PAR NETAISNĪGIEM NEATZĪTIE LĪGUMA NOTEIKUMI

„Par pakalpojumu apmaksas termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 2,5% no aizkavēto maksājuma summas par katru nokavējuma dienu”.

[SIA „MAKSINET” – 2006.gada 7.jūnija lēmums Nr.19-lg]

Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktu par netaisnīgu līguma noteikumu ir uzskatāms tāds līguma noteikums, kas „uzliek patērētājam, kurš neizpilda līgumsaistības, neproporcionāli lielu līgumsodu”. PTAC, vērtējot līgumsoda proporcionalitāti ņem vērā arī PTAL 5.pantā noteikto līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, no kā izriet, ka vērtējot līgumsoda proporcionalitāti ir jāievēro arī labticīguma prasības, kā arī tas, ka līgumsoda apmērs nedrīkst būt paverdzinošs vai nesamērīgi liels. Piemēram, ja patērētājs nav nomaksājis ikmēneša abonēšanas maksu LVL 12.71 apmērā, tad šajā līguma punktā noteiktais līgumsods 2,5% apmērā no aizkavēto maksājuma summas par katru nokavējuma dienu nav vērtējams kā nesamērīgi liels, jo summa, kas būtu jāmaksā patērētājam, ja patērētājs būtu nokavējis vienu dienu, būtu apmēram LVL 0,32, savukārt līgumsoda apmērs mēnesī sastādītu LVL 9,60. līdz ar to šajā līguma punktā noteiktais līgumsods 2,5% apmērā no savlaicīgi nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu nav vērtējams kā neproporcionāli liels, jo tas atbilst samērīguma kritērijiem.

„Ja Pasūtītājs atsakās no Pasūtījuma, tad viņš Izpildītājam atmaksā visus Pasūtījuma izpildei izdarītos izdevumus (mērīšanas, izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas izdevumi), kurus līgumsoda veidā Izpildītājs ietur no Pasūtītāja izdarītās priekšapmaksas. Līgumsods var sasniegt 50 (piecdesmit) procentu apmēru no pilnas Pasūtījuma summas”.

[SIA „Logu Fabrika” - 2007.gada 12.jūnija lēmums Nr.33-lg]

Saskaņā ar šādu līguma noteikumu pasūtītājam (patērētājam) ir jāmaksā līgumsods, ja viņš atsakās no pasūtījuma (lauž līgumu) jebkurā gadījumā. Šajā sakarā jāvērš uzmanība uz PTAL 30.pantu, kas paredz, ka, ja pakalpojums no patērētāja neatkarīgu apstākļu dēļ nav izpildīts līgumā noteiktajā termiņā un patērētājs vairs nav ieinteresēts līguma izpildīšanā, patērētājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma (bez līgumsoda piemērošanas), saņemt samaksāto priekšapmaksu un pieprasīt radīto zaudējumu atlīdzību. Tādējādi PTAC atzīst, ka Līguma projekta 2.1.4.apakšpunkts neatbilst PTAL prasībām. Tas nebūtu pretrunā ar šī tiesību akta prasībām tādā gadījumā, ja tajā būtu ietverts nosacījums, ka Pasūtītājs atsakās no Pasūtījuma no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ. Līdz ar to PTAC norāda, ka Līguma projekta 2.1.4.apakšpunkts ir jāgroza atbilstoši augstāk minētajam.