PREČU IEGĀDES VAI LIETU IZGATAVOŠANAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas uzliek patērētājam neproporcionāli lielu līgumsodu

„Ja Pārdevējs jau ir uzsācis saskaņotā pasūtījuma ražošanu, Pircējs nevar atteikties no sava pasūtījuma un viņam ir jāpieņem un jāapmaksā Prece atbilstoši šā Līguma, ja vien viņš nav vienojies ar Pircēju, samaksājot viņam soda naudu 20% apmērā no kopējās šā līguma summas un kompensējis Piegādātājam visus zaudējumus, kas radušies viņam sakarā ar pasūtījuma atsaukšanu”.

[SIA „Senator Baltic” - 2006.gada 22.decembra lēmums Nr.43-lg]

Saskaņā ar minēto līguma punktu patērētājam patērētājs maksā soda naudu, kā arī visus zaudējumus, kas radušies pārdevējam sakarā ar pasūtījuma atsaukšanu. Šāda veida soda naudai ir jābūt samērīgai ar pārdevēja ieguldījumu uzsākot preces ražošanu.

„Maksājums par transporta līdzekļa pirkumu ir jāveic 24 h laikā pēc pirkuma apstiprinājuma saņemšanas. Ja Jūs kavējaties ar pirkuma samaksu, Jūs maksājat SIA „Cool car” līgumsodu LVL 15 (piecpadsmit lati) apmērā par katru nokavēto dienu”.

„Atsakoties no pirkuma, Jūs apņematies maksāt līgumsodu 20% apmērā no kopējās nosolītās summas. Minimālais līgumsods ir ne mazāks kā 500.00 USD”.

[SIA „Cool car” - 2007.gada 3.augusta lēmums Nr.39-lg]

Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktā noteikto, ka par netaisnīgu līguma noteikumu ir uzskatāms līguma noteikums, kas „uzliek patērētājam, kurš nepilda līgumsaistības, neproporcionāli lielu līgumsodu”. Sabiedrības patērētājam paredzētais līgumsods LVL 15.00 apmērā par katru kavēto dienu, ja patērētājs kavējas ar pirkuma maksas veikšanu, kā arī pirkuma noteikumu 14.punktā paredzētais patērētājam atmaksāt visus sabiedrībai ar kavētā rēķina papildus administrēšanas un iekavēšanas saistītos izdevumus, ir pretrunā līgumsoda samērīguma principam. Gadījumā, ja patērētājs ir nopircis automašīnu un vienojies ar sabiedrību, ka sabiedrība patērētāja iegādāto transportlīdzekli transportēs uz Latviju, un patērētājs kavējas ar pirkuma maksas veikšanu, pirkuma noteikumu 9.punktā jau ir paredzēts līgumsods patērētājam LVL 10.00 apmērā par katru kavēto dienu gadījumā, ja patērētājs kavējas ar transportlīdzekļa izņemšanu no noliktavas. Līdz ar to pirkuma maksas kavēšanas gadījumā patērētājam paredzētais līgumsods LVL 15.00 apmērā par katru nokavēto dienu ir pretrunā līgumsoda samērīguma principam. Tādējādi šāds līguma noteikums saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktu ir uzskatāms par neproporcionāli lielu līgumsodu.

Arī līgumā paredzētais līgumsods 20% apmērā no kopējās nosolītās summas ir uzskatāms par neproporcionāli lielu līgumsodu.

„PASŪTĪTĀJS nav tiesīgs pieprasīt no izpildītāja soda naudu vairāk kā 70% no atlikuma summas”.

[SIA „Granada” - 2007.gada 25.janvāra lēmums Nr.5-lg]

Patērētājam ir jāparedz līdzvērtīgas tiesības ar pakalpojuma sniedzēju, kas izriet no PTAL 5.pantā noteiktā pušu tiesiskās vienlīdzības principa.

No iepriekš minētā izriet, ka nav pieļaujama situācija, ka tikai vienas līgumslēdzējas puses atbildība ir ierobežota līdz 70% no atlikuma summas, ko patērētājs vēl nav samaksājis.

„Gadījumā, ja pasūtītājs kavē ar šī līguma punktu 2.2.8. izpildi noteiktos termiņos, tad Pasūtītājs maksā izpildītājam līgumsodu 1,5% apmērā no līguma summas (punkts 1.3.) par katru nokavēto dienu”.

„Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nokavē pasūtījuma izgatavošanas, piegādes un/vai uzstādīšanas termiņus (punkts 2.1.1.), tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no līguma atlikumu summu (punkts 1.4.) par katru nokavēto dienu (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas)”.

[SIA „Granada” - 2007.gada 25.janvāra lēmums Nr.5-lg]

Ņemot vērā, ka izpildītājam saistību neizpildes gadījumā līgumsods ir 0,5% apmērā no līguma atlikuma summas, bet pasūtītājam – 1,5% apmērā no visas līguma summas, saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka līguma noteikumi ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, ja tie nosaka priekšrocības ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam un ierobežojumus patērētājam, PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu, PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktu, Līgumu 3.1.2.punkts un Līgumu 3.3.punkts ir uzskatāmi par netaisnīgiem līguma noteikumiem un atzīstami par spēkā neesošiem.

„Preču samaksas nokavējuma gadījumā samaksās Kompānijai līgumsodu 1% (viens procents) no Pavadzīmē norādīto preču kopējās cenas par katru nokavējuma kalendāro dienu, kas seko pavadzīmē norādītajai samaksas dienai. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no preču samaksas pienākumiem”.

[SIA „Friendtex” - 2007.gada 9.februāra lēmums Nr.9-lg]

No šāda līguma punkta izriet, ka samaksas par preci nokavējuma gadījumā patērētājam ir jāmaksā līgumsods 1% apmērā no pavadzīmē norādīto preču kopējās cenas par katru nokavējuma kalendāro dienu. Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punkta noteikumiem par netaisnīgu uzskatāms līguma noteikums, kas paredz neproporcionāli lielu līgumsodu. Minētais līguma noteikums ir netaisnīgs.

„Par šī līguma 3. un 4.punktā noteikto maksājumu veikšanas termiņu kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procenti) apmērā no 3.1.punktā noteiktās summas par katru nokavēto dienu”.

„Par maksājuma kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. No saņemtās Pasūtītāja naudas vispirms tiek dzēsts līgumsods, bet pēc tam pamatparāds.”

[SIA „UTS” - 2007.gada 28.februāra lēmums Nr.13-lg]

No šiem līguma noteikumiem izriet, ka gadījumā, ja līgumā noteikto maksājumu veikšana tiek kavēta, tad pakalpojuma sniedzējam ir tiesības papildus līgumsodam 0,1% apmērā pieprasīt arī līgumsodu 0,5% apmērā par katru nokavēto dienu. Tātad jāsecina, ka šādā gadījumā patērētājam vienlaicīgi var tikt piemēroti divi līgumsodi. PTAC konstatē, ka var rasties situācija, ka patērētājam par vienu un to pašu pārkāpumu (ja maksājumu veikšana tiek kavēta) ir jāmaksā dubultais līgumsods - gan līgumsods 0,1% apmērā, gan līgumsods 0,5% apmērā. Lai arī līgumsoda funkcija ir atturēt patērētāju no līgumsaistību pārkāpšanas, taču ar līgumsoda palīdzību nedrīkst iedzīvoties uz otras puses rēķina.

Līdz ar to PTAC norāda, ka Līguma 7.3.apakšpunkta noteikumi patērētāju nostāda neizdevīgā stāvoklī un ir pretrunā ar labticīguma prasībām, un saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktu (kontekstā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu) ir vērtējami kā netaisnīgi līguma noteikumi. PTAC norāda, ka Līguma 7.3.apakšpunkta noteikumi ir izslēdzami no Līguma satura, lai neveidotos situācija, kad patērētājam par vienu un to pašu pārkāpumu ir jāmaksā dubultais līgumsods.

PTAC arī uzskata, ka Līguma 7.2.apakšpunktā ietvertais noteikums, ka patērētājam jāmaksā līgumsods 0,1% apmērā no 3.1.apakšpunktā noteiktās summas (tas ir, pakalpojuma kopējās cenas), ir netaisnīgs, jo saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punkta noteikumiem par netaisnīgu uzskatāms līguma noteikums, kas paredz neproporcionāli lielu līgumsodu. PTAC norāda, ka, pastāvot noteikumam, ka līgumsods tiek aprēķināts no pakalpojuma kopējās cenas, nevis no atlikušā parāda summas, var izveidoties situācija, ka līgumsods daudzkārt pārsniedz parāda summu.

„Jebkura līguma punkta neievērošanas gadījumā, NOMNIEKAM jāmaksā līgumsods IZNOMĀTĀJAM 2000 EUR apmērā” kontekstā ar līguma punktu: „NOMNIEKS var pagarināt līgumu, paziņojot par to ne vēlāk kā 4 (četras) stundas pirms līguma termiņa izbeigšanās, veicot samaksu automašīnas atdošanas brīdī” vai punktu, kas nosaka: „NOMNIEKAM automašīnu naktī ir jānovieto apsargājamā autostāvvietā”.

[SIA „Grieta” - 2007.gada 9.oktobra lēmums Nr.45-lg]

Šādi līguma noteikumi nostāda patērētāju neizdevīgā stāvoklī, jo dod iespēju pakalpojuma sniedzējam saņemt līgumsodu, ja patērētājs atkāpjas no līguma vai nepilda savas saistības, bet neparedz patērētājam tādu pašu iespēju, ja pakalpojuma sniedzējs atkāpjas no līguma vai neizpilda savas saistības. Tādējādi pakalpojuma sniedzējam nav jārēķinās ar negatīvām sekām atšķirībā no patērētāja, kuram jebkura līguma noteikuma neievērošanas gadījumā jāmaksā līgumsods EUR 2000,00 apmērā. Tādējādi konkrētais līguma noteikums ir atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu un saskaņā ar PTAL 6.panta astotās daļas noteikumiem ir atzīstams par spēkā neesošu. Ietverot iepriekš minēto līguma noteikumu patērētājiem piedāvātajos un ar patērētājiem noslēgtajos līgumos, pakalpojuma sniedzējs saskaņā ar PTAL 3.panta 2.punktu pieļāvusi patērētāju tiesību pārkāpumu.

„Ja NOMNIEKS bez iepriekšēja brīdinājuma nokavē automašīnas atgriešanu IZNOMĀTĀJAM vairāk par vienu stundu, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs iekasēt samaksu par pilnu nomas dienu” kontekstā ar 6.3.apakšpunkta noteikumiem „NOMNIEKS var pagarināt līgumu, paziņojot par to ne vēlāk kā 4 (četras) stundas pirms līguma termiņa izbeigšanās, veicot samaksu automašīnas atdošanas brīdī”.

[SIA „Grieta” - 2007.gada 9.oktobra lēmums Nr.45-lg]

Gadījumā, ja nomnieks bez iepriekšēja brīdinājuma nokavē automašīnas atgriešanu vairāk kā par vienu stundu, nomniekam ir jāmaksā iznomātājam samaksa par pilnu nomas dienu, kā arī jāmaksā EUR 2000,00 par līguma 2.3.apakšpunkta noteikumu pārkāpumu. Šādā gadījumā patērētājam vienlaicīgi var tikt piemēroti divi līgumsodi. No iepriekš minētā izriet, ka var rasties situācija, ka patērētājam par vienu un to pašu pārkāpumu (ja iznomātās automašīnas atgriešana iznomātājam tiek kavēta vairāk kā par vienu stundu) ir jāmaksā dubultais līgumsods. Lai arī līgumsoda uzdevums ir atturēt patērētāju no līgumsaistību pārkāpšanas, tomēr ar līgumsoda palīdzību nedrīkst iedzīvoties uz otras puses rēķina.

„Gadījumā, ja pēc šī Līguma termiņa notecējuma vai tā pirmstermiņa izbeigšanas Nomnieks neatbrīvo Zemes gabalu šajā Līgumā atrunātajos termiņos, tas par katru nokavēto laiku maksā Izpildītājam Nomas maksu trīskāršā apmērā un samaksā par patērēto elektroenerģiju saskaņā ar Izpildītāja izstādītajiem rēķiniem. Bet Izpildītājam ir tiesības, līdz brīdim, kamēr netiks nolīdzinātas visas šai punktā atrunātās Izpildītāja prasības saistībā ar Zemes gabala atbrīvošanu, izlietot Civillikumā atrunātās aizturējuma tiesības (..)”.

[SIA „M 28” - 2008.gada 27.februāra lēmums Nr.7-lg]

Šajā līguma noteikumā cita starpā nomniekam ir paredzēta sankcija nomas maksas trīskāršā apmērā, ja tas pēc līguma izbeigšanās neatbrīvo Zemes gabalu noteiktajā termiņā. Ņemot vērā minētajā punktā noteikto nomas maksu LVL 30,00 apmērā un pienākumu atbrīvot Zemes gabalu no nomniekam piederošajām mantām viena mēneša laikā no izpildītāja paziņojuma par līguma izbeigšanu, secināms, ka līgumsaistību nepildīšanas gadījumā patērētājam ir jāmaksā līgumsods LVL 90,00 mēnesī, kā arī jāapmaksā rēķins par patērēto elektroenerģiju. Līdz ar to iepriekš minētā līguma noteikuma pirmā teikuma noteikums daļā, kas nosaka, ka nomnieks „par katru nokavēto laiku maksā Izpildītājam Nomas maksu trīskāršā apmērā”, ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu PTAL 6.panta trešās daļas 4.punkta izpratnē.

„Gadījumā, ja tiek pārkāpti preces nodošanas termiņi, piegādātājs apņemas izmaksāt pircējam soda naudu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no preces vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas.”

„Gadījumā, ja pircējs kavējas ar kādu no maksājumiem, kas norādīti šī līguma punktā 2.3. (Līguma summas apmaksas kārtība), pircējs maksā līgumsodu 0,3% (nulle komats trīs procenti) apmērā no pilnas preces vērtības, par katru kavējuma dienu”.

[SIA „Arbor Domus” - 2008.gada 26.maija lēmums Nr.18-lg]

Līguma noteikums, kas paredz būtiskas pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja priekšrocības attiecībā pret patērētāju, nostāda to neizdevīgākā stāvoklī un pārkāpj labticīguma prasības, tādejādi neievērojot PTAL noteikto līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu. Ņemot vērā PTAL 5.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka „Līguma noteikumi ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, ja tie nosaka priekšrocības ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam un ierobežojumus patērētājam,” kā arī PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu, pamatojoties uz PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka par netaisnīgiem līguma noteikumiem uzskatāmi noteikumi, kas ir pretrunā ar PTAL 5.pantu, šāds līguma noteikums ir atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu. Saskaņā ar Civillikuma 1716.pantu līgumsods ir pametums, ko kāda persona uzņemas ciest sakarā ar savu saistību tajā gadījumā, ja viņa šo saistību neizpildītu vai neizpildītu pienācīgi, taču līgumsods nav līdzeklis, ar kura palīdzību kreditors ir tiesīgs iedzīvoties uz parādnieka rēķina. Līgumsods nav līdzeklis, ar kura palīdzību kreditors ir tiesīgs iedzīvoties uz parādnieka rēķina. PTAL 6.panta trešās daļas 4.punkts nosaka, ka par netaisnīgu līguma noteikumu ir uzskatāms līguma noteikums, kas uzliek patērētājam, kurš nepilda līgumsaistības, neproporcionāli lielu līgumsodu. Saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 3.punktu līguma noteikumi ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, ja tie nosaka priekšrocības ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam un ierobežojumus patērētājam. Līdz ar to saskaņā PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu, PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktu, šādi līguma noteikumi ir uzskatāmi par netaisnīgiem līguma noteikumiem un atzīstami par spēkā neesošiem.