PREČU IEGĀDES VAI LIETU IZGATAVOŠANAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas ierobežo vai izslēdz iespēju patērētājam izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības

„Divu kalendāro dienu laikā pēc Objekta montāžas un Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas, parakstīt Izpildītāja iesniegto Objekta pieņemšanas nodošanas aktu vai šajā pat termiņā sniegt pamatotas pretenzijas darbu nepieņemšanai. Pamatotu pretenziju gadījumā līgumslēdzējpuses sastāda un abpusēji paraksta aktu, kurā fiksē atklātos defektus Izpildītāja darbā un defektu novēršanas termiņu, saskaņā ar līguma punktu 6.5.”

[SIA „Evita kamīni” - 2005.gada 12.oktobra lēmums Nr.5-lg.]

„Ja Pasūtītājs nesniedz Izpildītājam līguma punktā 5.2.noteiktajā termiņā rakstveida iesniegumu ar pamatojumu, kādu iemeslu dēļ Izpildītāja iesniegtais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts netiek parakstīts vai šis iesniegums ir nepamatots, tad uzskatāms, ka Pasūtītājs nav izmantojis savas tiesības iesniegt iebildumus un Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.5% apmērā no kopējās līguma summas par katru akta parakstīšanas kavējuma dienu”.

[SIA „Evita kamīni” - 2005.gada 12.oktobra lēmums Nr.5-lg.]

Šādi līguma noteikumi ir netaisnīgi līguma noteikumi, jo paredz nesamērīgi īsu termiņu patērētājam attiecībā uz pretenzijas iesniegšanu par izpildītā pasūtījuma kvalitāti, ņemot vērā, ka patērētājam nav speciālu zināšanu par kamīna kvalitātes jautājumiem, kā arī to norādītais formulējums ierobežo patērētāja tiesības izmantot PTAL noteiktās tiesības iesniegt prasījumu par pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, jo pretenzijas saskaņā ar PTAL 27.panta pirmās daļas noteikumiem patērētājs ir tiesīgs iesniegt par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Tādējādi patērētājs tiek nostādīts savu tiesību realizācijai neizdevīgā stāvoklī.

„PASŪTĪTĀJS apņemas ne vēlāk kā vienas dienas laikā pēc preces saņemšanas rakstiski iesniegt pretenzijas, kas radās sakarā ar pasūtījuma piegādi”.

[SIA „Granada” - 2007.gada 25.janvāra lēmums Nr.5-lg]

„Gadījumā, ja augstāk minētās pretenzijas netiek fiksētas laikā, kas norādīts punktā 2.2.6., tad tiek uzskatīts, ka nekādu pretenziju nav”

[SIA „Granada” - 2007.gada 25.janvāra lēmums Nr.5-lg]

Minētie līguma noteikumi ir pretrunā PTAL 27.pantam, kurā noteikts, ka patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pakalpojuma sniedzējam par pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no pakalpojuma saņemšanas dienas. Saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 1.punktu, kurā noteikts, ka līguma noteikumi ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, ja tie samazina ar likumu noteikto pušu atbildību, kā arī saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka līguma noteikumi ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, ja tie noteic, ka patērētājs atsakās no savām likumīgajām tiesībām.

„Puses vienojas, ka PIRCĒJAM ir tiesības rakstveidā izvirzīt savas pretenzijas PĀRDEVĒJAM attiecībā uz saņemtām Precēm 5 (piecu) dienu laikā pēc preču pieņemšanas. Pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka PIRCĒJAM nav nekādu pretenziju attiecībā uz piegādātajām Precēm”.

[SIA „Jūsu Logi” - 2007.gada 28.februāra lēmums Nr.14-lg]

Šī līguma noteikums neatbilst normatīvo aktu prasībām, jo patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu saskaņā ar PTAL 27. panta 1. daļas noteikumiem divu gadu laikā no preces vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Savukārt patērētāja tiesības, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir noteiktas PTAL 28.panta pirmajā daļā.

„Pirms tiek izdarīts pirkums, ļoti rūpīgi pārliecinieties, ka Jums nav pretenzijas par apavu ārējo izskatu, kā arī par defektiem, kuri ir redzami un nav slēpti aplūkošanai. Izdarot pirkumu, Jūs apliecināt, ka Jums tāda veida pretenzijas nav”.

[SIA „Arizona” - 2007.gada 25.oktobra lēmums Nr.48-lg]

Saskaņā ar PTAL 13.panta pirmo daļu pārdevēja pienākums ir nodrošināt preces atbilstību līguma noteikumiem, t.sk., preces pienācīgu kvalitāti, t.i., lai precei nebūtu defektu. Pārdevējs ir atbildīgs par jebkuru neatbilstību līguma noteikumiem, kas eksistē preces pārdošanas brīdī. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas sešu mēnešu laikā pēc preces pārdošanas, uzskatāms, ka tā eksistēja preces pārdošanas brīdī, izņemot gadījumu, kad ražotājs vai pārdevējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizētā ekspertīzē pierāda pretējo (PTAL 13.panta otrā un trešā daļa).

„Gadījumā, ja Pasūtītājs uzskata, ka viņam izsniegtajā rēķinā uzrādītais darbu apjoms vai kvalitāte neatbilst faktam, viņam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā rakstveidā par to paziņot Uzņēmējam, norādot savus iebildumus un to pamatojumu”. Līguma 3.6.apakšpunkts nosaka: „Ja Pasūtītājs līgumā 3.4.punktā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Uzņēmējam nekādus rakstveida iebildumus, uzskatāms, ka tas pilnībā darbus pieņēmis. Ja Pasūtītājs iesniedz savus iebildumus, viņam ir pienākums šajā līgumā noteiktajos termiņos, samaksāt par darbiem tādā apmērā, kāds netiek apstrīdēts. Ja Pasūtītāja izteiktie iebildumi par darbu apmēru un kvalitāti izrādīsies nepamatoti, viņam ir pienākums maksāt Uzņēmējam nokavējuma līgumsodu, kā par kavētiem maksājumiem”.

[SIA „LA MA D” - 2008.gada 17.janvāra lēmums Nr.3-lg]

Normatīvie akti paredz noteiktu termiņu, kādā patērētājam ir tiesības iesniegt pretenziju par preces vai pasūtījuma kvalitāti. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt preces atbilstību līguma noteikumiem, t.sk., preces pienācīgu kvalitāti, t.i., lai precei nebūtu defektu. Pārdevējs ir atbildīgs par jebkuru neatbilstību līguma noteikumiem, kas eksistē preces pārdošanas brīdī.

Saskaņā ar PTAL 27.panta pirmo daļu „Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas”. Turklāt saskaņā ar PTAL 27.panta trešās daļas noteikumiem normatīvajos aktos tiek noteikta īpaša kārtība, kādā izskatāmas patērētāja pretenzijas par līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu un veicama pakalpojuma ekspertīze, kas paredzēta Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.631 „Kārtība , kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”.

„Pretenzijas Pārdevējam attiecībā uz Preces kvalitāti Pircējs var izteikt tikai tādā gadījumā, ja pastāv slēpti defekti, 10 dienu laikā no defektu konstatēšanas brīža, bet ne ilgāk kā garantijas termiņa darbības laikā (24 men.) ”

[SIA „Senator Baltic” - 2006.gada 22.decembra lēmums Nr.43-lg]

Preci saņemot, patērētājs to var novērtēt tikai vizuāli – konstatēt vizuāli uztveramus preces trūkumus. Tomēr tas neizslēdz iespēju, ka precei pastāv arī slēpti defekti, kurus nav iespējams konstatēt preces saņemšanas brīdī. Saskaņā ar PTAL 27.panta pirmo daļu: „Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas”. Savukārt PTAL 3.panta 4.punkts nosaka, ka patērētāja tiesības ir pārkāptas, ja patērētājam pārdota nedroša vai līguma noteikumiem neatbilstoša prece.

Līdz ar to saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļās 1.punktu šāds līguma punkts ir atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu un ir atbilstoši grozāms, izslēdzot noteikumu, ka patērētājam pēc preces pavadzīmes parakstīšanas vairs nav tiesību izteikt pretenzijas attiecībā uz marķējuma neatbilstību un kvalitāti. PTAL noteiktais pretenzijas termiņš attiecas ne tikai uz slēptiem defektiem.