PREČU IEGĀDES VAI LIETU IZGATAVOŠANAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas noteic, ka patērētājs atsakās no savām likumīgajām tiesībām

„IZPILDĪTĀJAM ir tiesības, bez saskaņošanas ar KLIENTU izdot GARĀŽU KOMPLEKSA iekšējās kārtības, ekspluatācijas un samaksas noteikumus, kā arī citus ar šo Līgumu saistītus noteikumus, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu un KLIENTAM saistošu no to izdošanas brīža”.

[SIA „M 28” - 2008.gada 27.februāra lēmums Nr.7-lg]

Līguma slēgšanas gadījumā ir nepieciešama abu līgumslēdzēju pušu vienošanās un gribas izteikums, tai skaitā attiecībā uz līguma noteikumu grozīšanu. Saskaņā ar Civillikuma 1493.pantu, lai akts būtu spēkā, kā tā būtisks piederums ir vajadzīgs vienpusējiem darījumiem saistītā vai viņa vietnieka paraksts, bet pārējiem – visu darījuma dalībnieku vai arī viņu vietnieku paraksts. No tā secināms, ka darījuma dalībnieka gribas apliecinājums ir paraksts.

Līguma noteikums, kas nosaka, ka patērētājam ir saistošas minētajā līguma noteikumā ietvertās neatņemamās sastāvdaļas, par kurām viņš nav vienojies ar pakalpojuma sniedzēju, ir pretrunā ar normatīvo aktu noteikumiem un nostāda patērētāju neizdevīgā stāvoklī un ir pretēji labticīguma prasībām. Tādējādi šāds līguma noteikums ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu un atbilstoši PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktam un 5.panta otrās daļas 5.punktam ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu.

"Prece netiek mainīta gadījumā, ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas izmantot preci, saskaņā ar likumu VII nodaļas 28.panta 4.daļu”.

[SIA „Telemundus” 2005.gada 17.oktobra lēmums Nr.6-lg]

Garantijas noteikums nosakot, ka prece netiek mainīta, nosaka patērētājam mazāk tiesības nekā to paredz PTAL 28.panta ceturtās daļas noteikumi, gadījumos, kad preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas izmantot preci. Saskaņā ar iepriekšminēto pantu, patērētājam šādā gadījumā ir tiesības izvēlēties pieprasīt preces apmaiņu pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem vai pieprasīt, lai pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina izdevumus par neatbilstības novēršanu, vai attiecīga samazina preces cenu.

„Pircējam ir tiesības uz bezmaksas remontu un ierīces apmaiņu, ja ir atklāts rūpniecisks defekts”.

[SIA „Elko Trade” - 2007.gada 6.marta lēmums Nr.15-lg]

Saskaņā ar PTAL 27.panta pirmo daļu patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas, tādējādi preces 24 mēnešu garantijas periods neizslēdz patērētājam tiesības izmantot PTAL 28.pantā noteiktās tiesības, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece.

”Klients nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece ir lietota”.

[SIA “Xnet” - 2005.gada 31.oktobra lēmums Nr.8-lg]

Konkrētais garantijas noteikums ierobežo patērētājam tiesības realizēt PTAL 12.pantā paredzētās atteikuma tiesības, kā arī ierobežo patērētājam iespēju atteikuma tiesību realizēšanas laikā pārliecināties par konkrētās preces derīgumu un atbilstību. Pie šāda garantijas nosacījuma Patērētājam praktiski nav iespējams izmantot atteikuma tiesības, jo veicot preces pārbaudi atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, šāds nosacījums vienmēr izslēgs iespēju patērētājam izmantot atteikuma tiesības. Pie tam šāds garantijas noteikums sniedz patērētājam maldinošu informāciju par atteikuma tiesību realizēšanas kārtību, kas neatbilst PTAL 12.panta noteikumiem.

„Ja firma – pārdevējs 14 dienu laikā pēc pircēja paziņojuma saņemšanas nenovērš preces defektus, pircējam ir tiesības pieprasīt preci apmainīt pret jaunu vai arī lauzt līgumu”.

[IU „Expro serviss” - 2006.gada 27.marta lēmums Nr.12-lg]

Līguma noteikums, kas paredz, ka patērētājam ir tiesības pieprasīt preces apmaiņu vai lauzt līgumu, gadījumā, ja pārdevējs 14 dienu laikā pēc pircēja paziņojuma saņemšanas nenovērš preces defektu, ir pretrunā ar PTAL 28.pantā noteiktajām patērētāja tiesībām, jo šāds noteikums ierobežo patērētājam tiesības pieprasīt (līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā) preces apmaiņu pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem vai līguma atcelšanu un par preci samaksātās naudas summas atmaksu (izņemot PTAL 28.panta ceturtā daļā noteiktajā gadījumā).  Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" 9.punkta izriet, ka patērētājam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības 14 kalendāra dienu laikā, ja puses nav vienojušās par garāku termiņu, turklāt no PTAL 12.panta noteikumiem izriet, ka patērētājam izmantojot atteikuma tiesības, nav obligāti jāpamato atteikuma tiesību izmantošana.

Saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu līguma noteikums ir pretrunā līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principam un labticīguma prasībām, kā arī saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 4.punkta noteikumiem nosaka, ka patērētājs atsakās no savām likumīgajām tiesībām. Līdz ar to atbilstoši PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktam un 3.punktam šāds garantijas noteikums ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu.