NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PRIEKŠLĪGUMI UN PIRKUMA LĪGUMI (BŪVNIECĪBAS LĪGUMI) / Līguma noteikums, kas atļauj pārdevējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus

„Nepieciešamo materiālu piegādes aizkavēšanās gadījumā, darbu pabeigšanas termiņi pārnesas uz attiecīgo datumu”.

[SIA ”Gold Filled Income Group” – 2006.gada 10.februāra lēmums Nr.32-lg]

PTAL 30.pantu pakalpojuma izpildes termiņa pagarināšana šādā gadījumā ir pieļaujama tikai tad, ja pakalpojuma sniedzējs un patērētājs ir rakstveidā vienojušies par termiņa nokavējumu. Pretējā gadījumā patērētājs saskaņā ar PTAL 30.pantu ir tiesīgs izmantot savas likumīgās tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma, saņemt samaksāto priekšapmaksu un pieprasīt radīto zaudējumu atlīdzību. Līdz ar to līgumā nav pieļaujams iekļaut vienpusējas sabiedrības tiesības pagarināt pakalpojuma izpildes termiņu, kas patērētāju var vairāk neapmierināt un patērētājs var būt vairs neieinteresēts līguma izpildīšanā. Līdz ar to augstāk minētais punkts nostāda patērētāju neizdevīgā stāvoklī un ir pretrunā ar labticīguma prasībām un saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu, 6.panta trešās daļas 1.punktu, 6.panta trešās daļas 12.punktu ir atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu.

„Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā nodot visas šī Līgumā noteiktās saistības un pienākumus citai fiziskai vai juridiskai personai. Pārdevējs rakstiski paziņo Pircējam par tiesību un pienākumu nodošanas faktu. Tādā gadījumā, pašreizējais Pārdevējs izbeidz būt par šī Līguma pusi un to aizstāj jaunais pārdevējs. Pēc Pušu maiņas, pārējie šī Līguma un Pirkuma līguma noteikumi paliek nemainīgi. Pircējam nav tiesības savas tiesības nodot savas saistības trešajai personai bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas”.

[SIA ”Eko Forums” – 2007.gada 12.aprīļa lēmums Nr.23-lg]

Tiesības jebkurā laikā nodot visas no Priekšlīguma izrietošās saistības un tiesības citai fiziskai vai juridiskai personai, ir pretrunā ar Civillikumā noteikto regulējumu attiecībā uz saistību pārjaunojumu un līdz ar to saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 1. un 5.punktu kontekstā ar PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktu šāds līguma noteikums ir atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu.

„Būvdarbu veikšanas gaitā var mainīties Dzīvokļa, p.1.1.2.minētās autonovietnes kopējā platība, kā arī Autostāvvietas domājamo daļu skaits, un tās tiks precizētas pēc Mājas nodošanas ekspluatācijā un tehniskās inventarizācijas veikšanas”.

„Ja p.1.3.atrunātās izmaiņas Dzīvokļa kopējā platībā, vai Autostāvvietas nosacītā platībā, ko iegūst reizinot domājamās daļas ar autonovietnes kopējo platību, attiecībā pret šai Priekšlīgumā norādītajām pārsniegs 5%, tad attiecīgā cena (Dzīvokļa pirkuma cena, Autostāvvietas pirkuma cena) tiks izmainīta proporcionāli šai punktā minēto platību izmaiņām”.

[SIA „Spēks A” – 2009.gada 3.marta lēmums Nr.10-lg]

No Priekšlīguma izriet, ka līgumslēdzējas puses, noslēdzot Priekšlīgumu par dzīvokļa un autostāvvietu, vienojas par konkrētu dzīvokļa un autostāvvietas platību un pirkuma cenu, vienlaicīgi paredzot, ka dzīvokļa un autostāvvietas platība pēc dzīvojamās mājas nodošanas ekspluatācijā un tehniskās inventarizācijas veikšanas var mainīties no Priekšlīgumā noteiktās platības, līdz ar to dzīvokļa un autostāvvietas pirkuma cena var mainīties proporcionāli dzīvokļa un autostāvvietas platību izmaiņām.

Mainoties dzīvokļa un autostāvvietas platībai, atbilstoši ir jāmainās arī pirkuma maksai. Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 12.punktu par netaisnīgu ir uzskatāms tāds noteikums, kas atļauj pārdevējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus vai preces raksturojumu. Tādējādi gadījumā, ja tiek mainīta dzīvokļa un autostāvvietas platība, tiek izdarītas izmaiņas līguma noteikumos, par kurām būtu jāvienojas abām līgumslēdzēj pusēm. Savukārt saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 5.punktu par netaisnīgu ir uzskatāms tāds līguma noteikums, kas atļauj pārdevējam palielināt cenu un nedod patērētājam tiesības atcelt līgumu, ja galīgā cena ir pārmērīgi augsta salīdzinājumā ar cenu, par kuru līgumslēdzējas puses vienojās, slēdzot līgumu. Tā kā priekšlīgumā patērētājam nav dotas šādas iespējas, tad saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 5.punktu ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu.

„Pārdevējam ir tiesības Priekšlīguma pielikumos veikt redakcionālas izmaiņas, nepalielinot Pircēja saistību apjomu.”

[SIA „Alija M” – 2008.gada 26.augusta lēmums Nr.37-lg]

Noteikums piešķir pārdevējam tiesības vienpusēji veikt izmaiņas Priekšlīguma pielikumos, kas ir neatņemamas Priekšlīguma sastāvdaļas. Atbilstoši PTAL 6.panta trešās daļas 12.punktam par netaisnīgu ir uzskatāms tāds līguma noteikums, kas atļauj pārdevējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus vai preces raksturojumu. Tā kā punktā ir paredzētas pārdevēja tiesības vienpusēji grozīt Priekšlīguma (tā pielikumu) noteikumus, tas ir atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 12.punktu.

Priekšlīguma 1.4.apakšpunkts nosaka: „Dzīvojamās mājas nodošana ekspluatācijā ir paredzēta 2008.gada 30.septembrī. Pārdevējs drīkst mainīt nodošanas datumu, paziņojot par to Pircējam ne vēlāk kā līdz 2008.gada 31.augustam.” Priekšlīguma 3.1.apakšpunktā noteikts, ka, „ja Pircējs ir savlaicīgi veicis Līguma 2.2.1.punktā noteiktās Pirkuma maksas daļas samaksu Pārdevējam, tad Pārdevējs apņemas paziņot Pircējam par Dzīvokļa īpašuma nodošanas datumu Pircējam ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līguma 1.4.punktā noteiktā termiņa. (Pircējs tiks laicīgi rakstveidā brīdināts par Dzīvokļa īpašuma nodošanas termiņu maiņu). (..)”

[SIA „Marno J” – 2009.gada 9.februāra lēmums Nr.7-lg]

Saskaņā ar Priekšlīguma 1.4.apakšpunkta noteikumu līgumslēdzējas puses ir vienojušās par konkrētu mājas nodošanas ekspluatācijā termiņu, bet vienlaikus pārdevējam ir piešķirtas tiesības vienpusēji mainīt ekspluatācijā nodošanas datumu un tādējādi līgumslēdzējas puses nav vienojušās par maksimālo konkrēto saistību izpildes termiņu. Līdz ar to, paredzot Priekšlīguma 1.4.apakšpunktā pārdevēja tiesības vienpusēji mainīt mājas nodošanas ekspluatācijā datumu, pārdevējam ir atļauts vienpusēji grozīt līguma noteikumus un patērētājs ir nostādīts būtiski neizdevīgā stāvoklī pretēji labticīguma prasībām. Ņemot vērā minēto un to, ka nekustamā īpašuma ekspluatācijā nodošanas termiņš ir būtisks nekustamā īpašuma pirkuma priekšlīguma elements, kas ietekmē pircēja (patērētāja) likumīgo tiesību realizāciju, Priekšlīguma 1.4.apakšpunkta otrā teikuma noteikums un sekojoši Priekšlīguma 3.1.apakšpunkta otrā teikuma noteikumi ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu atbilstoši PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktam un ir vērtējami kā netaisnīgi līguma noteikumi saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktu un 6.panta trešās daļas 12.punktu.