PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas ierobežo vai izslēdz iespēju patērētājam izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības

„Ja norēķini par siltumenerģijas piegādi nav veikti 25 dienu laikā no dienas, kad tie bija jāapmaksā, PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības iesniegt tiesā pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā un ABONENTS apņemas necelt iebildumus par maksājumu saistību pamatotību”.

[SIA „Latgales Enerģija” - 2007.gada 22.janvāra lēmums Nr.3-lg]

Saskaņā ar Civillikuma 1587.pantu no noslēgta līguma tā slēdzējpusēm izriet gan zināmas tiesības, gan pienākumi. Katras līgumslēdzējpuses pienākums ir pildīt uzņemtās saistības. Civilprocesa likuma 1.pants nosaka personas tiesības uz tiesas aizsardzību – „Katrai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā (..)”. Piemērojot šādu līguma noteikumu, tiek ierobežotas patērētāja likumīgās tiesības (PTAL 5.panta otrās daļas 4.punkts), tādējādi saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktu šāds līguma noteikums ir vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums. Saskaņā ar iepriekš minēto normatīvo regulējumu minētais līguma noteikums ir vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums, jo ir  pretrunā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu, 6.panta pirmo daļu, 5.panta trešās daļas 1.punktu.

„Izpildītājs nenes atbildību, ja tomēr šī līguma darbības laikā, tā veiktie nekustamā īpašuma tirdzniecības pasākumi nav noveduši pie nekustamā īpašuma pārdošanas”.

[SIA „RPK Grupa” - 2007.gada 5.aprīļa lēmums Nr.21-lg]

Šāds līguma punkts atbilstoši PTAL 6.panta trešās daļas 3.punkta noteikumiem ierobežo patērētāju izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības gadījumā, kad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav izpildījis līgumsaistības vai ir tās izpildījis daļēji. Tiek ierobežotas patērētāja tiesības pieteikt pakalpojuma sniedzējam prasījumu, kā arī - izmantot PTAL 29.pantā noteiktās tiesības, ja pakalpojuma sniedzējs būtu sniedzis līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu. Līguma punkts uzskatāms par netaisnīgu arī kontekstā ar Līguma 3.14. punktu, kas ierobežo patērētāja tiesības pašam veikt darbības nekustamā īpašuma pārdošanai, kā arī noslēgt.
Šādi līguma noteikumi saskaņā ar PTAL 6.panta pirmo daļu, trešās daļas 1., 3.punktu (kontekstā ar 5.panta otrās daļas 1.un 5.punktu un 3.panta 2.punktu) uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu.