NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PRIEKŠLĪGUMI UN PIRKUMA LĪGUMI (BŪVNIECĪBAS LĪGUMI) / Līguma noteikumi, kas uzliek patērētājam neproporcionāli lielu līgumsodu

„Ja Klients nesamaksā Firmai atalgojumu termiņos, kas paredzēti Līguma 6.2.2.p. viņām jāsamaksā Firmai līgumsodu 1,5% apmērā no dzīvokļa īpašuma vērtības. Tas neatbrīvo Klientu no punktā 6.2.2.minētās summas samaksas”.

[SIA „Ekocentrs” – 2007.gada 6.februāra lēmums Nr.8-lg]

Līgumsods 1,5% apmērā ir pretrunā ar tiesību labticīgas izmantošanas principu, jo tas paredz līgumsoda aprēķināšanu nevis no sniegtā pakalpojuma summas, par ko ir iestājies parādnieka nokavējums, bet no dzīvokļa īpašuma vērtības.
Līdz ar to noteiktais līgumsods par patērētāja saistību neizpildi ir vērtējams kā neproporcionāls, kā arī nesamērīgs ar Patērētāja interesēm, ņemot vērā, ka līgumsods netiek aprēķināts no Līgumā noteiktā pakalpojuma summas. Līdz ar to saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktu, šāds līguma punkts ir vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums.

„Par šī līguma 4.9.punktā noteikto Dzīvokļa īpašuma apdares darbu pabeigšanas termiņa nokavējumu, kā arī par šī līguma 4.12.punktā noteikto Dzīvokļa īpašuma uzrādīšanas pārdevējam termiņa nokavējumu Pircēja pienākums maksāt Pārdevējam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Pirkuma maksas par katru nokavēto nedēļu”.

„Maksājuma un līgumā noteikto termiņu kavēšanas gadījumā vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā dienā no Pirkuma maksas par katru nokavējuma dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no uzņemto saistību izpildes”.

[SIA „Craft Property” – 2007.gada 4.oktobra lēmums Nr.42-lg]

Šie pirkuma līguma punkti paredz iespēju pārdevējam no patērētāja pieprasīt dubulto līgumsodu, jo pirmajā pirkuma līguma punktā ir paredzēts līgumsods 1% apmērā no pirkuma maksas par katru nokavēto nedēļu par pirkuma līgumā noteikto dzīvokļa īpašuma apdares darbu pabeigšanas termiņa kavējumu, kā arī par līgumā noteikto dzīvokļa īpašuma uzrādīšanas pārdevējam kavējumu, savukārt otrs līguma punkts paredz līgumsodu 0,1% apmērā dienā no pirkuma maksas par maksājuma un līgumā noteikto termiņu kavēšanu. Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktu pirmais līguma punkts ir uzskatāms par neproporcionāli lielu līgumsodu.

„Gadījumā, ja Pircējs nepilda šī līguma 4.5.punktā un/vai 4.6.punktā uzņemtās saistības pilnā apjomā, tai skaitā šī līguma 4.5.punktā minētais pilnvarojuma līgums zaudē savu spēku vai Pircējs noteiktajā termiņā neveic darbības, kas saistītas ar jauna pilnvarojuma līguma parakstīšanu starp Pārdevēju un jaunu Dzīvokļa īpašuma ieguvēju, saskaņā ar šī līguma 4.6.punktu Pircēja pienākums samaksāt Pārdevējam līgumsodu 10.000 EUR apmērā, kā arī atlīdzināt Pārdevējam visus zaudējumus, kas radās vai var rasties Pārdevējam šajā sakarā, 1 (vienas) dienas laikā no attiecīga Pārdevēja paziņojuma saņemšanas dienas”.

[SIA „Craft Property” – 2007.gada 4.oktobra lēmums Nr.42-lg]

Izvērtējot šajā līguma punktā paredzētā līgumsoda apmēru EUR 10.000, kā arī pienākumu atlīdzināt pārdevējam visus zaudējumus, kas radās vai var rasties pārdevējam gadījumā, ja patērētājs nepilda pirkuma līguma 4.5. un/vai 4.6.punktā uzņemtās saistības pilnā apjomā, paredzētais līgumsods ir pretrunā līgumsoda samērīguma principam, turklāt pirkuma līgumā nav paredzēta pārdevēja atbildība gadījumā, ja pārdevējs nepilda ar pirkuma līgumu uzņemtās saistības, piemēram, nesedz izdevumus, kas nepieciešami dzīvojamās mājas un zemes gabala domājamās daļas izmaiņu noformēšanai. Tādējādi saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktu paredzētais līgumsods EUR 10.000 apmērā ir uzskatāms par neproporcionāli lielu līgumsodu.

„Ja Priekšlīgums tiek izbeigts uz Vispārīgo noteikumu 9.1.punkta (1) apakšpunktā norādītā pamata, Pircējs maksās Pārdevējam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās cenas, kas norādīta Sevišķo noteikumu F1 punktā.”

[SIA „Alija M” – 2008.gada 26.augusta lēmums Nr.37-lg]

Saskaņā ar šo noteikumu zināmos Priekšlīguma izbeigšanās gadījumos pircējam tiek piemērots līgumsods 5% apmērā no kopējās pirkuma summas. PTAC uzskata, ka līgumsods 5% apmērā no kopējās pirkuma summas ir vērtējams kā neproporcionāli liels. Līdz ar to šāds līguma noteikums saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktu atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu.

„Par paredzēto Dzīvokļa un Zemesgabala pirkuma līguma noslēgšanu Pārdevējs 1 apņemas paziņot Pircējam ar ierakstītu vēstuli un saskaņot ar Pircēju Pirkuma līguma parakstīšanas dienu, laiku un vietu 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš. Gadījumā, ja Pircējs neierodas vai kavējas noslēgt minēto Dzīvokļa pirkuma līgumu (izņemot šī Līguma p.6.3. atrunātos nosacījumus), Pircējs apņemas ciest līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas, par katru nokavēto kalendāro dienu.”

[SIA „M.Pasaule” – 2009.gada 12.janvāra lēmums Nr.3-lg]

Atbilstoši PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktam ir pārkāpts līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības princips, jo līgumsaistību izpildes kavējuma gadījumā patērētājam un pārdevējam ir paredzēts atšķirīgs līgumsods, proti, pircējam noteiktais līgumsods 1% apmērā tiek aprēķināts no kopējās pirkuma summas, bet pārdevējam jāmaksā līgumsods 1% apmērā no pircēja samaksātās pirkuma maksas daļas. Tādējādi patērētājs ir nostādīts neizdevīgākā stāvoklī, un tas ir pretrunā ar labticīguma prasībām. Ņemot vērā iepriekš minēto, Priekšlīguma punkta otrā teikuma noteikums saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu un 6.panta trešās daļas 1.punktu ir vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums.

„Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Līguma 8.2.2.punktā minētajā gadījumā, tad pircēja iemaksātās naudas summas viņiem netiek atmaksātas.”

[SIA „M.Pasaule” – 2009.gada 12.janvāra lēmums Nr.3-lg]

Šāds līgumsods uzskatāms par neproporcionāli lielu, turklāt līgumā patērētājam nav paredzētas tiesības saņemt ekvivalentu summu, ja līdzvērtīgas līgumsaistības nav izpildījis pārdevējs. Ņemot vētrā iepriekš minēto un pamatojoties uz PTAL 6.panta trešās daļas 10.punktu, šāds līguma noteikums ir atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu.