NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PRIEKŠLĪGUMI UN PIRKUMA LĪGUMI (BŪVNIECĪBAS LĪGUMI) / Līguma noteikumi, kas paredz preces vai pakalpojuma cenas noteikšanu piegādes brīdī

„(...) Apmaksājamās platības izmērs var atšķirties no atbilstošās Projekta dzīvojamās platības līdz 8%. Ja apmaksājamās platības izmērs atšķiras no atbilstošās Projekta dzīvojamās platības vairāk par 8%, tas nedod tiesības Pusēm pārskatīt līguma nosacījumus”.

[SIA „Sun Re.public” – 2008.gada 6.jūnija lēmums Nr.20-lg]

„Dzīvokļa kopējās platības kvadrātmetra pirkuma maksa būs EUR 1300 (viens simts tūkstotis trīs simti eiro). Ņemot vērā plānoto Dzīvokļa platību (Līguma 1.3.punkts) Dzīvokļa pirkuma maksa šā Līguma parakstīšanas brīdī tiek noteikta EUR 43290 (četrdesmit trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit eiro) apmērā (..).” Vienlaikus Priekšlīguma 4.5.2.apakšpunkts paredz, ka „atlikušo, atbilstoši Dzīvokļa platībai precizēto, Pirkuma maksas daļu pircējs samaksā saskaņā ar Dzīvokļa pirkuma līguma noteikumiem pēc Mājas nodošanas ekspluatācijā.”

[SIA „Ķīšzeme” – 2008.gada 18.janvāra lēmums Nr.5-lg]

Priekšlīgumu 1.4.apakšpunkts nosaka: „(..) Šajā punktā minētās platības ir norādītas saskaņā ar Dzīvokļa plāna (šī Līguma pielikums Nr.1) datiem un var mainīties celtniecības gaitā ne vairāk kā par 5%, kam piekrīt Pircējs. Dzīvokļa īpašuma galīgā platība tiks norādīta Dzīvokļa īpašuma tehniskās invetarizācijas lietā.”

Priekšlīgumu 4.1.apakšpunkts nosaka, ka „dzīvokļa īpašuma dzīvojamās platības viena kvadrātmetra vērtība ir LVL 838.79 (..) – attiecīgi kopējās dzīvojamās platības vērtība ir LVL 39378.48 (..)”.

Priekšlīgumu 4.3.apakšpunkts paredz, ka „Dzīvokļa īpašuma galīgā Pirkuma cena, kas tiks norādīta Līgumā par Dzīvokļa īpašuma pirkumu (Pielikums Nr.3), tiks noteikta saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā minēto Dzīvokļa īpašuma platību, reizinot to ar šī Līguma 4.1.punktā minēto Dzīvokļa īpašuma viena kvadrātmetra vērtību.(..)”

Priekšlīgumu 4.5.2. apakšpunkts nosaka, ka „atlikušās Pirkuma cenas daļas lielums tiks noteikts saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā norādītajiem datiem par Dzīvokļa īpašuma platību un šī Līguma 4.1.punktā minēto viena kvadrātmetra vērtību un tā tiks samaksāta saskaņā ar Līguma par Dzīvokļa īpašuma pirkumu (Pielikums Nr.3) noteikumiem.”

[SIA „Baložu nami” – 2008.gada 12.maija lēmums Nr.15 - lg]

Vienošanās 1.3.apakšpunkts nosaka: „Pircējam ir zināms, ka šis Dzīvoklis vēl nav izbūvēts un ka pēc tā izbūvēšanas dzīvokļa platība var mainīties. Ja platība mainās Pusēm saistoša ir inventarizācijas lietā uzrādītā platība, pēc kuras tiek precizēta arī pirkuma summa.”

Saskaņā ar Vienošanās 2.1.apakšpunktu: „Pircējs apņemas nopirkt un pieņemt savā īpašumā Dzīvokli, maksājot pirkuma cenu LVL 44 232 (..), vadoties no aprēķina 490 LVL (..) par dzīvokļa kopējās platības, kas precizēta pēc inventarizācijas lietas vienu kvadrātmetru (..)”.

[SIA „Remarks Nekustamie īpašumi” – 2008.gada 23.maija lēmums Nr.17 - lg]

„Ja Sevišķo noteikumu C4 punktā norādītā Telpu kopējā platība tiek koriģēta būvprojekta izmaiņu, faktisko būvdarbu veikšanas vai inventarizācijas uzmērīšanas rezultātā, automātiski, tieši proporcionāli tiek koriģēta arī Sevišķo noteikumu C6 punktā norādītā Atsevišķā īpašuma kopējā cena un jebkura tās daļa, tomēr ne vairāk kā par +/- 5% (plus/mīnuss pieciem procentiem)”. Vienlaikus Priekšlīguma I daļas „Sevišķie noteikumi” F sadaļas noteikumos noteiktā konkrēta kopējā pirkuma summa.

[SIA „Alija M” – 2008.gada 26.augusta lēmums Nr.37-lg]

„Dzīvokļa platība var tikt koriģēta būvprojekta izmaiņu, faktisko būvdarbu veikšanas vai inventarizācijas uzmērīšanas rezultātā, tomēr ne vairāk kā par +/- 7% (septiņiem procentiem). Pircējs apņemas neizvirzīt nekādas pretenzijas vai prasības pret Pārdevēju par Pirkuma cenas samazināšanu vai zaudējuma atlīdzību šādas Dzīvokļa platības samazināšanās rezultātā. Ja Dzīvokļa platība mainās vairāk kā par iepriekšminētajiem +/-7% (septiņiem procentiem), Pirkuma cena tiek attiecīgi koriģēta ņemot vērā līguma 3.1.punktā pielīgto viena kvadrātmetra cenu”.

[SIA „Mazā nometņu 16” – 2009.gada 26.janvāra lēmums Nr.5-lg]

Mainoties dzīvokļa platībai, atbilstoši ir jāmainās arī pirkuma maksai. Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 12.punktu par netaisnīgu ir uzskatāms tāds noteikums, kas atļauj pārdevējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus vai preces raksturojumu. Tādējādi gadījumā, ja tiek mainīta dzīvokļa platība, tiek izdarītas izmaiņas līguma noteikumos, par kurām būtu jāvienojas abām līgumslēdzējām pusēm. Savukārt saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 5.punktu par netaisnīgu ir uzskatāms tāds līguma noteikums, kas atļauj pārdevējam palielināt cenu un nedod patērētājam tiesības atcelt līgumu, ja galīgā cena ir pārmērīgi augsta salīdzinājumā ar cenu, par kuru līgumslēdzējas puses vienojās, slēdzot līgumu. Ņemot vērā to, ka patērētājam priekšlīgumā nav paredzētas tādas tiesības, šāds noteikums saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 5.punktu ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu.