NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PRIEKŠLĪGUMI UN PIRKUMA LĪGUMI (BŪVNIECĪBAS LĪGUMI) / Vārda „garantija” vai cita līdzīgas nozīmes vārda nepamatota lietošana

"Pārdevējs dod Dzīvokļa īpašuma celtniecības darbiem 2 (divu) gadu kvalitātes garantiju, skaitot no Dzīvokļa īpašuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža (Līguma 3.2., 3.6. punkti)”.

[SIA „KTK Plus” – 2005.gada 11.novembra lēmums Nr.9-lg]

„PĀRDEVĒJS apliecina, ka būvdarbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no NAMA pieņemšanas ekspluatācijā dienas. PĀRDEVĒJS apņemas būvdarbu garantijas termiņa laikā PIRCĒJA noteiktā saprātīgā termiņā uz sava rēķina nodrošināt visu un jebkuru ĪPAŠUMAM vai NAMAM atklājušos trūkumu novēršanu”.

[SIA „Savibalts” – 2005.gada 29.decembra lēmums Nr.14-lg]

„Garantijas laiks ir divi gadi. Darbuzņēmēja pienākums ir pabeigt garantijas remontdarbus viena mēneša laikā pēc garantijas termiņa beigām”.

[SIA „SRV Terbelat” – 2006.gada 23.maija lēmums Nr.15-lg]

„Pārdevējs sniedz Pircējam 2 (divu) gadu kvalitātes garantiju, skaitot no 2006.gada 7.jūlija, kad Dzīvojamā māja tika nodota ekspluatācijā, tas ir, Dzīvojamās mājas un Dzīvokļa īpašuma būvdarbiem, kā arī Dzīvojamās mājas pieguļošas teritorijas labiekārtošanas darbiem. Šī garantija neattiecas uz Dzīvokļa īpašuma iekšējām starpsienām un iekšējo apdari, kuru Pircējs veicis patstāvīgi”.

„Garantijas periodā Pircējam ir tiesības iesniegt Pārdevējam rakstisku pretenziju par konstatētiem Dzīvokļa īpašuma kvalitātes trūkumiem, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs. Pretenziju par konstatētiem Dzīvojamās mājas vai Dzīvojamai mājai pieguļošas teritorijas labiekārtošanas darbu trūkumiem Garantijas perioda laikā Pārdevējam var iesniegt vienīgi Nekustamā īpašuma pārvaldnieks”.

[SIA „Craft Property” – 2007.gada 4.oktobra lēmums Nr.42-lg]

„Pārdevējs garantē, ka visi mājas būvdarbi, tai skaitā Dzīvokļa īpašuma būvniecība, noritēs saskaņā ar būvprojektu, Latvijas Būvnormatīvu prasībām un citām LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām”.

[SIA „DAGAZ INVESTMENTS” – 2008.gada 15.janvāra lēmums Nr.2-lg]

„Pircējam ir zināms, ka saskaņā ar 2005.gada 28.oktobrī noslēgto līgumu par celtniecības darbu kompleksa veikšanu (būvuzņēmuma līgumu), kas noslēgts starp Pārdevēju un SIA „HIDROBŪVNIEKS”, ir noteikts 2 gadu būvdarbu garantijas termiņš, skaitot no brīža, kad nodota ekspluatācijā dzīvojamā māja Rīgas raj. Baložu pilētā, Smilšu ielā 9”.

[SIA „Baložu nami” – 2008.gada 12.maija lēmums Nr.15 - lg]

„Pārdevējs apliecina, ka visi mājas un Dzīvokļa īpašuma būvdarbi tika veikti saskaņā ar Latvijas Būvnormatīvu, turpmāk tekstā „LBN” un citiem Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Pārdevējs apņemas garantijas laikā, kas ir 2 gadu laikā pēc mājas, kas atrodas Kleistu iela 11/1, Rīgā, nodošanas ekspluatācijā, par saviem līdzekļiem novērst visus trūkumus un defektus. Mājas Kleistu iela 11/1, Rīgā būvdarbu garantijas termiņš sākas ar 2007.gada 01.jūniju”.

[SIA „EKO FORUMS” – 2008.gada 21.jūlija lēmums Nr.29-lg]

Saskaņā ar PTAL 16.panta pirmās daļas noteikumiem „Garantija ir ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos”.

Izvērtējot šajos punktos noteiktos garantijas noteikumus, PTAC secina, ka tajos nav ietverta norāde, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē, nav arī informācijas par to, kāda nozīme ir minētajai garantijai – ka tā nav saistāma ar PTAL 16.pantā norādīto „garantijas” jēdzienu. Tāpat punktos nav konkrēti norādīts, kādas ir no pārdevēja piedāvātās garantijas izrietošās patērētāja tiesības papildus normatīvajos aktos noteiktajām patērētāja tiesībām, jo pārdevēja pienākumu divu gadu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža atbildēt par veikto būvdarbu kvalitāti un novērst konstatētos defektus jau nosaka PTAL noteikumi. Līdz ar to šajos punktos lietotais jēdziens „sniedz garantiju” attiecībā uz dzīvojamās mājas un dzīvokļa īpašuma būvdarbiem, dzīvojamās mājas pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbu kvalitāti neatbilst PTAL 16.panta pirmās un otrās daļas noteikumiem, tādēļ konstatējams, ka vārds „garantē” un „garantija” šajos gadījumos tiek lietots nepamatoti.