PTAC piemērotās sankcijas

Patērētāju tiesību aizsardzības centra  piemērotās sankcijas nebanku kredītu devējiem un parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu un starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju pārkāpumiem.

Lietotie saīsinājumi:

NILLTPFNL – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

NILLTPFN – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana

Noteikumi Nr.705 – 2018.gada 13.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.705 “Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem”

Sankciju likums – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums

PLG – patiesā labuma guvējs

LR UR – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Noteikumi Nr.64 - Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.64 “Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība” 

OrganizācijaReģ. nr.Tiesību norma, kas pārkāptaPārkāpuma būtībaLēmuma datums, nr. Pieņemtais lēmumsStatuss
SIA "HOMELAND CREDIT"40003862086NILLTPFNL 6.panta pirmā daļa, 7.panta pirmās daļas prasības, Sankciju likuma  13.1 panta pirmā daļa, Noteikumu Nr.64 9.9.apakšpunkts, Noteikumu Nr.705 12., 49., 51.punkts.Konstatēts, ka:
1) NILLTPFN risku novērtējums un Sankciju risku novērtējums neatbilst Sabiedrības kā parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēja darbībai, tajos nav identificēti riski, kas raksturīgi parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem;
2) Iekšējās NILLTPFN un sankciju risku pārvaldīšanas kārtībās konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām un Sabiedrības faktiskai darbībai parādu ārpustiesas atgūšanas jomā.
07.12.2020. Nr. 23-pkIzteikt brīdinājumu 
Akciju sabiedrība "SUN CREDO"50003760601NILLTPFNL 7.panta (11) daļa kopsakarā ar Noteikumu Nr.245 8.6. apakšpunktu;
Noteikumu Nr.245 6. punkts.
1) nav izstrādāta kārtība, kādā izvērtē piesaistītā finansējuma atbilstību prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un tā tiesisko izcelsmi;
2)  PTAC nav iesniegti pieprasītie dokumenti un informācija klātienes pārbaudes veikšanai.
22.10.2020. Nr. 16-pk1) tiesiskais pienākums iesniegt PTAC pieprasītos dokumentus un nodrošināt iespēju veikt klātienes pārbaudi;
2) soda nauda 3000 EUR;
3) speciālās atļaujas (licences) Nr. NK-2016-006 patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai darbības apturēšana uz laiku līdz 6 mēnešiem.
 
SIA "Regnuss Inkasso"40103651049Noteikumu Nr.64 32.2., 32.7.apakšpunktsNav izpildīts PTAC 13.07.2020. Lēmumā Nr.9-pk par NILLTPFNL un Sankciju likuma pārkāpumiem uzliktais tiesiskais pienākums lēmumā noteiktajā termiņā19.08.2020. Nr.PA-2020-7Apturēt speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai Nr.PA-2019-009 uz laiku līdz sešiem mēnešiem. 
SIA "Loan MGMT"40103196379NILLTPFNL 6.panta pirmā daļa,47.panta pirmās daļas 2.punkts,Sankciju likuma (131) panta pirmā daļaPTAC norādītajā termiņā netika iesniegti pieprasītie dokumenti un informācija, t.sk.,
1) dokumentēts NILLTPF risku novērtējums;
2) dokumentēts starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējums;
3) uzraudzības ietvaros pieprasītā informācija.
21.08.2020. Nr.13-pkUzlikt soda naudu 3000 EUR. 
SIA "Regnuss Inkasso"40103651049NILLTPFNL 6.pants, 47.panta pirmās daļas 2.punkts, Sankciju likuma (131) panta pirmā daļa1) nav iesniegts dokumentēts NILLTPF risku novērtējums;
2) nav iesniegts dokumentēts starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējums;
3) nav iesniegta sankcijus risku pārvaldīšanas procedūra;
4) nav iesniegta uzraudzības ietvaros pieprasītā informācija.
13.07.2020. Nr.9-pk1) tiesiskais pienākums iesniegt PTAC:
- atbilstoši savam darbības veidam veiktu un dokumentētu NILLTPF risku novērtējumu un starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu,
- starptautisko un nacionālo sankciju risku pārvaldīšanas procedūru,
- dokumentētu NILLTPFN IKS izvērtējumu un citu uzraudzības ietvaros pieprasīto informāciju,
2) soda nauda 2000 EUR.
 
Akciju sabiedrība "SUN CREDO"50003760601NILLTPFNL 6.pants, 7.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 6., (61), 8.punkts, 8.panta trešā daļa, 10.pants, (101) pants, (111) panta pirmās daļas 2.punkts, (111) panta trešā daļa, 12.pants, 18.panta otrā daļa, 20.panta otrā daļa, 25.panta ceturtā daļa, (251) pants, 26.panta trešā daļa. 
Noteikumu Nr.705 6., 8.punkts, 22.2., 25.3. apakšpunkts, 46.-48.punkts, 50.1.apakšpunkts.  
Noteikumu Nr.407., Nr. 408 un Nr.162 prasības.
Sankciju likuma (131) panta pirmā daļa
1) nav veikts un dokumentēts visu NILLTPF risku novērtējums;
2) nav veikts un dokumentēts starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējums;
3) nav izstrādāta normatīvajiem aktiem atbilstoša IKS aktualizēšanas kārtība; kārtība, kādā NILLTPF novēršanas atbildīgais darbinieks iesniedz augstākajai vadībai ziņojumu par NILLTPF risku pārvaldību; kārtība, kādā atbildīgais darbinieks izlases veidā veic NILLTPF novēršanas darbību kvalitātes paškontroli;
4) nav ievērotas minimālās normatīvo aktu prasības, kuras likuma subjektam jāņem vērā, izveidojot iekšējās kontroles sistēmu.
19.05.2020. Nr.4-pk1) tiesiskais pienākums iesniegt PTAC atbilstoši savam darbības veidam veiktu un dokumentētu NILLTPF risku novērtējumu un  starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, un, pamatojoties uz šiem novērtējumiem, izveidoto NILLTPF novēršanas un starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas IKS (procedūru). 
2) soda nauda 2000 EUR.
 
SIA "Vienotais norēķinu centrs"40103350229NILLTPFNL 6.panta pirmā daļa, 7.panta pirmās daļas 11.punkts, 10.panta pirmā daļa, 18.2panta pirmā daļa, pārejas noteikumu 21.punkts, Noteikumu Nr.705 14.,  59.punkts, pārejas noteikumu 22.punkts, Sankciju likuma 13.1panta pirmā daļa
Nesniedza:
1) PTAC pieprasīto informāciju par tās PLG un skaidrojumu, kāpēc nav sniegtas ziņas LR UR par PLG likumā noteiktajā termiņā;
2) informāciju par izmaiņām par NILLTFN jomu atbildīgo darbinieku sarakstā;
3) informāciju par veiktajām izmaiņām tās NILLTPFN procedūrā pēc Noteikumu Nr.705 spēkā stāšanās;
4) PTAC pieprasīto aktuālo NILLTPFN procedūru;
5) sankciju riska pārvaldīšanas procedūru;
6) skaidrojumu, par konstatētajām neatbilstībām iesniegtajā un LR UR reģistrētajā informācijā.
02.10.2019. Nr.PA-2019-18Anulēta speciālā atļauja (licence) parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai Nr.PA-2016-022