STARPNIECĪBAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus

„Visus PASŪTĪTĀJU izdevumus, kas nepieciešami dzīvokļa privatizācijai un kredīta saņemšanai, apņemas apmaksāt IZPILDĪTĀJS. Šie izdevumi iekļauti pielikumā Nr.1 norādītajā IZPILDĪTĀJA atlīdzības summā. Atlīdzības summa tiek precizēta pēc IZPILDĪTĀJA ieskatiem, izejot no privatizācijas sertifikātu cenas to iepirkšanas brīdī (...), attiecībā pret privatizācijas sertifikātu cenu šā līguma noslēgšanas brīdī – palielinoties vai samazinoties par šo cenu starpību”.

[SIA „INVEX PLC” - 2007.gada 13.aprīļa lēmums Nr.24-lg]

„PASŪTĪTĀJI apņemas LĪGUMA 2.2.punktā minētā pielikumā Nr.1.tabulas punktā 2.1. norādīto summu (ar privatizācijas sertifikātu iepirkšanas cenas korekciju pēc IZPILDĪTĀJA ieskatiem) ieskaitīt IZPILDĪTĀJA norēķinu kontā bankā, noformējot attiecīgo maksājuma uzdevumu vienlaicīgi ar maksājuma uzdevuma parakstīšanu par kredītnaudas pārskaitīšanu no PASŪTĪTĀJA kredītkonta kredītiestādē”.

[SIA „INVEX PLC” - 2007.gada 13.aprīļa lēmums Nr.24-lg]

Minētajos noteikumos ir paredzējusi sev iespēju vienpusēji mainīt maksu, izejot no sertifikātu cenas, bet pēc saviem ieskatiem. Līdz ar to šāds noteikums paredz pakalpojumu sniedzējam tiesības vienpusēji grozīt maksu par pakalpojumiem ne tikai gadījumā, kad mainās sertifikātu cena, bet arī to mainīt pēc saviem ieskatiem, kas ir pretrunā ar pušu tiesiskās vienlīdzības principu, jo patērētājiem šādu cenu izmaiņu gadījumā nav iespējams atkāpties no līguma un izteikt savas pretenzijas bez līguma summas samaksas. Tā kā šie līguma noteikumi atļauj pakalpojuma sniedzējam grozīt pakalpojuma cenu pēc saviem ieskatiem, tad šādi minētie līguma noteikumi ir netaisnīgi.

„Ja PASŪTĪTĀJI noformējuši visus dokumentus atbilstoši IZPILDĪTĀJA prasībām, dzīvokļa privatizācija tiek pabeigta un hipotekārais kredīts tiek izsniegts ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no LĪGUMA parakstīšanas brīža. Atsevišķos gadījumos pieļaujama dzīvokļa privatizācijas un kredīta izsniegšanas termiņa pagarinājums pēc IZPILDĪTĀJA ieskatiem”.

[SIA „INVEX PLC” - 2007.gada 13.aprīļa lēmums Nr.24-lg]

No minētā noteikuma izriet, ka pakalpojuma sniedzējs termiņu var pagarināt pēc saviem ieskatiem. Līdz ar to var rasties situācijas, kad pakalpojuma sniedzējs termiņu pagarina bez jebkāda pamata, t. sk., arī gadījumos, kad pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ līguma izpilde ir aizkavējusies. Līdz ar to šāds līguma noteikums ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu. Atbilstoši PTAL 6.panta trešās daļas 12.punkta noteikumiem par netaisnīgu ir uzskatāms līguma noteikums, kas atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus vai preces vai pakalpojuma raksturojumu. Līdz ar to PTAL nav norādīti izņēmuma gadījumi, kādos ir iespējams vienpusēji grozīt līguma noteikumus.