PREČU IEGĀDES VAI LIETU IZGATAVOŠANAS LĪGUMI /Līguma noteikumi, kas atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam paturēt patērētāja samaksāto summu, ja patērētājs atkāpjas no līguma

„Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS atsakās no pasūtījuma vēlāk kā vienas darba dienas laikā (pēc līguma parakstīšanas), PASŪTĪTĀJS zaudē avansa maksājumu”.

[SIA „Granada” - 2007.gada 25.janvāra lēmums Nr.5-lg]

Pamatojoties uz PTAL 6.panta trešās daļas 10.punktu, kurā noteikts, ka „par netaisnīgu līguma noteikumu uzskatāms līguma noteikums, kas atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam paturēt patērētāja samaksāto summu, ja patērētājs atkāpjas no līguma, bet neparedz patērētājam tādu pašu iespēju, proti, saņemt ekvivalentu summu, ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atkāpjas no līguma”. Ja patērētājs atsakās no pasūtījuma vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc līguma parakstīšanas, patērētāji zaudē avansa maksājumu, kā arī to, ka līgumos patērētājiem nav paredzēta tāda pati iespēja saņemt ekvivalentu summu, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atkāpjas no līguma, tad, pamatojoties uz PTAL 6.panta trešās daļas 10.punktu, šāds līguma punkts ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu un atzīstams par spēkā neesošu.

„Līguma 1.2.punktā minētā automašīna Īrniekam tiek iznomāta ieskaitot šofera pakalpojumus un degvielu. Šis līgums stājas spēkā ar priekšapmaksas saņemšanas brīdi. Laužot šo limuzīna nomas līgumu vai pārnesot pakalpojuma sniegšanas datumu ______ Ls neatmaksājas Īrniekam atpakaļ”.

[SIA V.S.Imperia” - 2007.gada 29.jūnija lēmums Nr.35-lg]

Šāds līguma noteikums patērētāju nostāda neizdevīgākā stāvoklī salīdzinājumā ar pakalpojuma sniedzēju pretēji labticīguma prasībām. PTAC norāda, ka atbilstoši PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktam līguma noteikums, kas nostāda patērētāju neizdevīgā stāvoklī un ir pretrunā ar labticīguma prasībām, ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu. saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktu par netaisnīgu līguma noteikumu uzskatāms noteikums, kas ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, un saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 10.punktu par netaisnīgu līguma noteikumu ir uzskatāms noteikums, kas atļauj pakalpojuma sniedzējam paturēt patērētāja samaksāto summu, ja patērētājs atkāpjas no līguma, bet neparedz patērētājam tādu pašu iespēju, proti, saņemt ekvivalentu summu, ja pakalpojuma sniedzējs atkāpjas no līguma. Līdz ar to šāds līguma noteikums ir uzskatāms netaisnīgs.

„Līguma 1.1.punktā minētā automašīna Nomniekam tiek iznomāta ieskaitot šofera pakalpojumus un degvielu. Laužot šo Līgumu vai pārnesot pakalpojuma slēgšanas datumu Nomnieka vainas dēļ iemaksātā naudas summa Nomniekam netiek atmaksāta atpakaļ. Ja Līgums tiek lauzts Iznomātāja vainas dēļ iemaksātā naudas summa Nomniekam tiek atmaksāta atpakaļ pilnā apmērā”.

[SIA V.S.Imperia” - 2007.gada 29.jūnija lēmums Nr.35-lg]

Tā kā normatīvie akti līguma noteikumi paredz patērētājam iespējas saņemt ekvivalentu naudas summu, ja līgums tiek lauzts pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, tad pakalpojuma sniedzējs nedrīkst izslēgt šādas patērētāja tiesības no līguma noteikumiem.

„Gadījumā, ja no pasūtījuma atkāpjas sabiedrība pasūtītājam tiek atgriezta iemaksātā avansa summa”.

[SIA „Elīza –K” - 2008.gada 12.septembra lēmums Nr.46-lg]

PTAC norāda, ka arī šāds līguma noteikums saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 10.punktu ir vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums, jo tas neparedz patērētājam saņemt ekvivalentu summu, ja no pasūtījuma atkāpjas pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs.

Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 10.punktu, ja līguma noteikums paredz pakalpojuma sniedzējam tiesības paturēt patērētāja samaksāto summu, ja patērētājs atkāpjas no līguma, patērētājam ir jābūt paredzētai tādai pašai iespējai, tas ir, saņemt ekvivalentu summu, ja pakalpojuma sniedzējs atkāpjas no līguma.