STARPNIECĪBAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vienpusēji atkāpties no līguma

„Klients lauž Līgumu pēc savas iniciatīvas, viņš zaudē tiesības saņemt atpakaļ Izpildītājam iemaksāto avansa summu 500.- EUR apmērā (Līguma 4.1.p) un tā ir uzskatāma kā soda nauda par Līguma laušanu Klienta vainas dēļ”.

[SIA „Maks V” - 2006.gada 2.maija lēmums Nr.14-lg]

Šāds līguma noteikums neatbilst arī līgumslēdzējpušu tiesiskās vienlīdzības principam, jo šādi patērētājs tiek nostādīts neizdevīgākā stāvoklī nekā pakalpojuma sniedzējs, kas savukārt ir pretrunā ar labticīguma prasībām. noteikums ir atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu un saskaņā ar PTAL 6.panta astotās daļas noteikumiem ir atzīstams par spēkā neesošu. Ietverot iepriekš minētos līguma noteikumus patērētājiem piedāvātajos un ar patērētājiem noslēgtajos līgumos, pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar PTAL 3.panta 2.punktu pieļāvis patērētāju tiesību pārkāpumu.