Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršana

Informācija speciālo atļauju (licenci) saņēmušiem patērētāju kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem.

2017.gada 9.novembrī stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas likumā (NILLTFNL), saskaņā ar kuriem visi PTAC licencētie Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji un Parādu ārpustiesas pakalpojumu sniedzēji kļuva par NILLTFNL subjektiem ar visiem NILLTFNL norādītajiem likuma subjekta pienākumiem un tiesībām, savukārt PTAC ir noteikts kā minēto nozaru uzraugs arī NILLTFNL jautājumos.
PTAC uzraudzībā esošajiem subjektiem jomu reglamentē NILLTFNL un 2018.gada 13.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.705 Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem. Papildus prasības likuma subjektiem plānots noteikt ar grozījumiem 2011.gada 29.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.245 Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un 2013.gada 29.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.64 Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma subjektiem

Vadlīnijas ziņošanai par, iespējams, nepatiesi sniegtu informāciju par patieso labuma guvēju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram