NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PRIEKŠLĪGUMI UN PIRKUMA LĪGUMI (BŪVNIECĪBAS LĪGUMI) / Līguma noteikums, kas atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam paturēt patērētāja samaksāto summu

Saskaņā ar Līguma 6.2.1 apakšpunktu patērētājs trīs dienu laikā pēc līguma parakstīšanas SIA „EKOCENTRS” pārskaita (..), kas sastāda 1,5% no visas Līguma summas. Savukārt Līguma 7.2.punkts nosaka: „Ja Klients lauž Līgumu vienpusējā kārtā jebkurā Līguma izpildīšanas stadijā ko veic Firma Klienta labā, tad Klients zaudē tiesības atgūt šī Līguma punktā 6.2.1.iemaksāto summu 1,5% apmērā no dzīvokļa īpašuma vērtības (..)".

[SIA „Ekoncentrs” – 2007.gada 6.februāra lēmums Nr.8-lg]

„Līguma pārtraukšanas gadījumā saskaņā ar 7.2.3.punkta noteikumiem Drošības nauda Pircējam netiek atmaksāta un to patur Pārdevējs kā līgumsodu par Pircēja saistību neizpildi”.

[SIA „RL Grupa Īpašumi” – 2007.gada 15.janvāra lēmums Nr.2-lg]

„Ja Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu nav iespējams noslēgt Pircēja vainas dēļ, tad Avanss paliek Pārdevēja rīcībā”.

[SIA „Spēks A” – 2009.gada 3.marta lēmums Nr.10-lg]

„Puses vienojas, ka gadījumā, ja Pircēja vainas dēļ šī līguma 2.2.2.punktā minēta četru pušu vienošanos par savstarpējiem norēķiniem ar A/S „Hansabanka”, Pircēju, Pārdevēju un Pircēja izvēlēto kredītiestādi, kurā tiks noteikta Atlikušās Pirkuma maksas daļas samaksas kārtība, netiks parakstīta šī līguma 2.2.2.punktā noteiktajā termiņā vai pircējs 3 (trīs) darba dienu laikā no šī līguma parakstīšanas dienas nepārskaitīja Pārdevējam Līguma 2.2.2.punktā minētajā norēķinu kārtībā starpību starp Atlikušo Pirkuma maksas daļu un piešķirtajiem kredīta līdzekļiem, vai Pircējs nav apmaksājis Līguma 2.6.punktā minētus izdevumus, Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtībā lauzt šo līgumu, nosūtot Pircējam attiecīgo paziņojumu. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības paturēt daļu no Pircēja EUR 7446.52 apmērā un dzīvokļa rezervācijas maksu EUR 284.57 kā līgumsodu, kā arī šajā gadījumā Pārdevējam zūd pienākums atsavināt Pircējam Dzīvokļa īpašumu”.

[SIA „Craft Property” – 2007.gada 4.oktobra lēmums Nr.42-lg]

„Gadījumā, ja šis Līgums netiks izpildīts Pircēja vainas dēļ, tad Drošības nauda Pircējam netiek atmaksāta un Pircējam nav tiesību prasīt no Pārdevēja jebkādu zaudējumu vai izdevumu kompensāciju”.

[SIA „DAGAZ INVESTMENTS” – 2008.gada 15.janvāra lēmums Nr.2-lg]

Priekšlīgumu 7.6.apakšpunkts paredz: „Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, negriežoties tiesā, par to ar ierakstītu vēstuli informējot Pārdevēju, taču tādā gadījumā Pārdevējs ietur līgumsodu par Līguma laušanu samaksātās Pirkuma cenas vai tās daļas apmērā.” Savukārt Priekšlīgumu 7.7.apakšpunkts nosaka: „ja Pircējs atsakās no Līguma par Dzīvokļa īpašuma pirkumu (Pielikums Nr.3) un Nostiprinājuma lūguma parakstīšanas, tad šis Līgums tiks uzskatīts par lauztu pēc Pircēja iniciatīvas, negriežoties tiesā, iestājoties visām sekām, kas paredzētas šī Līguma 7.6.punktā.(..)”.

[SIA „Baložu nami” – 2008.gada 12.maija lēmums Nr.15 - lg]

"Gadījumā, ja Pircējs neiegūst Dzīvokli īpašumā savas vainas dēļ sakarā ar to, ka nepilda vienošanās noteikumus, Pārdevējs neatgriež Pircējam garantijas maksu un tiek atbrīvots no turpmākās saistību pildīšanas”.

[SIA „Remarks Nekustamie īpašumi” – 2008.gada 23.maija lēmums Nr.17 - lg]

„Ja Pircējs vēlas lauzt šo priekšlīgumu un laušanas iemesls nav saistīts ar Pārdevēja līgumsaistību neizpildīšanu, Pircējs līgumsoda kārtā zaudē samaksāto avansu”.

[SIA „Saules dzīve” – 2008.gada 12.jūnija lēmums Nr.24-lg]

„Gadījumā, ja pircējs kavē nostiprinājuma lūguma parakstīšanu, vai 4.4.punktā noteikto maksājumu veikšanu ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām vai atsakās parakstīt nostiprinājuma lūgumu, vai arī gadījumā, ja pircējs nostiprinājuma lūguma parakstīšanas dienā nevar samaksāt pārdevējam 4.2.2.punktā noteikto pirkuma maksas daļu vai uzrādīt 4.2.2.2.punktā minēto četrpusējo līgumu, viņš zaudē tiesības uz jau iemaksātajām naudas summām un pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, nosūtot rakstisku paziņojumu par to pircējam, un pārdot nekustamo īpašumu citai personai”.

[SIA „Stone development” – 2008.gada 13.jūnija lēmums Nr.25-lg]

„Gadījumā, ja Pārdevējs izmanto savas šajā Līgumā noteiktās tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no šī Līguma, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu nolīgtā Avansa apmērā, Pārdevējam paturot Pircēja iemaksāto Avansu kā līgumsoda samaksu”.

[SIA „Vest Mark” – 2008.gada 1.jūlija lēmums Nr.26-lg]

„Pircējs ir arī tiesīgs atkāpties no Priekšlīguma vienīgi daļā par vienas vai visu Atsevišķo autonovietņu, vai vienas vai visu Atsevišķo mantu nodalījuma iegādi, paziņojot par to Pārdevējam rakstiski līdz Pirkuma līgumu noslēgšanas brīdim, šādā gadījumā samaksājot Pārdevējam līgumsodu drošības naudas apmērā, kas noteikta par attiecīgo Atsevišķo autonovietni(ēm) vai Atsevišķo mantu nodalījumu(iem).”

[SIA „Alija M” – 2008.gada 26.augusta lēmums Nr.37-lg]

„Ja pirkuma līgums netiek noslēgts Pircēja vainas dēļ, Pircējs zaudē tiesības atprasīt atpakaļ saskaņā ar šī līguma 2.3.punktu iemaksāto naudas summu, kā arī saskaņā ar Īpašuma rezervācijas līgumu iemaksāto naudas summu, bet viņam ir tiesības piedāvāt Pārdevējam citu Īpašuma pircēju.”

[SIA „Tokarev Būve” – 2008.gada 27.augusta lēmums Nr.38-lg]

„Gadījumā, ja Pircējs neiegūst Dzīvokli īpašumā savas vainas dēļ sakarā ar to, ka nepilda šīs vienošanās noteikumus, Pārdevējs neatgriež Pircējam garantijas maksu un tiek atbrīvots no turpmākās saistību pildīšanas”.

[SIA „Roko un partneri” – 2008.gada 3.oktobra lēmums Nr.52-lg]

„Ja Pircējs atsakās no Pirkuma līguma (Pielikums /r.3), līguma par dzīvojamās ēkas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (Pielikums /r.7) un/vai Pazemes autostāvietas pirkuma līguma parakstīšanas (Pielikums /r.5), tad šis Līgums tiks uzskatīts par izbeigtu pēc Pircēja iniciatīvas, un Pārdevējs patur saskaņā ar 3.2.punktu Pircēja iemaksāto Drošības naudu kā līgumsodu par Līguma izbeigšanu no Pircēja puses. Par Pircēja atteikumu parakstīt Pirkuma līgumu ir uzskatāms Pircēja rakstveida atteikums vai Pircēja neierašanās parakstīt Pirkuma līgumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā”.

[SIA „Mazā nometņu 16” – 2009.gada 26.janvāra lēmums Nr.5-lg]

„Pircējam ir tiesības atteikties no šī Līguma, šajā gadījumā pircējam tiks atgriezti 50% no šī Līguma p.2.2.1. iemaksātās naudas summas.”

[SIA „Dzimtā sēta” – 2009.gada 1.aprīļa lēmums Nr.13-lg]

Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 10.punktā noteikto, ka „par netaisnīgu līguma noteikumu uzskatāms tāds līguma noteikums, kas atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam paturēt patērētāja samaksāto summu, ja patērētājs atkāpjas no līguma, bet neparedz patērētājam tādu pašu iespēju, proti, saņemt ekvivalentu summu, ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atkāpjas no līguma”. Tāpat PTAC norāda, ka saskaņā ar PTAL 5.panta pirmās daļas noteikumiem „Līgumos, ko patērētājs slēdz ar ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, līgumslēdzējām pusēm ir vienlīdzīgas tiesības”. Saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu līguma noteikumi ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, ja tie patērētāju nostāda neizdevīgā stāvoklī un ir pretrunā ar labticīguma prasībām.

No šiem priekšlīgumu punktiem izriet, ka patērētāja atkāpšanās gadījumā no priekšlīguma pārdevējs patur patērētāja samaksāto avansa summu (drošības naudu), savukārt priekšlīgumā patērētājam nav paredzētas līdzvērtīgas tiesības saņemt no pārdevēja ekvivalentu naudas summu gadījumā, ja pārdevējs vienpusēji atkāpjas no priekšlīguma. Līdz ar to, ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu, 6.panta trešās daļas 1.punktu un 6.panta trešās daļas 10.punktu šādi līguma noteikumi ir uzskatāmi par netaisnīgiem.

Priekšlīguma 9.2.apakšpunkts nosaka: „Ja šis Līgums tiek izbeigts 9.1.2.punktā noteiktajā gadījumā, Pircējam nav tiesību prasīt no Pārdevēja Drošības naudas atmaksu, izdevumus apdares veikšanai (ja tādi ir bijuši) un citu zaudējumu atlīdzību”.

Priekšlīguma 9.3.apakšpunkts nosaka: „Šis Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu un Pārdevējam ir pienākums 20 (divdesmit) darba dienu laikā atmaksāt atpakaļ Pircējam drošības naudu un atlīdzināt Pircējam visus izdevumus sakarā ar apdares darbu veikšanu, ja Pirkuma līgums un/vai nostiprinājuma lūgums Rīgas pilsētas Zemesgrāmatai Pircēja īpašuma tiesību korroborācijai netiek parakstīts un/vai apliecināts pie zvērināta notāra šī līguma 3.3.punktā noteiktajā termiņā Pārdevēja vainas dēļ”.

[SIA „Eko forums” – 2007.gada 12.aprīļa lēmums Nr.23-lg]

Priekšlīgumā tiesības vienpusēji atkāpties no līguma ir Pārdevējam, savukārt patērētājam šādas tiesības vienpusēji atkāpties no līguma nav paredzētas. Turklāt šādā gadījumā Pārdevējam nav jārēķinās ar negatīvām sekām, atšķirībā no patērētāja, kurš zaudē tiesības uz iemaksāto drošības naudu.

Līdz ar to Priekšlīguma 9.2. un 9.3.apakšpunkti ir pretrunā ar PTAL 5.panta pirmo daļu un saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 8.un 10.punktu ir atzīstami par netaisnīgiem līguma noteikumiem.

„Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, 3 (trīs) darba dienas iepriekš rakstveidā paziņojot par to Pircējam un paturot šī Līguma 2.3.punktā minēto summu vai to daļu kā līgumsoda par saistību neizpildi: 7.2.1. ja Pircējs pēc atkārtota uzaicinājuma nav piestādījis Pārdevējam šī Līguma 3.1. un 3.2.punktā minētos dokumentus, kā rezultātā Pārdevējs vai tā pilnvarotā persona ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām nevar veikt Dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā uz Pircēja vārda vai Pircējs kādā citā veidā kavē Dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā uz Pircēja vārda; 7.2.2. ja Pircējs ir nokavējis Pirkuma maksas vai tās daļas samaksu šī Līgumā paredzētajā termiņā un kārtībā un Pirkuma maksas vai tās daļas samaksas kavējums ir ilgāks par 10 (desmit) kalendārām dienām no samaksas termiņa iestāšanās dienas.”

[SIA ”Ķīšzeme” – 2008.gada 18.janvāra lēmums Nr.5-lg]

Pārdevējam ir piešķirtas tiesības vienpusēji atkāpties no Pirkuma līguma, ja pircējs neizpilda savas saistības, piemērojot līgumsodu samaksātā avansa apmērā. Līgumā nav paredzētas tādas pašas tiesības vienpusēji atkāpties no konkrētā līguma pircējam, ja savas saistības nav izpildījis pārdevējs, un šādā gadījumā nav arī paredzēts piemērot tāda paša apmēra līgumsodu. Līdz ar to šāds līguma punkts saskaņā PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu kontekstā ar PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktu un 8.punktu ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu, un norāda, ka patērētājiem piedāvātajos līgumu projektos būtu jāveic izmaiņas, paredzot tiesības vienpusēji izbeigt līgumu arī patērētājam.

Priekšlīguma 7.1.apakšpunktā ietverts šāds noteikums: „Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī Līguma, iepriekš nepaziņojot Pircējam gadījumā, ja ir iestājies kāds no zemāk minētajiem gadījumiem: 7.1.1.ja Pircējs kavē kādu no Līguma 2.2.1. vai 2.2.2.punktā minēto Pirkuma maksas daļu samaksu vai neparaksta 4.1.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgumu vairāk par 10 (desmit) dienām, izņemot 7.1.2.punktā minēto gadījumu; 7.1.2.ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā no nostiprinājuma lūguma parakstīšanas pie zvērināta notāra par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz Pircēja vārda, Pārdevēja norādītajā norēķinu kontā nav ieskaitīta šī Līguma 2.2.2.punktos noteiktās Pirkuma maksas daļas, vienalga vai tam par iemeslu ir Pircēja vaina vai tas, ka Pircēja izvēlētā kredītiestāde nepilda ar Pircēju kredīta līguma uzņemtās saistības un neveic Pirkuma samaksu Pārdevējam (ja Pircējs izmanto Līguma 2.3. un 2.4. punktos noteikto Pirkuma maksas samaksas kārtību).” Priekšlīguma 7.2.apakšpunktā paredzēts: „Ja Līgumslēdzējpušu starpā rodas nerisināmas domstarpības, Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī Līguma, iepriekš par to rakstiski paziņojot Pircējam un atgriežot Pircējam pirkuma maksu (p.2.2.1.).”

[SIA ”Marno J” – 2009.gada 9.februāra lēmums Nr.7-lg]

Paredzot šāda satura noteikumus kā Priekšlīguma 7.1. un 7.2.apakšpunktu noteikumi, patērētājs ir nostādīts neizdevīgākā stāvoklī salīdzinājumā ar pārdevēju, kas saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu un atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu atbilstoši PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktam.  Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka pircējam Priekšlīguma noteikumos nav nodrošināta tādi pati iespēja vienpusēji atkāpties no Priekšlīguma, 7.1. un 7.2.apakšpunkti saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktu un 8.punktu ir vērtējami kā netaisnīgi līguma noteikumi. Vienlaikus, izvērtējot Priekšlīguma 7.1.apakšpunktā minēto pārkāpumu no pircēja puses nozīmīgumu, PTAC atzīst, ka šāda noteikuma atzīšana par spēkā neesošu varētu būtiski ietekmēt pārdevēja tiesības un intereses.