PREČU IEGĀDES VAI LIETU IZGATAVOŠANAS LĪGUMI / Vārda „garantija” vai cita līdzīgas nozīmes vārda nepamatota lietošana

„Pircējam – fiziskai personai ir jānodrošina preces ekspluatācija tikai mājas apstākļos. Preces ekspluatācijas citos apstākļos, garantijas termiņš ir 12 mēneši”.

[SIA „Krausens Baltija - 2005.gada 27.oktobra lēmums Nr.7-lg]

Šāda līguma noteikuma redakcija ir vērtējama kā neatbilstoša PTAL 27.panta pirmajā daļā noteiktajam divu gadu termiņam, kurā patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumus par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, jo Līguma 6.3. apakšpunkta formulējums varētu patērētājiem radīt maldinošu iespaidu par viņu tiesību realizācijas termiņu.

“Preces garantijas termiņš ir 24 mēneši (…)”.

[SIA “Xnet” - 2005.gada 31.oktobra lēmums Nr.8-lg]

24 mēnešu garantijas periods neizslēdz patērētājam tiesības izmantot PTAL 28.pantā noteiktās tiesības, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, jo saskaņā ar PTAL 27.panta pirmo daļu patērētājam ir tiesības pieteikt prasījumu pārdevējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes dienas.

„Izpildītājs garantē mēbeļu kvalitāti, kura atbilst mēbeļu paraugiem, atsevišķām detaļām IZPILDĪTĀJA salonā”.

[SIA „Granada” - 2007.gada 25.janvāra lēmums Nr.5-lg]

Konkrētajā gadījumā no šāda līguma noteikuma izriet, ka pārdevējs ar konkrēto līguma noteikumu nav uzņēmusies nekāda veida papildus saistības, kas nav paredzētas PTAL 28.pantā. Tādējādi par korektu nav uzskatāma šāda līguma noteikuma redakcija, kas varētu maldināt patērētājus.

„Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk šajā Līgumā norādītās preces un pakalpojumus. Pārdevējs garantē produkcijas kvalitāti saskaņā ar BBANC atbilstības sertifikātiem Nr. 112/02; 529/04 un 353/02. Garantijas laiks 5gadi. Pārdevējs garantē montāžas kvalitāti saskaņā ar logu montāžas instrukciju. Garantija 2.gadi”.

[SIA „Glaskek Latgale” - 2007.gada 6.februāra lēmums Nr.7-lg]

Nav konkrēti norādīts, kādas ir no pārdevēja piedāvātās garantijas izrietošās patērētāja tiesības papildus normatīvajos aktos noteiktajām patērētāja tiesībām (piemēram, bezmaksas apkope, nekvalitatīvas preces bezmaksas remontu vai preces apmaiņa). Līdz ar to no konkrētā līguma punkta un Garantijas noteikumiem nav izsecināms, kādas papildus saistības normatīvajos aktos noteiktajām saistībām, pārdevējs uzņemas.

„Pārdevējs garantē piegādāto konstrukciju kvalitāti 2(divus) gadus pēc PPR (līguma 3.3.2. apakšpunkts PPR – preču pavadzīme - rēķins) parakstīšanas brīža.”6.2. „Pārdevējs uz sava rēķina novērš visus trūkumus, kas konstatēti garantijas laikā, ja tie nav radušies pircēja vainas dēļ, kā arī ar trešo personu prettiesiskas darbības rezultātā un ja tie nav bijuši zināmi uz PPR parakstīšanas brīdī.”6.3.pārdevējs garantijas laikā un ar pircēju saskaņotos termiņos (14 dienu laikā no pretenziju saņemšanas brīža) par saviem līdzekļiem apņemas novērst visus trūkumus, kas radušies pārdevēja vaina dēļ produkcijas ražošanas procesā”.

[SIA „Jūsu Logi” - 2007.gada 28.februāra lēmums Nr.14-lg]

Šajā līguma noteikumā nav ietverta norāde, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē. 6.2. un 6.3. apakšpunktos nav konkrēti norādīts, kādas ir no pārdevēja piedāvātās garantijas izrietošās patērētāja tiesības papildus normatīvajos aktos noteiktajām patērētāja tiesībām.

”Garantija ir bezmaksas remonts un ierīces detaļu apmaiņa gadījumos, ja preces remonta laikā ir atklāts rūpnīcas defekts”.

[SIA “Xnet” - 2005.gada 31.oktobra lēmums Nr.8-lg]

Konkrētais garantijas noteikums paredzot, ka gadījumā, ja prece ir līguma noteikumiem neatbilstoša, patērētājam ir tiesības prasīt tikai preces remontu un preces detaļu apmaiņu, patērētājam nosaka mazāk tiesības nekā to paredz PTAL 28.panta pirmās, trešās un ceturtās daļas noteikumi.

Saskaņā ar PTAL 16.panta pirmo daļu garantija ir ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos. No PTAL 16.panta otrās daļas izriet, ka ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pašam noteikt garantijas termiņu, ievērojot PTAL 16.panta ceturtās daļas noteikumus, ka pārdevējs nav tiesīgs samazināt ražotāja dotās garantijas apjomu un saīsināt tās termiņu.