus bez iebildumiem pieņēmis”.

[SIA „Irbeco” – 2008.gada 10.aprīļa lēmums Nr.11-lg]

Patērētājam var arī nebūt speciālu zināšanu un iemaņu, lai konstatētu sniegtā pakalpojuma slēptus trūkumus un izvirzītu iebildumus uzreiz pēc darba pieņemšanas, līdz ar to tas nevar būt par pamatu lai uzskatītu, ka patērētājs ir pieņēmis darbus bez iebildumiem. Ievērojot Civillikuma 1593. un 1594.pantu noteikumus, PTAL 27. un 29.pantu, šāds līguma punkts ir pretrunā PTAL 5.panta otrās daļas 1. un 5.punktu un kontekstā ar PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktu atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu.

„Klients apņemas necedēt vai citā veidā nenodot no Līguma izrietošās tiesības un saistības trešajām personām”.

„Ja Klients, iepriekš saņemot Sabiedrības un (vai) Zemes gabala īpašnieka rakstveida piekrišanu, līdz pirkuma līgumu noslēgšanai atsakās no Dzīvokļa iegādes vai Zemes gabala domājamās daļas iegādes tiesībām par labu trešajai personai, Klients par dokumentu pārformēšanu uz trešās personas vārda maksā SIA „Averts” atlīdzību EUR 20 (divdesmit eiro) apmērā par katru Dzīvokļa kvadrātmetru”.

„Sabiedrībai un Zemes gabala īpašniekam ir tiesības atsavināt un apgrūtināt Māju (Mājas daļu) un Zemes gabalu (Zemes gabala daļa) (..)”.

[SIA „Vecozolu nami” – 2008.gada 9.jūlija lēmums Nr.27-lg]

Saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 3.punktu līguma noteikumi ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, ja tie nosaka priekšrocības pārdevējam un ierobežojumus patērētājam. Atbilstoši PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktam par netaisnīgiem līguma noteikumiem uzskatāmi noteikumi, kas ir pretrunā ar PTAL 5.pantu. Līdz ar to, ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka sabiedrībai un zemes gabala īpašniekam ir tiesības atsavināt un apgrūtināt māju (mājas daļu) un zemes gabalu (zemes gabala daļu), bet patērētājam šādas tiesības līgumos nav paredzētas, šādi līguma punkti ir netaisnīgi līguma noteikumi.

„Klients piekrīt tam, ka viņam netiek atlīdzināti nekādi negūtie ieņēmumi, izdevumi vai zaudējumi, kas saistīti ar Rezervēšanas maksas vai citu Līgumā norādīto maksājumu veikšanu (ieskaitot negūto peļņu vai ienākumus)”.

„Ja Dzīvokļa pirkuma līgums Līguma 9.2.punktā norādītajā gadījumā nav noslēgts Sabiedrības vainas dēļ, Sabiedrībai ir jāatmaksā Klientam Rezervēšanas maksa ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstveida paziņojuma no Klienta saņemšanas dienas. Šādā gadījumā Klientam vai trešajām personām netiks atlīdzināti citi zaudējumi vai izdevumi”.

„Ja Sabiedrība bez Klienta piekrišanas pārdod Dzīvokli citai personai, Sabiedrība atmaksā Klientam Rezervēšanas maksu dubultā apmērā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Klienta rakstiska paziņojuma saņemšanas. Pēc minētā pienākuma izpildes Sabiedrība ir atbrīvota no saistības pārdot Dzīvokli Klientam un atlīdzināt Klientam vai trešajām personām zaudējumus”.

[SIA „Vecozolu nami” – 2008.gada 9.jūlija lēmums Nr.27-lg]

Saskaņā ar šiem līguma noteikumiem patērētājs atsakās no savām tiesībām vērst prasību pret sabiedrību par zaudējumu piedziņu. Saskaņā ar Civillikuma 1775.pantu katrs zaudējums, kas nav nejaušs, ir jāatlīdzina. Savukārt Civillikuma 1779.pants nosaka, ka katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis. Civillikuma 1635.pants nosaka, ka „katrs tiesību aizskārums, t.i., katra pati par sevi neatļauta darbība, dod tam, kam tā kaitējusi, tiesību prasīt apmierinājumu no aizskārēja, ciktāl viņu par šo darbību var vainot”. Līdz ar to šādi līguma noteikumi ir pretrunā ar Civillikuma noteikumiem un PTAL 5.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka līguma noteikums ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, ja tas noteic, ka patērētājs atsakās no savām likumīgajām tiesībām, un PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktu ir netaisnīgi līguma noteikumi.

„Līguma 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., 9.1.5., 9.1.6. un 9.1.7.punktā norādītajos gadījumos Klients zaudē tiesības saņemt atpakaļ Rezervēšanas maksu un izdevumus par veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem, kas saistīti ar izmaiņām Dzīvokļa plānojumā vai apdarē. Šādā gadījumā Sabiedrība un Zemes gabala īpašnieks nav atbildīgi par Klientam vai trešajām personām nodarītiem zaudējumiem”.

[SIA „Vecozolu nami” – 2008.gada 9.jūlija lēmums Nr.27-lg]

Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktā noteikto, ka par netaisnīgu līguma noteikumu ir uzskatāms līguma noteikums, kas „uzliek patērētājam, kurš nepilda līgumsaistības, neproporcionāli lielu līgumsodu. Izvērtējot šajā līguma punktā paredzētā līgumsoda apmēru rezervēšanas maksas apmērā, minētais līgumsods ir pretrunā līgumsoda samērīguma principam, līdz ar to šāds līguma noteikums ir uzskatāms par netaisnīgu.

„Pircējam ir tiesības nodot šajā Priekšlīgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajām pusēm, tikai rakstiski to saskaņojot ar Pārdevēju. Šāda tiesību nodošana trešajām personām iespējama tikai pilnībā pārņemot visas tiesības un pienākumus, kas minēti šī priekšlīgumā un tā pielikumos. Tiesību nodošana iespējama tikai parakstot šī priekšlīguma atcēlēju līgumu un vienlaicīgo jauna priekšlīguma parakstīšanu, ieskaitot jaunieguvējam bijuša pircēja samaksāto avansu, kā arī samaksājot Pārdevējam līgumsodu par atkāpšanos no līgumsaistībās 5 (piecu) procentu apmērā no Dzīvokļa pirkuma maksas, izejot no viena dzīvokļa kvadrātmetra cenas, minētas šī līguma 2.5.punktā, un Dzīvokļa projekta platības (vai inventarizācijas platības, ja tā ir zināma)”.

[SIA „Saules Dzīve” – 2008.gada 12.jūnija lēmums Nr.24-lg]

No punkta noteikuma izriet, ka Patērētājam jāmaksā līgumsods 5% apmērā no dzīvokļa pirkuma maksas, ja viņa nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajām pusēm. Turklāt līgumsods ir noteikts no dzīvokļa pirkuma kopējās maksas. Tāpat jāņem vērā apstāklis, ka līgumsods tiek piemērots saistībā ar priekšlīgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošanu trešajām pusēm, savukārt līgumsoda apmērs tiek noteikts, vadoties nevis no priekšlīguma, bet gan no pirkuma līguma – t.i., dzīvokļa pirkuma maksas, kas paredzēta pirkuma līgumā. Līdz ar to PTAC noteikumu daļā, kas paredz:  „līgumsodu par atkāpšanos no līgumsaistībās 5 (piecu) procentu apmērā no Dzīvokļa pirkuma maksas”, vērtē kā neproporcionālu un saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktu kā netaisnīgu līguma noteikumu.