ĪRES LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas uzliek patērētājam neproporcionāli lielu līgumsodu

„Par īres maksas un citu ar Līguma noteikto maksājumu kavējumu īrniekam jāmaksā līgumsods 5% apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu”.

[SIA „KRBM” - 2008.gada 27.marta lēmums Nr.10-lg]

No šī līguma punkta izriet, ka īres maksa mēnesī par telpu lietošanu patērētājam sastāda naudas summu LVL 109,00 apmērā. Ja patērētājs nokavē īres maksas savlaicīgas samaksas veikšanu, tad viņam par katru nokavēto dienu būtu jāmaksā līgumsods LVL 5,45 apmērā, kas mēnesī sastādītu naudas summu aptuveni LVL 163,50 apmērā. Tādējādi līgumsoda apmērs var pat pārsniegt ikmēneša maksājumu par telpu lietošanu, pie tam, jāņem vērā, ka patērētājam papildus šādam līgumsodam ir jāveic arī ikmēneša maksājums par telpu lietošanu. Turklāt jāņem vērā, ka līgumsods 5% apmērā no termiņā neapmaksātās summas patērētājam ir jāmaksā par katru nokavēto dienu. Šāds līgumsoda apmērs (5% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu) faktiski jau 20 dienās sasniedz pamatparāda apmēru (5% x 20 dienas = 100%), savukārt vienā mēnesī šāds līgumsods jau pārsniedz pamatparāda apmēru par 50% (5% x 30 dienas = 150%). Līdz ar to minētais līguma punkts ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu PTAL 6.panta trešās daļas 4.punkta izpratnē.

„Gadījumā, ja Īrnieks izmanto Telpas pretēji Līgumā noteiktajam mērķim, tas maksā Izīrētājam līgumsodu 1 (viena) mēneša Īres maksas apmērā, kā arī atlīdzina visus zaudējumus, kas tādējādi nodarīti Izīrētājam”.

[SIA „KRBM” - 2008.gada 27.marta lēmums Nr.10-lg]

„Gadījumā, ja Īrnieks bez Izīrētāja rakstiskas piekrišanas nodod Telpas vai to daļas apakšīrē vai Telpās iemitina trešās personas, tas maksā Izīrētājam līgumsodu 1 (viena) mēneša Īres maksas apmērā, kā arī atlīdzina visus zaudējumus, kas tādējādi nodarīti Izīrētājam”.

[SIA „KRBM” - 2008.gada 27.marta lēmums Nr.10-lg]

„Gadījumā, ja Īrnieks veic Telpu pārbūvi vai rekonstrukciju bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izīrētāju, un/vai pārkāpjot vai neievērojot normas, kas regulē šādu darbu veikšanu, Īrnieks maksā Izīrētājam līgumsodu 1 (viena) mēneša Īres maksas apmērā, kā arī atlīdzina visus Izīrētājam ar to nodarītos zaudējumus”.

[SIA „KRBM” - 2008.gada 27.marta lēmums Nr.10-lg]

No minētajiem līguma noteikumiem izriet, ka pakalpojumu sniedzējs par atšķirīgiem pārkāpumu gadījumiem no īrnieka (patērētāja) var ieturēt līgumsodu viena mēneša īres maksas apmērā (LVL 109,00 pēc līguma) un arī prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies pieļaujot attiecīgo pārkāpumu. Var būt gadījumi, kad šāds noteiktais līgumsoda apmērs var būt nesamērīgs ar pakalpojuma sniedzējam faktiski radušajiem zaudējumiem, piemēram, kad radītie zaudējumi ir minimāli, tad neatkarīgi no tā patērētājam ir jāveic maksājums pilnas viena mēneša īres maksas apmērā, turklāt, jāņem vērā, ka saskaņā ar konkrētajiem līguma punktiem patērētājam vienlaicīgi ir arī jāatlīdzina zaudējumi un kā izriet no minētajiem līguma noteikumiem, tad pieprasītais līgumsods nav ieskaitāms zaudējumu atlīdzināšanai.

„Šī līguma 5.3., 5.5., 5.6., 5.7. un 5.8.punkta neievērošanas gadījumā Izīrētājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, par to brīdinot Īrnieku rakstveidā 10 (desmit) dienas iepriekš. Īrniekam brīdinājumā minētajā termiņā jāatbrīvo Telpas, pretējā gadījumā pēc noteiktā termiņa notecēšanas, Izīrētājs ir tiesīgs atbrīvot Telpas nenesot nekādu atbildību par Telpās esošo lietu saglabāšanu. Tāpat par minētā termiņa nokavējumu no Īrnieka tiek piedzīti visi zaudējumi, kas tādējādi nodarīti Izīrētājam un līgumsods LVL 50 (piecdesmit lati) apmērā par katru nokavējuma dienu”.

[SIA „KRBM” - 2008.gada 27.marta lēmums Nr.10-lg]

No minētā līguma noteikuma izriet, ka par pakalpojuma sniedzēja brīdinājumā noteiktā termiņa telpu atbrīvošanai nokavējumu īrniekam (patērētājam) ir jāsedz visi zaudējumi, kā arī jāsamaksā līgumsods LVL 50 apmērā par katru nokavēto dienu. Tādējādi, ja patērētājs nokavē trīs dienas, tad viņam papildus jau zaudējumu atlīdzībai ir jāsamaksā arī līgumsods LVL 150 apmērā. Minētajā līguma punktā paredzētā zaudējumu, kas radušies sakarā ar termiņa nokavējumu, samaksa, kā arī līgumsods LVL 50 apmērā par katru nokavējuma dienu ir pretrunā līgumsoda samērīguma principam. Saskaņā ar Civillikuma 1716.pantu līgumsods ir pametums, ko kāda persona uzņemas ciest sakarā ar savu saistību tajā gadījumā, ja viņa šo saistību neizpildītu vai neizpildītu pienācīgi, taču līgumsods nav līdzeklis, ar kura palīdzību kreditors ir tiesīgs iedzīvoties uz parādnieka rēķina. Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punktu līguma noteikums ir netaisnīgs, ja uzliek patērētājam, kurš neizpilda līgumsaistības, neproporcionāli lielu līgumsodu.