PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas izslēdz vai kavē patērētāja tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs

"Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā, Rīgā un saskaņā ar šī šķīrējtiesas reglamentu – viena šķīrējtiesneša sastāvā, latviešu valodā, bet visi pārējie šajā vienošanās līguma tekstā noteiktie jautājumi, kuri nav saskaņojami mierizlīguma ceļā ir izskatāmi LR likumos, vai starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā".

[SIA „Melne un Riters” - 2006.gada 13.janvāra lēmums Nr.1-08, 384]

Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 7.punkta noteikumiem par netaisnīgiem līguma noteikumiem uzskatāmi noteikumi, kas izslēdz vai kavē patērētāja tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs vai tiesā, paredz strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā. Savukārt PTAL 6.panta piektā daļa paredz, ka līguma noteikums vienmēr uzskatāms par savstarpēji neapspriestu, ja līgums sastādīts iepriekš un patērētājam nav bijis iespējams ietekmēt attiecīgā līguma noteikumus un saskaņā ar PTAL 6.panta septīto daļu, ja pakalpojuma sniedzējs apgalvo, ka līguma noteikumi ir savstarpēji apspriesti ar patērētāju, viņa pienākums ir to pierādīt. Paredzot strīdu izskatīšanu šķīrējtiesā tā ierobežo patērētāja tiesības griezties patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs un tiesā, un ir uzskatāma par netaisnīgu, ja vien patērētājs tai nav īpaši piekritis.

„Ja vienošanās nav panākta, strīds pēc (...) izvēles tiek nodots izskatīšanai Rīgas Šķīrējtiesā viena šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar Šķīrējtiesas reglamentu, vai LR tiesā pēc (...) juridiskās adreses saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu”.

[SIA „AVA INVEST” - 2008.gada 7.oktobra lēmums Nr.53-lg]

Saskaņā ar šo līguma noteikumu līgumslēdzēju pušu strīdu galīga izskatīšana ir paredzēta Rīgas šķīrējtiesā vai Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc Sabiedrības izvēles. PTAC atzīmē, ka saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 7.punkta noteikumiem par netaisnīgiem līguma noteikumiem uzskatāmi noteikumi, kas ”izslēdz vai kavē patērētāja tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs vai tiesā, paredz strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā”. PTAC norāda, ka, lai arī šādā līguma noteikumā ir formāli novērsta neatbilstība PTAL 6.panta trešās daļas 7.punkta noteikumiem, konkrētās šķīrējtiesas klauzulas sekas ir identiskas ar šķīrējtiesas klauzulas, kas pieļauj strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā, sekām: prasītājs ir pakalpojuma sniedzējs, prasība tiek celta šķīrējtiesā, un patērētājs nevar „izvairīties” no šķīrējtiesas procesa. Tāda klauzulas redakcija teorētiski paredz (bet praksē tā notiek gandrīz katrā gadījumā), ka var tikt aizskartas tieši tās pašas patērētāja intereses, kuras tiek aizskartas klasiskās šķīrējtiesas klauzulas gadījumā. Situācijā, kad pakalpojuma sniedzējs vai pārdevējs no līguma izrietoša strīda risināšanai saskaņā ar līguma noteikumiem vērstos šķīrējtiesā, patērētājam vairs nebūtu iespēju realizēt savu tiesību aizsardzību Latvijas Republikas vispārējās tiesu instancēs, līdz ar to šādā gadījumā viņam būtu kavētas tiesības uz savu tiesību aizsardzību tiesā. Šāds līguma noteikums nostāda patērētāju savu tiesību realizācijai neizdevīgā stāvoklī un atbilstoši PTAL 6.panta trešās daļas 1. un 7.punkta noteikumiem (kontekstā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punkta noteikumiem) uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu.

„Puses vienojas, ka visi strīdi starp Pasūtītāju un Izpildītāju, kas saistīti ar šī Līguma noteikumiem, tiek izskatīti „Rīgas civiltiesisko strīdu šķīrējtiesā” rakstveida procesa kārtībā viena šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar „Rīgas civiltiesisko strīdu šķīrējtiesas” reglamentu vai tiesā pēc patērētāja cēlēja izvēles”.

[SIA „Juridiskais birojs „Gelios” - 2008.gada 30.decembra lēmums Nr.62-lg]

Konkrētās šķīrējtiesas klauzulas sekas ir identiskas ar šķīrējtiesas klauzulas, kas pieļauj strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā, sekām – gadījumā, ja prasītājs ir pakalpojuma sniedzējs, prasība tiek celta šķīrējtiesā, un patērētājs nevar „izvairīties” no šķīrējtiesas procesa. Tāda klauzulas redakcija teorētiski paredz (bet praksē tā notiek gandrīz katrā gadījumā), ka var tikt aizskartas tieši tās pašas patērētāja intereses, kuras tiek aizskartas klasiskās šķīrējtiesas klauzulas gadījumā. 
Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 1. un 7.punktu šķīrējtiesas klauzulas iekļaušana ar patērētājiem noslēgtajos līgumos ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu.