PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas uzliek patērētājam neproporcionāli lielu līgumsodu

„Puse, kura vienpusēji atkāpjas no līguma saistību izpildes vai lauž līgumu pirms termiņa, maksā otrai līgumsodu 20% (divdesmit procenti) apmērā pēc 2.1. punktā nolīgtās Īpašuma pārdošanas cenas, kā arī, ja Pasūtītājs pēc šī līguma termiņa iztecēšanas trīs mēnešu laikā pārdod augstākminēto nekustamo Īpašumu tādam pircējam, kuru tieši vai netieši ir atradis Izplatītājs. Šajā punktā atrunātā līgumsoda nomaksa neatbrīvo no šī līguma 2.3. punkta izpildes. Iespēju pārdot Īpašumu par konkrētu cenu, Izpildītājs pierāda ar iespējamā Pircēja izsniegtu apliecinājumu, kurā iespējamā Pircēja paraksts ir notariāli apliecināts. Līgumsoda maksājumi ir izpildāmi nekavējoties”.

[SIA „RPK Grupa” - 2007.gada 5.aprīļa lēmums Nr.21-lg]

Attiecībā uz šajā līguma punktā iekļauto līgumsodu 20 % apmērā no nolīgtās īpašuma pārdošanas cenas, norādāms, ka PTAL 6.panta trešās daļas 4. punkts nosaka, ka par netaisnīgu līguma noteikumu uzskatāms tāds, kas uzliek patērētājam, kurš neizpilda līgumsaistības, neproporcionāli lielu līgumsodu. Patērētājam ir saistoša līgumsoda maksājuma veikšana neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja sniegtā pakalpojuma atbilstības vai neatbilstības līguma noteikumiem atbilstošam pakalpojumam. Turklāt šajā punktā iekļautais līgumsods divkāršā apmērā pārsniedz Līguma 2.2.punktā paredzēto pakalpojuma sniedzēja naudas atlīdzību par patērētājam sniegto starpniecības pakalpojumu. Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, līgumsods 20 % apmērā vērtējams kā nesamērīgs.

„Ja Pasūtītājs lauž līgumu laikā, kad Pasūtītājs ir saņēmis no pircēja apliecinājumu, ka ir gatavs pirkt Īpašumu, par cenu, kas ir augtāka nekā 2.1. punktā norādītā Īpašuma pārdošanas cena, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 20% (divdesmit procenti) līgumsodu no pircēja un Izpildītāja nolīgtās Īpašuma pārdošanas cenas”.

"Līguma 2.2. punkts paredz, ka „Izpildītājs no Pasūtītāja par darba veikšanu, kā rezultātā ir noslēgts pirkuma līgums starp Pasūtītāju un Izpildītāja atrastu pircēju, saņem naudas atlīdzību 10% apmērā no 2.1. punktā atrunātās Īpašuma pārdošanas cenas”.

[SIA „RPK Grupa” - 2007.gada 5.aprīļa lēmums Nr.21-lg]

Līgumsods, kas divkāršā apmērā pārsniedz izpildītāja atlīdzības apmēru, saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4. punktu vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums, jo tas uzliek patērētājam, kurš neizpilda līgumsaistības, neproporcionāli lielu līgumsodu.

„Gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma un nesamaksā Sistēmas demontāžas maksu, tad tas maksā soda naudu LVL 400.00 apmērā”.

[SIA „Falc Apsargs” - 2007.gada 4.jūlija lēmums Nr.37-lg]

Līgumsods 400 LVL apmērā paredzēts piemērot, ja patērētājs nebūtu ievērojis Līguma 21.punktā noteikto 30 dienu iepriekšējās brīdināšanas kārtību par Līguma laušanu, kā arī, ņemot vērā to, ka pēc Līguma 20.punktā termiņa beigām pakalpojuma sniedzējs nepieprasa maksājumu veikšanu par uzstādītās sistēmas demontāžas darbiem, PTAC Līguma 21.punkta otrajā daļā iekļauto līgumsodu 400 LVL apmērā vērtē kā nesamērīgu.

„(..)PASŪTĪTĀJS, savukārt, apņemas desmit dienu laikā pēc šīs samaksas veikšanas un PASŪTĪTĀJAM par to paziņošanas ne tikai atlīdzināt IZPILDĪTĀJAM viņa vietā kredītiestādei samaksāto parādu, bet samaksāt tam līgumsodu kredītiestādei samaksātā parāda apmērā. Ja tas netiek darīts, PASŪTĪTĀJAM sākot ar vienpadsmito dienu ir jāmaksā IZPILDĪTĀJAM papildus līgumsods no aprēķina: 1% (viens procents) no IZPILDĪTĀJA kredītiestādei samaksātā parāda divkāršā apmēra par katru nokavēto dienu”.

[SIA „Invex Plc” - 2008.gada 27.augusta lēmums Nr.39-lg]

Konkrētajā gadījumā līgumsods samaksātā parāda apmērā un līgumsods 1% apmērā no kredītiestādei samaksātā parāda divkāršā apmēra par katru nokavēto dienu nav samērojams ne ar kreditora interesēm, ne ar parādnieka spējām atmaksāt šādus līgumsodus un ir pretrunā taisnīguma un līgumslēdzējpušu tiesiskās vienlīdzības principam. Tāpat arī desmit dienu termiņš saistību nokārtošanai atzīstams par nesamērīgi īsu.

„Puse var atkāpties no Līguma, samaksājot otrai Pusei „atkāpšanās naudu” 1000 eiro (viens tūkstotis euro) apmērā, brīdinot par to 10 (desmit) dienu laikā pirms atkāpšanās”.

[SIA „AVA INVEST” - 2008.gada 7.oktobra lēmums Nr.53-lg]

No šī līguma noteikuma izriet, ka vienpusējas līguma laušanas gadījumā patērētājam ir jāmaksā „atkāpšanās nauda”, kas pēc būtības saskaņā ar Civillikumu ir uzskatāma par līgumsodu, 1000.00 eiro apmērā, tas ir, 50% apmērā no kopējās līguma summas. šāda apmēra līgumsods ir uzskatāms par neproporcionāli lielu un nesamērīgu, un tas nostāda patērētāju neizdevīgā stāvoklī. Saskaņā ar Civillikuma 1716.pantu, „Līgumsods ir pametums, ko kāda persona uzņemas ciest sakarā ar savu saistību tajā gadījumā, ja viņa šo saistību neizpildītu vai neizpildītu pienācīgi”. PTAL 6.panta trešās daļas 4. punkts nosaka, ka par netaisnīgu līguma noteikumu uzskatāms tāds, kas uzliek patērētājam, kurš neizpilda līgumsaistības, neproporcionāli lielu līgumsodu. Vērtējot līgumsoda proporcionalitāti, vadās no PTAL 5.pantā noteikto līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principa, no kā izriet, ka, vērtējot līgumsoda apmēru, jāievēro arī labticīguma prasības, kā arī tas, ka līgumsoda apmērs nedrīkst būt tāds, kas nostāda patērētāju neizdevīgā stāvoklī, t.i., līgumsods nedrīkst būt nesamērīgi liels. Tāpat, vērtējot līgumsoda proporcionalitāti, jāvadās no samērīguma kritērija, kas izriet no labas ticības principa.