NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PRIEKŠLĪGUMI UN PIRKUMA LĪGUMI (BŪVNIECĪBAS LĪGUMI) / Līguma noteikumi, kuri ir pretrunā ar PTAL 6.panta piektajā un septītajā daļā noteikto

„Līguma slēdzēji apliecina, ka viņiem saprotams šī līguma saturs un nozīme, ka viņi atzīst līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka tas slēgts labprātīgi, bez viltus un spaidiem vienam pret otru, pilnībā un vispusīgi ievērojot abu pušu gribu un intereses. Līgums sastādīts un parakstīts (..) eksemplāros, kam ir vienāds juridisks spēks”.

[SIA „Fazenda” – 2005.gada 19.augusta lēmums Nr.108-5269]

„PUSES apliecina, ka viņiem saprotams šī līguma saturs, līgumā lietoto jēdzienu un formulējumu nozīme un līgums pilnībā apliecina PUŠU gribu un vienošanos”.

[SIA „Savibalts” – 2005.gada 29.decembra lēmums Nr.14-lg]

„Parakstot šo līgumu Pircējs un Pārdevējs apliecina, ka viņi apsprieda katru līguma noteikumu atsevišķi, un ka par katru šī līguma noteikumu viņi ir vienojušies savstarpēji apmainoties viedokļiem”.

[SIA „Vest Mark” – 2008.gada 1.jūlija lēmums Nr.26-lg]

[SIA „Būve invest” – 2009.gada 29.aprīļa lēmums Nr.14-lg]

Priekšlīgumu 1.4.punkts nosaka: „Parakstot šo Līgumu puses apliecina, ka tās ir saskaņojušas šim Līgumam pievienoto Dzīvokļa īpašuma pirkuma līguma projekta un Apsaimniekošanas līguma projekta tekstus, iebildumu nav un netiks celti nākotnē”.

Priekšlīgumu 8.6.punkts nosaka: „Parakstot šo līgumu pircējs un pārdevējs apliecina, ka viņi apsprieda katru līguma noteikumu atsevišķi, un, ka par katru šī līguma noteikumu viņi ir vienojušies savstarpēji apmainoties viedokļiem.”

[SIA „Mezoprojekt”, SIA „Capital Park” un SIA „Globe Invest” – 2009.gada 27.jūlija lēmums Nr.20-lg]

Saskaņā ar PTAL 6.panta piekto daļu līguma noteikums vienmēr ir uzskatāms par savstarpēji neapspriestu, ja līgums sastādīts iepriekš un patērētājam nav bijis iespējams ietekmēt attiecīgā lēmuma noteikumus. Turklāt gan Eiropas Kopienas Tiesas praksē, gan arī tiesību doktrīnā pastāv viedoklis, ka standartnoteikumi (tipveida līgumu noteikumi) vienmēr uzskatāmi par neapspriestiem, tādēļ standartnoteikumu piemērošanas gadījumā faktiski nav nekādas juridiskās iespējas izvairīties no PTAL (un tā noteikumos ietvertās direktīvas 93/13/EEK Par netaisnīgiem līguma noteikumiem patērētāju līgumos) piemērošanas. Ja apspriešana ir formāla, piemēram, personas paraksts līgumā, tad to nedrīkstētu pieņemt kā apspriešanu PTAL izpratnē. Līdz ar to šādi līgumu punkti ir pretrunā ar PTAL 6.panta piektajā un septītajā daļā noteikto, līdz ar to tiem strīda gadījumā ir tikai deklaratīva nozīme.