TŪRISMA PAKALPOJUMA LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas izslēdz vai kavē patērētāja tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs

„Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Starptautiskajā komersantu šķīrējtiesā saskaņā ar minētās šķīrējtiesas reglamentu, rakstveida procesā, viena tiesneša sastāvā, un ar nosacījumu, ka gadījumā, ja atbildētājs neiesniedz atsauksmi uz prasību, uzskatāms, ka tas atzīst prasību”.

[SIA „Relaks Tūre” – 2007.gada 5.oktobra lēmums Nr.44-lg]

„Klienta rakstiskās pretenzijas par ceļojumu tiek pieņemtas piecu darba dienu laikā pēc atgriešanās Rīgā, rakstiska atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā piecu dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža. Ja strīds netiek atrisināts savstarpēji vienojoties, tad tas tiek risināts LR likumdošanā noteiktajā kārtībā Rīgas Komerciālajā šķīrējtiesā”.

“Strīdus rašanās gadījumā, tiek parakstīta pušu vienošanās par strīdus nodošanu izskatīšanai Rīgas Komerciālajā šķīrējtiesā”.

[SIA „A-ZET Travel” – 2008.gada 17.janvāra lēmums Nr.4-lg]

„Visi strīdi un domstarpības, kas Pušu starpā rodas sakarā ar šī līguma izpildi, neizpildi vai nepienācīgu izpildi, pēc prasītāja izvēles var tikt nodoti izskatīšanai likumā noteiktās piekritības vispārējās jurisdikcijas tiesā vai Komercdarījumu šķīrējtiesā (40003861019) saskaņā ar Civilprocesa likumu un minētās šķīrējtiesas reglamentu”.

[SIA „Impro Ceļojumi” – 2007.gada 11.jūnija lēmums Nr.32-lg]

Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 7.punktā noteikto par netaisnīgu līguma noteikumu uzskatāms noteikums, kas “izslēdz vai kavē patērētāja tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs vai tiesā, paredz strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā”. Noteikums, kas paredz strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā, izslēdz patērētāja tiesības vērsties vispārējā tiesā, tad minētais līguma noteikums ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu.
Arī līguma noteikums, kas paredz strīdu izskatīšanu šķīrējtiesā pēc prasītāja izvēles, ierobežo patērētāja tiesības griezties tiesā un patērētāja izvēles brīvību izvēlēties tiesību sargājošo iestādi, kurā vērsties, jo, ja prasītājs ir pakalpojuma sniedzējs, prasība tiek celta šķīrējtiesā un patērētājs nevar „izvairīties” no šķīrējtiesas procesa. Tāda klauzulas redakcija teorētiski paredz (bet praksē tā notiek gandrīz katrā gadījumā), ka var tikt aizskartas tieši tās pašas patērētāja intereses, kuras tiek aizskartas klasiskās šķīrējtiesas klauzulas gadījumā. Līdz ar to arī šāds līguma noteikums saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 7.punktu ir atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu.