Par trauksmes celšanu

Kas ir trauksmes cēlējs? Kādos gadījumos trauksme var tikt celta?

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punktu: 

 • trauksmes cēlējs var būt tikai fiziska persona;
 • trauksmi var celt par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm;
 • informācija par iespējamo pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus, tostarp brīvprātīgo darbu, sniedzot pakalpojumus vai  dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Kuri gadījumi nav uzskatāmi par trauksmes celšanu?

Ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu šādos gadījumos:

 • ja trauksme tiek celta anonīmi;
 • ja trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
 • ja tiek ziņots tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
 • tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
 • apzināta nepatiesu ziņu sniegšana;
 • valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana.

Par kādiem iespējamiem pārkāpumiem var celt trauksmi PTAC?

PTAC īsteno patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, tirgus uzraudzību, kā arī bīstamo iekārtu un reglamentētās metroloģijas uzraudzību, attiecīgi trauksmes cēlājs var vērsties PTAC par visiem pārkāpumiem šajās jomās.

Kā noformēt trauksmes celšanas ziņojumu?

Visērtāk ziņojumu ir sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēju ziņojuma veidlapu (šeit). Ja vēlaties izmantot citu ziņojuma veidu, tad obligāti jānorāda:

 • ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
 • trauksmes cēlēja vārds, uzvārds;
 • trauksmes cēlēja personas kods;
 • trauksmes cēlēja kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, adrese);
 • vai informācija par pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus.

Saskaņā ar Iesniegumu likumā un Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām trauksmes cēlēja ziņojumam jābūt pašrocīgi parakstītam vai parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Kā iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

 1. speciālā e-pastā – trauksme@ptac.gov.lv;
 2. oficiālajā e-adresē "Latvija.lv";
 3. pa pastu Brīvības ielā 55, Rīga, LV1010;
 4. e-pastā – pasts@ptac.gov.lv (norobežojot no citiem);
 5. klātienē, Brīvības ielā 55, 222.kab.

Kura ir PTAC kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos?

Daiga Burbe, Plānošanas, analīzes un kontroles departamenta personāla vadītāja, tālr. 67388633, 26680864, e-pasts: Daiga.Burbe@ptac.gov.lv

Kā PTAC tiek izskatīti trauksmes cēlēju ziņojumi?

Iesniegumu, kas noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums, vispirms skata PTAC kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos, izvērtējot tā atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm.

Ja iesniegums tiek atzīts par PTAC kompetencē esošu trauksmes cēlēja ziņojumu, tad tajā aizklāj datus, kas var atklāt iesniedzēja identitāti, un piešķir viņam pseidonīmu;

Pseidonimizētu trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības skata atbildīgā amatpersona, kura par ziņojuma izskatīšanas gaitu sagatavo trauksmes cēlējam atbildi rakstveidā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.