STARPNIECĪBAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas izslēdz vai kavē patērētāja tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs

„Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā un, ja tas nebūs iespējams, tad jebkuri tiesiska rakstura jautājumi šī līguma darbības laikā vai sakarā ar to risināmi Baltijas arbitrāžas un izlīgšanas tiesā (Rīgā, Elizabetes ielā 18-2) saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu. Jebkuri papildinājumi un izmaiņas Līguma noteikumos ir saistošas tikai tad, ja tās ir noformētas rakstiski un tās parakstījušas Puses”.

[SIA „Maks V” - 2006.gada 2.maija lēmums Nr.14-lg]

Šāds līguma noteikums saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 7.punktu, kas paredz, ka par netaisnīgu uzskatāms līguma noteikums, kas izslēdz vai kavē patērētāja tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs vai tiesā, paredz strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā, vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums. Līdz ar to patērētājam tiek izslēgtas tiesības vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesās, jo saskaņā ar Civilprocesa likuma 132.panta pirmās daļas 3.punkta noteikumiem, tiesnesis atsakās pieņemt prasības pieteikumu, ja puses likumā noteiktajā kārtībā vienojušās par strīda nodošanu izskatīšanai šķīrējtiesā. Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 7.punktu ir netaisnīgs līguma noteikums. Savukārt saskaņā ar PTAL 6.panta astotās daļas noteikumiem šāds līguma noteikums ir atzīstams par spēkā neesošu.

„Visus strīdus, kas radušies šī līguma sakarā vai līguma neizpildes gadījumā puses vienojušās risināt Latvijas Republikas Hanzas Starptautiskajā šķīrējtiesā Kr.Barona ielā 94 viena šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu”.

[SIA „Konsultācijas Jums Nekustamie Īpašumi” – 2007.gada 11.aprīļa lēmums Nr.22-lg]

Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 7.punktu „par netaisnīgiem līguma noteikumiem uzskatāmi noteikumi, kas izslēdz vai kavē patērētāja tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs vai tiesā, paredz strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā”. Paredzot strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā, tiek ierobežotas patērētāja tiesības griezties tiesā, un tas ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu.