PREČU IEGĀDES VAI LIETU IZGATAVOŠANAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas ierobežo ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākumu pildīt saistības

„Pēc pasūtījuma pilnīgas izpildes un apmaksas saskaņā ar punktu 2.1.1. un punktu 1.4. uz līguma pirmās lapas ir jābūt uzspiestam zīmogam ar uzrakstu („Apmaksāts” „SIA „Granada”, un direktora parakstam. Saskaņā ar lēmumu Nr.3. Pretējā gadījumā līgums juridiski nav spēkā un atlikuma summa skaitās neapmaksāta”.

[SIA „Granada” - 2007.gada 25.janvāra lēmums Nr.5-lg]

Tā kā līgumā nav dots skaidrojums par līgumā minēto lēmumu, šāds līguma noteikums saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 6.punktā noteikto, ka par netaisnīgu līguma noteikumu uzskatāms noteikums, kas pakārto ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākumu pildīt saistības kādai formalitātei. Šāds līguma punkts ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu un atzīstams par spēkā neesošu.

„Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma, neatlīdzinot otrai pusei nekādus zaudējumus, gadījumā, ja mēbeļu ražotājs atsakās piegādāt pasūtītās mēbeles”.

[SIA „Degas” – 2006.gada 31.jūlija lēmums Nr.23-lg]

Ņemot vērā līguma 4.1.punktā noteikto, ka „pārdevējs apņemas piegādāt mēbeles 45 darba dienu laikā”, pārdevēja pienākums ir noteiktajā laikā piegādāt preci, kura pēc kvalitātes un veida atbilst līguma nosacījumiem. Tādējādi šāds līguma noteikums ir pretrunā ar PTAL 6.panta trešās daļas 6.punktu, jo ierobežo pārdevēja pienākumu pildīt saistības, ko uzņēmies viņa pārstāvis vai pakārto šīs saistības kādai citai formalitātei.