PTAC aizliedzis AS BIGBANK realizēt negodīgu komercpraksi un uzlicis pienākumu pārrēķināt ikmēneša maksājumu apjomu

PTAC (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs) pieņēmis lēmumu pret AS BIGBANK par maldinošas un profesionālajai rūpībai neatbilstošas komercprakses īstenošanu. Lēmums attiecas uz līgumiem, kas slēgti laika periodā no 2008. gada 2. decembra līdz 2011. gada 30. aprīlim un kuru aizdevuma atmaksas grafikos norādīto procentu maksājumu aprēķinā tika izmantota nevis līgumos norādītā procentu likme, bet gan cita (augstāka) procentu likme. PTAC ar lēmumu ir uzdevis Bankai par pienākumu grozīt līdz 2011. gada 30. aprīlim noslēgtajos aktīvajos līgumos procentu aprēķināšanas kārtību, procentu aprēķinā aizdevumu summas atlikumam piemērojot līgumā norādīto zemāko procentu likmi, kā rezultātā patērētājiem samazināsies mēneša maksājums.

AS BIGBANK īstenotā komercprakse skar tos patērētājus, kuri nebija informēti par noslēgto kreditēšanas līgumu procentu aprēķinā izmantotās procentu likmes apmēru vai varēja tikt maldināti par tās apmēru, jo AS BIGBANK līdz 2011. gada 30. aprīlim noslēgtajos kreditēšanas līgumos tieši nenorādīja informāciju par procentu aprēķinā izmantoto procentu likmi, bet, sākot ar 2011. gada 1. maiju, norādīja to veidā, kas var maldināt patērētājus. Tādējādi AS BIGBANK īstenotās komercprakses rezultātā patērētāji, izvēloties kredītdevēju, varēja pieņemt lēmumu par AS BIGBANK kreditēšanas pakalpojumu izmantošanu, kādu citkārt nebūtu pieņēmuši.

PTAC lietas ietvaros konstatēja, ka laika periodā no 2008. gada 2. decembra līdz 2011. gada 30. aprīlim noslēgtajos kreditēšanas līgumu grafikos norādītos procentu maksājumus par aizdevuma summas lietošanu katru mēnesi AS BIGBANK ir aprēķinājusi, izmantojot tādu procentu likmi, kuras apmērs tieši nebija noteikts ar patērētājiem noslēgtajos līgumos, proti, procentu aprēķinā AS BIGBANK izmantoja procentu likmi no aizņēmuma summas atlikuma, kura netika norādīta ar patērētājiem noslēgtajos līgumos, un kuras apmērs bija lielāks par kreditēšanas līgumos norādītās aizņēmuma likmes apmēru no kopējās aizdevuma summas. Tā kā līgumos nenorādītā un procentu aprēķinā izmantotā aizņēmumu procentu likme ir lielāka par līgumos norādīto procentu likmi no kopējās aizdevuma summas (sk. tabulu zemāk), patērētāji, nezinot procentu aprēķinā izmantotās likmes apmēru, varēja pieņemt tādu lēmumu par līguma slēgšanu, kādu citādi nebūtu pieņēmuši.

Piemērs

 

PTAC konstatējis, ka AS BIGBANK īstenotās komercprakses ietvaros ir skarti vairāki desmiti tūkstošu patērētāju, kuri laika periodā no 2008. gada 2. decembra līdz 2011. gada 30. aprīlim noslēdza līgumus, kuros AS BIGBANK nav norādījusi un līdz ar to ar patērētājiem nav vienojusies par procentu likmi, kuru ir izmantojusi līgumu grafikos norādīto procentu maksājumu aprēķināšanai. Pārkāpums uzskatāms par būtisku un tādēļ piemērots naudas sods 13 000 EUR apmērā. PTAC ir uzdevis AS BIGBANK arī tiesisko pienākumu novērst no 2008. gada 2. decembra līdz 2011. gada 30. aprīlim noslēgtajos kreditēšanas līgumos pieļautās kļūdas, un, sākot ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi, veikt pārrēķinu, spēkā esošo kreditēšanas līgumu procentu aprēķinā, izmantojot līgumos norādīto procentu likmi un piemērojot to aizdevuma summas atlikumam. Tādejādi šiem kreditēšanas līgumiem tiks veikts maksājuma grafika pārrēķins, kā rezultātā patērētājiem samazināsies turpmāko ikmēneša maksājumu apmērs. AS BIGBANK ir apņēmusies informēt katru patērētāju individuāli, izmantojot efektīvākos saziņas līdzekļus – telefoniski, pa e pastu vai pa pastu. 

 

Tāpat ikvienam patērētājam, kurš noslēdzis kreditēšanas līgumu ar AS BIGBANK laika periodā no 2008. gada 2. decembra līdz 2011. gada 30. aprīlim, t.sk. arī patērētājiem, kuru no līgumiem izrietošās saistības jau ir izpildītas, pamatojoties uz līgumu noslēgšanas brīdī spēkā esošo 2008. gada 25. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.692 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu” 31.punktu, kā arī Civillikuma 1446.pantu, ir tiesības vērsties tiesā ar prasību, lūdzot tiesu attiecībā uz ar AS BIGBANK noslēgto kreditēšanas līgumu un no tā izrietošajām saistībām piemērot tikai likumisko procentu apmēru, kas saskaņā ar Civillikuma 1765.panta otro daļu ir seši procenti gadā.

Papildu informācija patērētājiem, kuri norādītajā laika posmā slēguši līgumus ar AS BIGBANK, pieejama šeit.

Tāpat PTAC ir uzdevis Bankai mainīt procentu likmes atspoguļošanas veidu līgumos, kas slēgti sākot ar 2011. gadu 1. maiju, kurā informācija par aizdevumu procentu likmi tika norādīta patērētājam maldinošā veidā.

PTAC informē, ka AS BIGBANK ir vērsies Administratīvajā rajona tiesā (lietas Nr.A420232514), lūdzot apturēt lēmumā uzliktā tiesiskā pienākuma pildīšanu, tiesa šo lūgumu noraidījusi. PTAC lēmums ir pārsūdzēts arī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā (lietas Nr.130028714), tomēr saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu, tas neaptur lēmuma darbību daļā par tiesisko pienākumu – pārrēķinu veikšanu.