STARPNIECĪBAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu

„Gadījumā, ja Pasūtītājs atsakās no Izpildītāja Pakalpojumiem, pārkāpj dotā līguma 2.4. un 2.7.apakšpunktus vai Objekta pārdošanas darījumu apzināti aizkavē, Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam 5% no 1.1.punktā noteiktās Objekta cenas”.

[SIA „Domix” – 2008.gada 18.janvāra lēmums Nr.6-lg]

Šāds noteikums nostāda patērētāju neizdevīgā stāvoklī, jo dod iespēju pakalpojuma sniedzējam saņemt līgumsodu, ja patērētājs nepilda no sadarbības līguma izrietošās saistības, bet neparedz patērētājam tādu pašu iespēju gadījumā, ja pakalpojuma sniedzējs pienācīgi neizpilda ar sadarbības līgumu uzliktās saistības. Tādējādi, pamatojoties uz iepriekš minēto, pakalpojuma sniedzējam nav jārēķinās ar negatīvām sekām, atšķirībā no patērētāja, kuram sadarbības līguma saistību neizpildes gadījumā jāmaksā līgumsods 5% apmērā no sadarbības līgumā noteiktās pārdodamā objekta cenas. Līdz ar to šāds noteikums saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu (kontekstā ar 6.panta trešās daļas 1.punktu) ir atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu.

„…No jebkuras pēc IZPILDĪTĀJA ieskatiem LR reģistrētas kredītiestādes…”.

[SIA „INVEX PLC” - 2007.gada 13.aprīļa lēmums Nr.24-lg]

Tā kā no šāda līguma noteikuma izriet, ka kredītiestādi izvēlas pakalpojuma sniedzējs, neprasot patērētāju piekrišanu, tad uzskatāms, ka minētais līguma noteikums ierobežo pakalpojuma sniedzēja atbildību patērētāju priekšā par izvēlēto kredītiestādi, kā arī ierobežo patērētāju izvēles brīvību – izvēlēties savām finansiālajām iespējām pieņemamāko kredītiestādi. Tāpat arī secināms, ka gadījumā, ja patērētāji neakceptē pakalpojuma sniedzēja izvēlēto kredītiestādi, kā arī, ja kredītiestādes piedāvātie kreditēšanas noteikumi ir netaisnīgi. PTAC norāda, ka atbilstoši PTAL 4.panta pirmās daļas noteikumiem „Stājoties līgumattiecībās ar ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, patērētājam jādod iespēja pilnībā realizēt savu izvēli un gribu, iegādājoties tieši tādu preci vai saņemot tieši tādu pakalpojumu, kādu patērētājs vēlas, izņemot likumā noteiktos ierobežojumus. Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir respektēt šo gribu. Izvēle un griba paužama līguma noteikumos, vai arī tai jābūt redzamai pēc lietas apstākļiem”.

„Gadījumā, ja LĪGUMS tiek lauzts pēc PASŪTĪTĀJU iniciatīvas līdz kredīta saņemšanai, PASŪTĪTĀJI bezstrīdus kārtībā apmaksā pielikuma Nr.1 tabulā p.2.1. norādīto summu, kas dotajā gadījumā tiek uzskatīta par atkāpšanās naudu, ieskaitot to IZPILDĪTĀJA norēķinu kontā bankā, kā arī visus IZPILDĪTĀJA papildus uzrādīto dokumentāli apstiprinātos izdevumus”.

[SIA „INVEX PLC” - 2007.gada 13.aprīļa lēmums Nr.24-lg]

„Līgums tiek uzskatīts par lauztu no Pasūtītāja puses, ja tiek atsaukta šī līguma punktā 5.3. atrunātā kārtībā izdota pilnvara. Šajā gadījumā stājas spēkā šī līguma punktā 6.1. atrunātās sankcijas”.

[SIA „INVEX PLC” - 2007.gada 13.aprīļa lēmums Nr.24-lg]

Līguma noteikums ir uzskatāms par netaisnīgu, jo tas paredz patērētāju pienākumu veikt līgumā noteiktos maksājumus arī tad, ja patērētājiem sniegts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums, kā arī tad, ja patērētāji no līguma vienpusēji atkāpjas no patērētājiem neatkarīgu iemeslu dēļ, jo pakalpojuma sniedzējs līgumsaistības nav pienācīgi izpildījusi (noteikumā nav paredzēti izņēmuma gadījumi, kad pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs prasīt līgumā noteiktās naudas summas samaksu). Šādas tiesības patērētājiem paredz PTAL 29.panta pirmās daļas 4.punkta, kā arī 30.panta noteikumi. Līguma noteikums ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu, ja tas saskaņā ar PTAL 6.panta pirmās daļas 3.punktu ierobežo vai izslēdz iespēju patērētājam izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības gadījumā, kad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav izpildījis līgumsaistības vai ir tās izpildījis daļēji, ieskaitot arī ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja prasījuma dzēšanu ar patērētāja pretprasījumu.