PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMI / Vārda „garantija” vai cita līdzīgas nozīmes vārda nepamatota lietošana

„IZPILDĪTĀJS garantē izpildīto darbu kvalitāti, objekta atbilstību noteiktajiem raksturojumiem un tā drošu ekspluatāciju 2 gadu laikā no darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas”.

[SIA „Reaton LTD” - 2007.gada 3.janvāra lēmums Nr.1-lg]

Atbilstoši PTAL 13.panta otrās daļas noteikumiem „Ražotājs, pārdevējs un pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par jebkuru neatbilstību līguma noteikumiem, kas eksistē preces pārdošanas vai pakalpojuma sniegšanas brīdī”, tāpat arī no PTAL 33.panta ceturtās daļas noteikumiem izriet pārdevēja tiešās atbildības princips, kas nozīmē to, patērētājam ir tiesības iesniegt prasījuma pieteikumu jebkuram ražotājam vai pārdevējam neatkarīgi no tā vainas, kas savukārt zaudējumus no ražotāja var piedzīt, izvirzot regresa prasību. Tādējādi neatkarīgi no tā, kurš ir preces pārdevējs vai ražotājs, PTAL izpratnē par preces atbilstību līguma noteikumiem atbildība ir vienāda.

„Ja 24 /divdesmit četru/ mēnešu laikā pēc darba pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un ekspluatācijas uzsākšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot darbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas citu veidu iebildumi par paveikto darbu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Uzņēmējs novērš konstatētos trūkumus un defektus”.

[SIA „Vineta AV” - 2007.gada 9.marta lēmums Nr.19-lg]

Atbilstoši PTAL 13.panta otrās daļas noteikumiem „Ražotājs, pārdevējs un pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par jebkuru neatbilstību līguma noteikumiem, kas eksistē preces pārdošanas vai pakalpojuma sniegšanas brīdī.” Līdz ar to PTAL paredz plašāku pakalpojuma sniedzēja atbildību, nekā tas noteikts Civillikumā. Patērētājs ir tiesīgs izvirzīt pakalpojuma sniedzējam visas PTAL 29.pantā noteiktās prasības atkarībā no defekta nozīmīguma un tā rašanās laika. Minētais līguma noteikums neatbilst iepriekš minētajam, jo paredz ierobežotākas tiesības – tiesības prasīt, lai uzņēmējs tikai novērš konstatētos trūkumus un defektus, nekā tas noteikts PTAL. Līdz ar to šāds līguma noteikums neatbilst PTAL noteikumiem un būtu jāgroza, turklāt tas var maldināt patērētāju par patērētāja tiesībām.

”Izpildītājs veic Sistēmas iekārtu remontu un nomaiņu par Pasūtītāja līdzekļiem, izņemot Sistēmas garantijas remontu. Garantijas laiks šī Līguma Pielikumā Nr. 1 norādītajām iekārtām ir viens gads. Izpildītājam nav jāveic Sistēmas garantijas remonts, ja Pasūtītājs nav norēķinājies ar Izpildītāju, kā arī, ja Sistēmas bojājumi radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu un iemeslu dēļ”.

[SIA „Falc Apsargs” - 2007.gada 4.jūlija lēmums Nr.37-lg]

No šī līguma punkta neizriet, ka pakalpojuma sniedzējs būtu uzņēmusies kādas papildus saistības PTAL vai citos normatīvajos aktos minētajam, jo saskaņā ar PTAL 27.panta pirmo daļu patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

„PĀRDEDVĒJS garantē piegādātās Preces kvalitāti 24 mēnešu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas”.

„Gadījumos, kad pasūtītās logu konstrukcijas neatbilst ražotāju standartiem un ja vērtnes platums ir lielāks par 1,2 (vienu metru divdesmit centimetru), PĀRDEVĒJS garantiju nedod”.

[SIA „Le Andr” - 2007.gada 5.novembra lēmums Nr.49-lg]

Saskaņā ar PTAL 16.panta pirmo daļu pārdevējam ir jāuzņemas papildus saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos, piemēram, ja ražotājs vai pārdevējs precei vai pakalpojuma sniedzējs pakalpojumam ir devis garantiju, tad pēc PTAL noteiktā divu gadu termiņa beigām pēc preces iegādāšanās vai pakalpojuma saņemšanas dienas patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.

Saskaņā ar PTAL 16.panta pirmās daļas noteikumiem „Garantija ir ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos.”

Ņemot vērā PTAL 16.panta piektās daļas noteikumus „Vārda “garantija” vai cita līdzīgas nozīmes vārda lietošana ir aizliegta, ja tas neatbilst šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem.” Ņemot vērā iepriekš secināto, šādi līguma noteikumi, lietojot jēdzienu „garantija” neatbilst PTAL 16.panta pirmās un otrās daļas noteikumiem.