Personas datu apstrāde un aizsardzība

 

Personas datu apstrāde un aizsardzība

Patērētāju tiesību aizsardzības centrā

Vispārīgā informācija:

Personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - PTAC), reģistrācijas Nr. 90000068854, adrese Brīvības ielā 55, Rīga, LV-1010.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums vispārīgu informāciju par personu datu apstrādi, apstrādes nolūku, tiesiskajiem pamatiem, apjomu un aizsardzību, kā arī informēt par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

 

Kāpēc mēs apstrādājam Jūsu datus?

PTAC apstrādā personu datus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām, lai:

 • sniegtu palīdzību patērētājiem strīdu risināšanā ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju;
 • sniegtu informāciju un padomus patērētājiem viņu tiesību jautājumos;
 • izvērtētu, vai saimnieciskās darbības veicēju veiktās darbības atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, nenodara kaitējumu patērētāju kolektīvajām interesēm;
 • sniegtu konsultācijas saimnieciskās darbības veicējiem;
 • sniegtu palīdzību ceļotājiem tūrisma pakalpojumu sniedzēju likviditātes gadījumos;
 • nodrošinātu licencēšanas procesu;
 • nodrošinātu dokumentu apriti iestādē;
 • nodrošinātu efektīvu normatīvo aktu uzraudzību;
 • nodrošinātu līgumu izpildes kontroli;
 • nodrošinātu  iestādes interešu aizsardzību;
 • personāla pārvaldības nolūkos;
 • sabiedrības informēšanas nolūkos;

Pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, PTAC apstrādā Jūsu personas datus, lai nodrošinātu turpmāko saziņu un nosūtītu informatīvos materiālus (t.sk., informāciju par turpmākajiem pasākumiem);

 

Kāds ir tiesiskais pamats Jūsu datu apstrādei?

PTAC personas datu apstrādi konkrētam nolūkam veic, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • sabiedrības interešu ievērošanai vai oficiālo pilnvaru realizācijai – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko PTAC veic sabiedrības interesēs vai īstenojot  noteiktās pilnvaras;
 • juridiska pienākuma izpildei – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu normatīvajos aktos uz PTAC attiecināmu juridisku pienākumu;
 • līgumisku attiecību nodibināšanai un izpildei – apstrāde ir vajadzīga, lai noslēgtu līgumu pēc Jūsu pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • saskaņā ar Jūsu piekrišanu –  skaidri un nepārprotami esiet devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no PTAC un Jūsu starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas PTAC leģitīmās intereses.

 

Kādus datus PTAC apkopo un apstrādā?

PTAC apstrādā šādas fizisko personu datu kategorijas elektroniskā un papīra formātā:

Personas identifikācijas dati:      Vārds, uzvārds, personas kods, ID kartes vai  pases dati, dzimšanas dati, personas attēls

Personas kontaktinformācija:    Adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese

Profesionālie dati:                   Izglītība, darba pieredze, pārstāvētās  iestādes nosaukums, ieņemamais amats

Finanšu dati:                            Bankas konta informācija

Sarunu ierakstu dati:              Tālruņu sarunu ieraksti, balss ieraksti, kas ļauj identificēt personas pausto viedokli, datums, laiks

Komunikācijas dati:                 Ienākošā/ izejošā saziņa, telefona zvani, korespondence, tās saturs, piegādes statuss

Īpašu kategoriju dati:              Veselības dati, dati par sodāmību

PTAC mājaslapa izmanto sīkdatnes (cookies), lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē atbilstoši Google Inc. un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem.

 

Cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu datus?

PTAC personas datus uzglabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti vai tik ilgi, cik ir noteikts normatīvajos aktos un saskaņā ar PTAC Lietu nomenklatūru.

 

Kā mēs aizsargājam Jūsu datus?

PTAC īsteno dažudus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi personas datiem, to izpaušanu vai citu prettiesisku personu datu izmantošanu, un drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām  prasībām.

 

Kam ir piekļuve Jūsu datiem un kam tie tiek nodoti?

Lai sniegtu Jums palīdzību strīdu risināšanā vai sniegtu konsultāciju, Jūsu dati tiek nodoti attiecīgajam saimnieciskās darbības veicējam vai citām valsts pārvaldes institūcijām atbilstoši kompetencei.

Personas dati tiek nodoti PTAC un Ekonomikas ministrijas atbildīgajiem darbiniekiem, vai pasākumu organizētājiem un izpildītājiem, piemēram, funkciju izpildei, pasākumu organizēšanai vai drošības pasākumu nodrošināšanai.

PTAC nenodod personas datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

Kādas ir Jūsu tiesības un kā tās var izmantot?

Saskaņā ar Regulu, Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, noskaidrot kādiem nolūkiem tie tiek apstrādāti, iebilst pret savu datu apstrādi, ierobežot savu datu apstrādi un pieprasīt tos papildināt, labot un/vai dzēst, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

Lai īstenotu savas tiesības, Jums jāvēršas PTAC ar iesniegumu. Sūdzību par personas datu apstrādi, ko nav iespējams atrisināt PTAC ietvaros, Jums ir tiesības iesniegt Datu valsts inspekcijai.

 

Ja jums ir jautājumi, komentāri, aicinām sazināties ar PTAC, nosūtot e-pastu: das@ptac.gov.lv