Par distances tirdzniecību ārkārtējās situācijas apstākļos

Pārdevēja identitāte, kontaktinformācija
Vai ir pietiekami norādīt informāciju par pārdevēju patērētājam nosūtītajā rēķinā?

Informācijai par pārdevēju (juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, faktiskā adrese, ja atšķiras no juridiskās; fiziskai personai – vārds, uzvārds, adrese) un kontaktinformācijai (tālrunis, elektroniskā pasta adrese vai cits individuālās saziņas līdzeklis saziņai saistībā ar distances līgumu) ir jābūt sniegtai pirms distances līguma noslēgšanas atbilstoši izmantotajam distances saziņas līdzeklim, piemēram, interneta veikalam, sociālo tīklu saziņai u.tml.. 
Ja distances līguma noslēgšanai tiek izmantots tālrunis (ierobežots saziņas līdzeklis),  piedāvājuma izteikšanas un pasūtījuma veikšanas laikā ir jāsniedz vismaz informācija par pārdevēja nosaukumu (juridiskai personai) vai vārdu, uzvārdu (fiziskai personai). Pēc distances līguma noslēgšanas, izmantojot tālruņa saziņu, ne vēlāk kā līdz preces piegādes brīdim ir jāsniedz uz pastāvīgā informācijas nesēja visa cita pārdevēju raksturojošā informācija un kontaktinformācija.

Preces apraksts (galvenās īpašības)
Vai, iegādājoties tādas preces kā būvizstrādājumi, mājsaimniecības preces, preces dārzam u.tml., jābūt sniegtam preču aprakstam?

Jā, arī būvizstrādājumu un citu preču piedāvājumos distances tirdzniecībā ir jābūt sniegtai informācijai par preču galvenajām īpašībām, lai varētu noteikt to atbilstību un piemērotību patērētāja vajadzībām un salīdzināt ar citiem preču piedāvājumiem.
Noteiktu preču aprakstos jābūt sniegtai arī informācijai par energoefektivitātes marķējumu – vairāk: šeit.
 

Cena
Kādā veidā patērētājs var pārliecināties, ka reklamētās atlaides precēm ir patiesas?

Informācijai par precēm piemērotajām atlaidēm ir jābūt patiesai, un tā nedrīkst būt patērētājus maldinoša. Atlaidei ir jābūt piemērotai no reālās preces pamata cenas. Patērētājs par to var pārliecināties, veicot preču cenu salīdzināšanu, piemēram, dažādos interneta veikalos, cenu salīdzināšanas portālos, kā arī jautājumu gadījumā sazinoties ar konkrēto preču pārdevēju.

Piegādes noteikumi, veidi, izmaksas
Vai patērētājam ir jāmaksā par preces piegādi, ja distancē iegādāta prece tiek saņemta interneta veikala telpās uz vietas?

Pārdevējiem ir tiesības noteikt to, kādā veidā viņi organizē distances tirdzniecību, tai skaitā, kādā veidā tiek organizēta preču piegāde un kādā veidā tā nodrošina pārdevēja saimnieciskās darbības mērķu sasniegšanu. Distances līguma veidā iegādāta prece var tikt piegādāta dažādos veidos un dažādās vietās, tai skaitā, preču piegāde var tikt veikta pārdevēja tirdzniecības vietā, noliktavā vai birojā, kā arī pārdevējs ir tiesīgs noteikt piegādes pakalpojuma maksu atbilstoši saviem ieskatiem, par to pienācīgi un savlaicīgi informējot patērētājus. Parasti preču piegāde tirdzniecības vietā (preces saņemšana veikalā) daudziem distances tirgotājiem ir bezmaksas pakalpojums, taču var būt situācijas, kurās pārdevējam, izsniedzot preci tirdzniecības vietas telpās, rodas dažādas izmaksas vai citi objektīvi iemesli, kuru dēļ viņš izvēlas noteikt piegādes maksu par veikalā izsniegtu (piegādātu) preci. Ja patērētāja rīcībā ir atbilstoša un savlaicīgi sniegta informācija par to, ka preces cenā nav iekļautas preces piegādes izmaksas un ir sniegta informācijas par piegādes maksu, tad viņam tiek nodrošināta iespēja izdarīt savu izvēli attiecībā uz preču iegādi no konkrētā pārdevēja un ar konkrētiem noteikumiem par piegādes veidu un izmaksām.

Atteikuma tiesības
Vai ārkārtējās situācijas laikā var izmantot atteikuma tiesības, iegādājoties preci veikalā uz vietas?

Nē, atteikuma tiesības nav izmantojamas, ja prece tiek iegādāta fiziskā veikalā klātienē. Atteikuma tiesības (parasti tiesības atteikties no iegādātās preces 14 dienu laikā) ir attiecināmas vienīgi uz attālināti jeb distancē iegādātām precēm.

Vai komersants atteikuma tiesību gadījumā var prasīt/ieturēt no patērētāja preces demontāžas izmaksas?

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta devītajai daļai patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad pārdevējs ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis patērētāju, ka izmaksas jāsedz patērētājam. No minētā secināms, ka patērētājs atteikuma tiesību gadījumā sedz tikai tiešās izmaksas, kas saistītas ar preces atpakaļatdošanu, bet citas izmaksas, kas rodas komersantam, t.sk., demontāžas izmaksas, gulstas uz pārdevēju.
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta astotā daļa nosaka, ka pārdevējs ir tiesīgs aizturēt patērētāja veiktos maksājumus līdz brīdim, kad patērētājs ir atdevis atpakaļ pasūtīto preci pārdevējam vai iesniedzis tās atpakaļ nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus. Citus gadījumus, kuri paredz pārdevēja tiesības ieturēt kompensāciju vai aizturēt patērētāja veiktos maksājumus, normatīvie akti neparedz. Līdz ar to pārdevējam atteikuma tiesību gadījumā nav tiesiska pamata prasīt un ieturēt preces demontāžas izmaksas no patērētāja.

Citi jautājumi

Vai interneta veikalā var iegādāties/tirgot lietotas automašīnas? Kādas īpašas prasības jāievēro interneta veikaliem, piedāvājot lietotas preces? 

Ierobežojumi lietotu automašīnu tirdzniecībai internetā nav. Normatīvajos aktos nav noteiktas īpašas prasības, kuras būtu jāievēro komersantam, tirgojot lietotas preces. Tomēr, piedāvājot šīs preces internetā, jāievēro vairākas specifiskas prasības distances tirdzniecības jomā. Proti, patērētājiem ir jānodrošina visa nepieciešamā informācija, tostarp par pārdevēju, piedāvāto preci, cenu, samaksas un līguma izpildes kārtību, kā arī atteikuma tiesības. Pārdevēja pienākums patērētājam ir sniegt patiesu un pilnīgu informāciju par piedāvāto preci, tajā skaitā norādīt, ka prece ir lietota un informēt par tās defektiem. 

Kā rīkoties, ja distancē iegādāta līguma noteikumiem neatbilstoša prece, piemēram, nefunkcionējošs gludeklis?

Ārkārtējās situācijas apstākļos patērētājam ir tiesības rakstveidā vērsties pie pārdevēja, ja saņemtā prece ir neatbilstoša līguma noteikumiem.

Vairāk informācijas par distances tirdzniecību: šeit un www.percgudri.lv