ĪRES LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu

„Atlīdzināt Izīrētājam pilnā apmērā visus, gan tieši un netieši, gan nejauši nodarītos zaudējumus”.

[SIA „KRBM” - 2008.gada 27.marta lēmums Nr.10-lg]

PTAC norāda, ka saskaņā ar Civillikuma 1774.panta noteikumiem nejaušs zaudējums nevienam nav jāatlīdzina. Nejaušs zaudējums ir tāds, kurā nevienu nevar vainot, tāpēc tā atlīdzināšana Civillikuma 1774.pantā norādītajā gadījumā nav uzskatāma par atbildību. Saskaņā ar Civillikuma 2128.pantu „Abām pusēm jāpiegriež no līguma izrietošajām saistībām visa tā rūpība, kādu pēc taisnības var no viņām prasīt, it sevišķi lietas glabāšanas ziņā. Tādēļ viņa atbild viena otrai par katru zaudējumu, kas noticis viņu ļaunprātības vai neuzmanības dēļ, un tikai nejauši zaudējumi nevienam nav jāatlīdzina”. Ņemot vērā iepriekš minēto saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu, 6.panta pirmo daļu, 6.panta trešās daļas 1.punktu Līguma 5.8.7.punkta noteikums daļā „gan nejauši nodarītos zaudējumus” ir vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums.

„Ja Īrnieks neatbrīvo Telpas no savām mantām pēc šī Līguma izbeigšanās 3 (trīs) dienu laikā, Izīrētājam viennozīmīgi tiek dotas tiesības pēc noteiktā termiņa neizdot Īrnieka mantas, uzskatot, ka agrākais īpašnieks no šīm mantām ir atteicies bez attaisnojuma un prasījuma tiesībām pret Izīrētāju un Izīrētājs ir tiesīgs mantas izlietot pēc saviem ieskatiem”.

[SIA „KRBM” - 2008.gada 27.marta lēmums Nr.10-lg]

Sabiedrība nevarētu piemērot pret īrnieku (patērētāju) minētajā līguma punktā noteiktās sekas attiecībā uz tiem gadījumiem, kad telpu neatbrīvošana trīs dienu laikā no īrnieka (patērētāja) puses nav saistīta ar viņa ļaunprātīgu rīcību. Var būt situācijas, kad īrnieks (patērētājs) objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, sakarā ar slimību, atrašanos ārstniecības iestādē) norādītajā termiņā nevar atbrīvot telpas, tad šādā gadījumā šajā līguma punktā noteiktās sekas viņam nevarētu piemērot, ņemot vērā objektīvos apstākļus puses varētu vienoties par citu saprātīgu termiņu telpu atbrīvošanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, PTAC secina, ka pretējā gadījumā šāds Līguma noteikums var nostādīt patērētāju neizdevīgā stāvoklī un ir pretrunā ar labticīguma prasībām, līdz ar to šāds noteikums būtu jāgroza, paredzot izņēmuma gadījumus. Ņemot vērā iepriekš minēto, PTAC norāda, ka saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu, 6.panta trešās daļas 1.punktu minētais līguma noteikums ir netaisnīgs līguma noteikums.