TŪRISMA PAKALPOJUMA LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu

„Gadījumā, ja Tūrisma brauciens tiek pagarināts nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, ar šādu pagarināšanos saistītos papildus izdevumus sedz Klients”.

Šāds līguma noteikums ir netaisnīgs, jo patērētājs tiek nostādīts neizdevīgākā stāvoklī, pretēji labticīguma prasībām radot būtisku neatbilstību līgumā noteiktajās pušu tiesībās un pienākumos par sliktu patērētajam, ņemot vērā, ka šajā pašā līguma projekta punktā ir paredzēts, ka abas „puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību izpildi, ja šāda neizpilde ir nepārvaramas varas sekas”.

„Līgums var tikt lauzts vienpusējā kārtā pēc Aģentūras iniciatīvas nekavējoties, ja: 6.3.1.Klients pārkāpj Tūrisma brauciena apmaksas termiņus vai kārtību; 6.3.2.Klients veic darbības, kas kavē Aģentūras saistību izpildi vai negatīvi ietekmē Aģentūras tēlu”.

Skatot šo līguma projekta punktu kontekstā ar līguma projekta 4.2.apakšpunkta noteikumu, ka līguma laušanas gadījumā aģentūra ietur attiecīgus līgumsodus, izriet, ka līguma projektā patērētājam nav paredzētas tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez līgumsoda samaksas, tai skaitā, ja ir bijuši kādi attaisnoti iemesli.

Vienpusēja atkāpšanās no līguma ir pieļaujama līgumā minētos konkrētos gadījumos, taču, ņemot vērā, ka aģentūras tēla negatīva ietekmēšana ir pārāk vispārējs nosacījums un ka šāds nosacījums var tikt nelabticīgi izmantots, minētais noteikums saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktu (kontekstā ar 5.panta otrās daļas 5.punktu) pārkāpj līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu un ir netaisnīgs, jo patērētāju nostāda neizdevīgā stāvoklī un ir pretrunā ar labticīguma prasībām.

[SIA „Planēta LL” – 2007.gada 7.jūnija lēmums Nr.30-lg]