PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas ierobežo vai izslēdz iespēju patērētājam izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības

„(..) Ir tiesīga Pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma 1069.pantu, sakarā ar ēkas ABONENTU parādiem par piegādātās siltumenerģijas apmaksu, kuri pārsniedz 50% no summas, kura tiek aprēķināta visiem ēkas abonentiem mēnesī, pārtraukt karstā ūdens padevi ēkai vai samazināt siltumenerģijas padevi, brīdinot par to ABONENTUS vienu kalendāro mēnesi iepriekš”.

[SIA „Latgales Enerģija” - 2007.gada 22.janvāra lēmums Nr.3-lg]

Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumi Nr.193 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, kas nosaka kārtību, kādā energoapgādes komersants piegādā un siltumenerģijas lietotājs lieto siltumenerģiju, un kārtību, kādā piegādātājs ir tiesīgs pārtraukt siltumenerģijas piegādi lietotājam, kurš nav samaksājis par saņemto siltumenerģiju vai nav izpildījis citas saistības pret piegādātāju. Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumu Nr.193 Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi 26.punktā ir uzskaitīti gadījumi, kuros siltumenerģijas piegādātājam ir tiesības, brīdinot trīs dienas iepriekš, pilnīgi vai daļēji pārtraukt siltumenerģijas piegādi lietotājam. Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumu Nr.193 Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi 26.4. apakšpunkts paredz siltumenerģijas piegādātāja tiesības pilnīgi vai daļēji pārtraukt siltumenerģijas piegādi lietotājam, ja lietotājs noteiktajos termiņos neveic norēķinus atbilstoši līguma nosacījumiem.

„PIRCĒJAM ir tiesības rakstveidā izvirzīt savas pretenzijas PĀRDEVĒJAM attiecībā uz veiktajiem logu montāžas darbiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darba izpildīšanas. Pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka PIRCĒJAM nav nekādu pretenziju attiecībā uz piegādātajām Precēm”.

[SIA „Le Andr” - 2007.gada 5.novembra lēmums Nr.49-lg]

Saskaņā ar PTAL 27.panta pirmo daļu „patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.” Savukārt PTAL 28.panta pirmajā daļā ir noteiktas patērētāja, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, tiesības pieprasīt, lai ražotājs vai pārdevējs veic vienu no šādām darbībām: 1) attiecīgi samazina preces cenu; 2) bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu; 3) apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci; 4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

Līdz ar to šāds līguma punkts ierobežo patērētāju tiesības pieteikt prasījuma pieteikumu par iegādātās preces neatbilstību līguma noteikumiem.

„Atteikšanās no maksas remonta gadījumā, garantijas anulēšanas gadījumā vai gadījumā, ja klienta pieteiktais defekts netika novērots, klientam jāapmaksā iekārtas diagnostika saskaņā ar (...) apstiprināto cenrādi vai ražotāja autorizētā servisa centra rēķinu”.

[SIA „Baltijas Servisa centrs” - 2008.gada 20.marta lēmums Nr.9-lg]

No PTAL un 2006.gada 1.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” neizriet, ka gadījumos, kad pārdevējs vai ražotājs nevar vienoties ar patērētāju un atsakās izpildīt patērētāja prasību, ražotājs vai pārdevējs ir tiesīgs veikt preces defektu diagnostiku par patērētāja līdzekļiem. Gadījumos, kad patērētājam pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, pārdevējam ir pienākums bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzināt patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu, vai apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem.

Tādējādi saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka par netaisnīgu līguma noteikumu uzskatāms tāds līguma noteikums, kas „ierobežo vai izslēdz iespēju patērētājam izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības gadījumā, kad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav izpildījis līgumsaistības vai ir tās izpildījis daļēji (..)” līguma punkts, kas ierobežo patērētāja tiesības pieteikt prasījumu PTAL noteiktajā termiņā ir netaisnīgs līguma noteikums un līdz ar to atzīstams par spēkā neesošu.