STARPNIECĪBAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas uzliek patērētājam neproporcionāli lielu līgumsodu

„Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJI neveic savlaicīgi maksājumus, kuri paredzēti LĪGUMA punktos 2.3., 6.1., 6.3., 6.5., PASŪTĪTĀJI solidāri par katru nokavēto maksājuma dienu maksā līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no pielikumā Nr.1 punktā 2.1.minētās summas”.

„Līguma punktā 6.2.minētajā gadījumā, PASŪTĪTĀJIEM nekavējoši, bezstrīdus kārtībā, vienas bankas dienas laikā, jāapmaksā pielikumā Nr.1. tabulas punktā 2.1. IZPILDĪTĀJA uzrādītā atlīdzība par pakalpojumu, kā arī visi IZPILDĪTĀJA papildus uzrādītie dokumentāli apstiprinātie izdevumi”.

[SIA „INVEX PLC” - 2007.gada 13.aprīļa lēmums Nr.24-lg]

Papildus līgumsods 1% apmērā no nokavētajiem Līguma 6.1. un 6.3.apakšpunktā norādītajiem maksājumiem nostāda Patērētājus būtiski nevienlīdzīgākā stāvoklī kā pakalpojuma sniedzējs un ir pretrunā ar labticīguma prasībām. PTAC secina, ka patērētājiem nav tiesību prasīt līdzvērtīgu līgumsodu, ja pakalpojuma sniedzējs neveic kādu no saviem līgumā noteiktajiem pienākumiem noteiktajā termiņā no patērētājiem neatkarīgu iemeslu dēļ. Ņemot vērā iepriekš minēto, pusēm līgumā netiek nodrošinātas līdzvērtīgas tiesības saņemt līgumsodu par saistību neizpildi – pakalpojuma sniedzējam ir šādas tiesības, savukārt patērētājam līdzvērtīgā situācijā tādu nav. Līdz ar to šāds noteikums rada būtisku neatbilstību pušu tiesībās un pienākumos par sliktu patērētājam un ir pretrunā ar labticīguma prasībām. Līdz ar to saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 1.punkta noteikumiem šāds līguma noteikums ir netaisnīgs.

„Līguma 2.5., 2.6., 4.2.pkt. pārkāpumu gadījumā aizdevējs ir tiesīgs piemērot, bet aizņēmējs uzņemas apmaksāt līgumsodu līguma 1.1.p. noteiktās aizdevuma sākumsummas trīskāršā apmērā. Līguma 4.4.apakšpunkts paredz: „Gadījumā, ja aizņēmējs nokavē aizdevējam izmaksāto aizdevuma summu kopā ar aprēķinātajiem procentiem par aizdevuma lietošanas atmaksas termiņu, tad aizdevējs ir tiesīgs, bet aizņēmējs apņemas papildus samaksāt aizdevējam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no parāda summas par katru nokavēto kalendāra dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo aizņēmēju no izmaksātās aizdevuma summas atmaksāšanas aizdevējam kopā ar aprēķinātajiem procentiem par aizdevuma lietošanu. Visi turpmākie aizņēmēja maksājumi, pirmkārt, tiek ieskaitīti līgumsoda dzēšanai pēc stāvokļa uz maksājuma izdarīšanas dienu, otrkārt, - procentu dzēšanai par aizdevuma lietošanu un treškārt, - aizdevuma pamatsummas dzēšanai”.

[SIA „Baltijas Finansu Aģentūra” - 2007.gada 26.novembra lēmums Nr.61-lg]

Pārkāpjot Mērķa aizdevuma līguma 2.5., 2.6. un 4.2.apakšpunktu noteikumus, Patērētājai jāmaksā pakalpojuma sniedzējam līgumsods trīskāršā apmērā no aizdevuma sākumsummas, savukārt no Līguma 4.4.apakšpunkta izriet, ka gadījumā, ja patērētājs nokavē aizdevuma atmaksas termiņu, patērētājam papildus jāmaksā pakalpojuma sniedzējam līgumsods 5% apmērā no parāda summas par katru nokavēto kalendāra dienu. Būtībā jau no 20 dienu nokavējuma līgumsods sasniedz 100% no parāda summas. Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punkta noteikumiem par netaisnīgu uzskatāms līguma noteikums, kas paredz neproporcionāli lielu līgumsodu. Mērķa aizdevuma līguma 4.3.apakšpunktā noteiktais nostāda patērētāju neizdevīgā stāvoklī un ir pretrunā ar labticīguma prasībām un saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 1. un 4.punktu kontekstā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu ir netaisnīgs līguma noteikums. Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 4.punkta noteikumiem par netaisnīgu uzskatāms līguma noteikums, kas paredz neproporcionāli lielu līgumsodu. Vērtējot līgumsoda proporcionalitāti, ņem vērā PTAL 5.pantā noteikto līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, no kā izriet, ka, vērtējot līgumsoda apmēru, jāievēro arī labticīguma prasības, kā arī tas, ka līgumsoda apmērs nevar būt tāds, kas nostāda patērētāju neizdevīgā stāvoklī, t.i., līgumsods nedrīkst būt paverdzinošs vai nesamērīgi liels. Līgumsods nevar tikt izmantots iedzīvošanās nolūkā, lai „pelnītu” uz patērētāja rēķina.