PREČU IEGĀDES VAI LIETU IZGATAVOŠANAS LĪGUMI / Atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus

„SIA IT INVESTMENTS ir tiesības veikt labojumus vai izmaiņas pakalpojumu nodrošinājumā un citus noteikumus, kā arī nosacījumus par izsoli tās laikā. Jaunie noteikumi stājas spēkā nekavējoties tajā brīdī, kad tie tiek publicēti SIA INVESTMENTS mājas lapā”.

[SIA „IT INVESTMENTS” – 2009.gada 31.marta lēmums Nr.12-lg]

Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 12.punktu par netaisnīgu ir uzskatāms tāds līguma noteikums, kas atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus vai preces vai pakalpojuma raksturojumu. Pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs vienpusēji mainīt jau ar patērētājiem noslēgto līgumu noteikumus. Līdz ar to Pakalpojuma sniedzējs, noteikumos paredzot ar normatīvo aktu prasībām pretrunā esošas tiesības pakalpojuma sniedzējam, saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu nav ievērojusi līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, jo patērētājs ir nostādīts neizdevīgā stāvoklī, kas ir pretrunā ar labticīguma prasībām.

„Šī Līguma punktā 1.1.1. un pielikumā Nr.1 uzrādītā Dzīvokļa platība ir noteikta vadoties no būvprojekta un patreizējās situācijas dabā, tādēļ pēc būvniecības pabeigšanas un Dzīvokļa inventarizācijas mērījumu izdarīšanas norādītā platība var mainīties, bet ne vairāk kā 5%. Ja pēc inventarizācijas mērījumiem dzīvokļa platība ir mainījusies vairāk kā par 5%, tad Pirkuma maksa par virs 5% izmainīto platību maināma atbilstoši faktiskajam samazinājumam vai palielinājumam”.

[SIA „DP Fonds” – 2008.gada 14.jūlija lēmums Nr.28-lg]

Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 12.punktu par netaisnīgu ir uzskatāms tāds līguma noteikums, kas atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus vai preces vai pakalpojuma raksturojumu. Sabiedrība nav tiesīga vienpusēji mainīt jau ar patērētājiem noslēgto līgumu noteikumus. Līdz ar to sabiedrība, noteikumos paredzot ar normatīvo aktu prasībām pretrunā esošas tiesības pakalpojuma sniedzējam, saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu nav ievērojusi līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, jo patērētājs ir nostādīts neizdevīgā stāvoklī, kas ir pretrunā ar labticīguma prasībām. Tādējādi šādi noteikumi saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu un 6.panta trešās daļas 1. un 12.punktu ir uzskatāmi par netaisnīgiem līguma noteikumiem.

„Šī Līguma darbības laiks ir līdz 2020.gada 2.janvārim, bet Izpildītājs Līguma darbības laiku var mainīt, ja netiek ievēroti samaksu un iekšējās kārtības noteikumi vai citu iemeslu dēļ”.

[SIA „M 28” - 2008.gada 27.februāra lēmums Nr.7-lg]

No šī noteikuma izriet, ka iznomātājam jeb pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji mainīt konkrētā līguma darbības laiku ne tikai tad, ja netiek ievēroti samaksas un iekšējās kārtības noteikumi, bet praktiski jebkuru iemeslu dēļ. Līguma noteikums, kas paredz pakalpojuma sniedzējam tiesības vienpusēji grozīt līguma noteikumus bez otras līgumslēdzējas puses piekrišanas, ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu atbilstoši PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktam, jo patērētājs tiek nostādīts neizdevīgā stāvoklī un tas ir pretrunā ar labticīguma prasībām. Šāds noteikums ir atzīstams par netaisnīgu PTAL 6.panta trešās daļas 12.punkta izpratnē, kas nosaka, ka par netaisnīgu uzskatāms tāds līguma noteikums, kas atļauj pakalpojuma sniedzējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus vai pakalpojuma raksturojumu.

„Izpildītājam ir tiesības reizi gadā paaugstināt Nomas maksu, sakarā ar inflāciju, mainoties cenām, ierīcību un apkalpošanas izmaksu sadārdzināšanos, PVN, komunālo pakalpojumu, īpašuma un citu nodokļu izmaiņu, valdības un pašvaldības aktu un lēmumu rezultātā”.

[SIA „M 28” - 2008.gada 27.februāra lēmums Nr.7-lg]

Pakalpojuma sniedzējam ir paredzētas tiesības vienpusēji paaugstināt nomas maksu, PTAC norāda, ka šāds līguma noteikums saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu pārkāpj līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, jo patērētājs tiek nostādīts neizdevīgā stāvoklī, tā kā tam netiek dota iespēja vienoties ar pakalpojuma sniedzēju par pakalpojuma (nomas) maksu. Izmaksu sadārdzināšanās nav viennozīmīgs izdevumu rādītājs, kas ļautu pakalpojuma sniedzējam vienpusēji mainīt maksu par pakalpojumu (kā tas būtu pieļaujams nodokļu un nodevu ieviešanas vai palielināšanas gadījumā, valdības un pašvaldības pieņemto lēmumu dēļ). Turklāt, ievērojot Civillikuma 2122.pantu, kā arī 2017.pantu un turpmākos pantu, no kā izriet, ka nomas maksai ir jābūt noteiktai un tā nedrīkst būt atkarīga no vienas puses iegribas.

„PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības grozīt preces cenu, brīdinot par to pircēju vismaz 30 dienas pirms cenu grozījumu stāšanās spēkā”.

[SIA „ms–Lilija” - 2008.gada 11.novembra lēmums Nr.56-lg]

Līguma noteikums, kas paredz pakalpojuma sniedzējam tiesības vienpusēji grozīt līguma noteikumus bez otras līgumslēdzējas puses piekrišanas, ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu atbilstoši PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktam, jo patērētājs tiek nostādīts neizdevīgā stāvoklī un tas ir pretrunā ar labticīguma prasībām. Šāds noteikums ir atzīstams par netaisnīgu PTAL 6.panta trešās daļas 12.punkta izpratnē, kas nosaka, ka par netaisnīgu uzskatāms tāds līguma noteikums, kas atļauj pakalpojuma sniedzējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus vai pakalpojuma raksturojumu. Līguma noteikumā būtu jāparedz tiesības patērētājam bez sankcijām atcelt līgumu pirms preces jaunas cenas stāšanās spēkā, ja pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja grozītā cena patērētāju neapmierina.

„Izpildītājam ir tiesības pilnvērtīgi izmantot zemi, projektēt un realizēt pazemes un virszemes būves, racionāli izmantot kompleksa teritoriju, pilnveidot labierīcības un nepieciešamības gadījumā mainīt garāžu izvietošanas kārtību teritorijā.”

[SIA „M 28” - 2008.gada 27.februāra lēmums Nr.7-lg]

Ja līguma noteikums paredz pakalpojuma sniedzējam tiesības vienpusēji mainīt garāžu izvietošanas kārtību, tādējādi nostādot patērētāju neizdevīgā stāvoklī un pārkāpjot līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktu (kontekstā ar 5.panta otrās daļas 5.punktu), ir atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu atbilstoši.

"IZPILDĪTĀJAM veicot piespiedu evakuāciju, KLIENTS apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus un necelt nekādas pretenzijas par mantām, kas evakuēšanas laikā ir pazaudētas vai bojātas”.

[SIA „M 28” - 2008.gada 27.februāra lēmums Nr.7-lg]

Tā kā normatīvie akti paredz patērētājam izmantot savas likumīgās tiesības, tad līguma noteikums, kurš paredz, ka patērētājs atsakās no savām likumīgajām tiesībām celt pretenzijas par saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktu un 5.panta otrās daļas 4.punktu ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu.