PREČU IEGĀDES VAI LIETU IZGATAVOŠANAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas ierobežo vai izslēdz iespēju patērētājam izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības

„PIEGĀDĀTĀJS nodrošina ar bojāto detaļu, ja defekts radies rūpnīcas izgatavotāja vai transportēšanas dēļ apmaiņu vai šī bojājuma novēršanu”.

[SIA „Degas” – 2006.gada 27.jūnija lēmums Nr.20-lg]

Saskaņā ar PTAL 28.panta pirmo daļu „patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai ražotājs vai pārdevējs veic vienu no šādām darbībām: 1) attiecīgi samazina preces cenu; 2) bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu; 3) apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem; 4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

Šajā līguma punktā ir piedāvātas tikai divas no likumā paredzētajām četrām iespējamām darbībām gadījumā, ja patērētājam pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece. Šāds līguma noteikums neizslēdz patērētājam tiesības izmantot PTAL 28.pantā noteiktās tiesības arī attiecīgi samazināt preces cenu vai atcelt līgumu un saņemt atpakaļ par preci samaksāto naudas summu. Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktu un 3.punktu, šāds līguma punkts ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu.

„Bojātās preces apmaiņu, ja tā tika remontēta vairāk nekā trīs reizes precei, kuras garantija ir līdz vienam gadam un piecas reizes precei, kuras garantija ir līdz trīs gadiem”.

[SIA „PRO LINE D” – 2008.gada 14.novembra lēmums Nr.57-lg]

Normatīvajos aktos nav atrunāts garantijas termiņš, savukārt PTAL 27.panta pirmajā daļā ir norādīts termiņš (divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas), kurā patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem. No PTAL 28.panta noteikumiem izriet, ka patērētāja prasība par preces apmaiņu nav saistāma ar faktu, cik reizes konkrētajai precei ir veikts remonts. Šāds noteikums ierobežo patērētāja tiesības saskaņā ar PTAL 28.panta pirmās daļas 3.punkta noteikumiem izvirzīt prasību par preces apmaiņu. Tādējādi saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 3.punktu un 27.panta pirmo daļu šis garantijas punkts ir vērtējams kā netaisnīgs noteikums.

„Bojātās aparatūras piegādi veic tās īpašnieks”.

[SIA „PRO LINE D” – 2008.gada 14.novembra lēmums Nr.57-lg]

Saskaņā ar PTAL 28.panta septīto daļu „Līguma noteikumiem neatbilstošas lielgabarīta preces un par 10 kilogramiem smagākas preces ekspertīzes veikšanai, nocenošanai, trūkumu novēršanai, apmaiņai vai līguma atcelšanai nogādā ražotājs vai pārdevējs uz sava rēķina. Ja ražotājs vai pārdevējs atsakās nogādāt preci, patērētājs ir tiesīgs nogādāt preci pats vai ar trešās personas palīdzību, bet uz ražotāja vai pārdevēja rēķina”. Iekļaujot šādu paziņojumu garantijas noteikumos, patērētājs tiek maldināts, ka tas attiecas uz visām precēm un gadījumiem, neatkarīgi no to svara, izmēriem utt. Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 3.punktu un 28.panta septīto daļu šāds garantijas noteikums ir vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums.

„Nepamatota pieteikuma rezultātā, t.i., ja netiek minēti bojājumi, kā arī tie nav konstatēti testēšanas rezultātā, vai tie radušies nepareizas pieslēgšanas rezultātā, servisa centrs ir tiesīgs pieprasīt testēšanas un koriģēšanas darbu apmaksu”.

[SIA „PRO LINE D” – 2008.gada 14.novembra lēmums Nr.57-lg]

Saskaņā ar PTAL 28.panta pirmo un trešo daļu patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pārdevējs veic vienu no PTAL minētajām darbībām. No minētās tiesību normas izriet, ka gadījumos, kad patērētājam pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, pārdevējam ir pienākums bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzināt patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu, vai apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem. Pārdevējs nedrīkst pieprasīt samaksu no patērētājiem par prasījuma pieteikuma izskatīšanu pat, ja prasījums ir nepamatots. Līdz ar to saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 3.punktu un 28.panta pirmo un trešo daļu iepriekš minētais apakšpunkts atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu.