TŪRISMA PAKALPOJUMA LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas ierobežo vai izslēdz iespēju patērētājam izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības

„Visus jautājumus un pretenzijas par pakalpojumu kvalitāti KLIENTS apņemas nekavējoties izvirzīt rakstiskā veidā ceļazīmes termiņa ietvaros, adresējot tos personīgi AĢENTŪRAI ar faksa vai pasta sūtījumu, vai adresējot grupas vadītājam personiski. KLIENTA pretenzijas, kas saņemtas ārpus ceļazīmes laika vai nesavlaicīgi, AĢENTŪRAI ir tiesības atstāt bez izskatīšanas”.

[AS „Alida Tūrs” – 2007.gada 16.novembra lēmums Nr.57-lg]

“Ja brauciena laikā KLIENTAM rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, KLIENTS ar rakstisku pretenziju griežas pie grupas vadītāja. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt no grupas vadītāja puses vai citu iemeslu dēļ, tiek sastādīts akts, kas kopā ar KLIENTA rakstisku pretenziju tiek iesniegts TŪROPERATORAM 10 dienu laikā pēc atgriešanās no brauciena (..)”

[SIA „Relaks Tūre” – 2007.gada 5.oktobra lēmums Nr.44-lg]

„Klienta rakstiskās pretenzijas par ceļojumu tiek pieņemtas piecu darba dienu laikā pēc atgriešanās Rīgā (..)”

[SIA „A-ZET Travel” – 2008.gada 17.janvāra lēmums Nr.4-lg]

"Aģentūra nav atbildīga par subjektīvām pretenzijām, kuras nav dokumentāli pamatotas”.

[SIA „Planēta LL” – 2007.gada 7.jūnija lēmums Nr.30-lg]

„Atklājot nepilnības pakalpojuma sniegšanas procesā, Klientam nekavējoties attiecīgā pretenzija jāiesniedz Aģentūras pārstāvim uz vietas vai attiecīgo pakalpojumu sniedzējam Klienta atrašanās vietā. Konflikta neatrisināšanas gadījumā tiek sastādīts akts, kas kopā ar rakstisku pretenziju tiek iesniegts Aģentūrai. Sūdzības par ceļojumā iekļautiem pakalpojumiem tiek izskatītas tikai gadījumā, ja tās ir izteiktas rakstveidā un dokumentāli pamatotas. Ja Klients nav izvirzījis pretenzijas ceļojuma laikā un/vai ja pretenzija nav dokumentāli pamatota, tad klients zaudē iespēju pieprasīt kompensāciju”.

„Aģentūra nepieņem sūdzības par Tūrisma braucieniem, kas pārdoti par speciālajām cenām, ja tās saistītas ar samazinātu pakalpojumu servisu, par ko Klients iepriekš brīdināts, un ir ievēroti visi līgumā minēto pakalpojumu izpildes nosacījumi”.

[SIA „Planēta LL” – 2007.gada 7.jūnija lēmums Nr.30-lg]

Tā kā normatīvie akti neparedz citu prasījuma pieteikuma iesniegšanas termiņu tūrisma pakalpojumu sniegšanas gadījumā, tad kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzējam nav tiesību minēto termiņu samazināt.

Saskaņā ar PTAL 27.panta pirmo daļu „Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas”. Neatkarīgi no tā, vai patērētājs pretenziju izvirzījis „ceļazīmes termiņa ietvaros” vai iesniedzis „ārpus ceļazīmes laika”, aģentūrai ir saistošs prasījuma pieteikuma izskatīšanas termiņš, t.i., saskaņā ar 2006.gada 1.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” 15.punktu aģentūrai ir pienākums desmit dienu laikā pēc prasījuma pieteikuma saņemšanas sniegt patērētājam rakstisku atbildi par pie¬ņemto lēmumu attiecībā uz prasījuma pieteikumā izvirzīto prasību, ja minētajā laikposmā nav panākta abpusēja rakstiska vienošanās par prasības izpildi vai alternatīvu prasības izpildes veidu. Savukārt patērētāja tiesības, ja sniegts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums, ir noteiktas PTAL 29.panta pirmajā daļā. Līdz ar to šāds noteikums ir pretrunā ar PTAL 27.panta pirmo daļu un PTAL 6.panta trešās daļas 3.punktu un ir netaisnīgs līguma noteikums.