PTAC novērš negodīgu komercpraksi, kas patērētājiem radījusi zaudējumus vismaz 5 miljonu EUR apmērā

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) astoņām patērētāju kreditēšanas kompānijām piemērojis soda naudas kopsummā 211 000 EUR par Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto kreditēšanas kopējo izmaksu ierobežojumu neievērošanu laika posmā no 2016.gada 1.janvāra līdz rudenim saistībā ar kredītu pagarinājumu maksām, kā rezultātā patērētājiem radīti zaudējumi vismaz 5,23 miljonu EUR apmērā.

2016.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kuri noteica kreditēšanas kopējo izmaksu ierobežojumus - 0,55% dienā no 1-7 dienai, 0,25% no 8-14 dienai, 0,2%  sākot ar 15.kredīta līguma dienu, savukārt 0.25% dienā visā kredīta līguma termiņā, ja termiņš pārsniedz 30 dienas.  PTAC uzsver, ka kreditēšanas kopējo izmaksu ierobežojumi ir attiecināmi arī uz kredītu pagarināšanas maksām, jo pagarināšanas līguma noslēgšanas brīdī šīs izmaksas kredīta devējam ir zināmas. PTAC 2016.gada vasarā un rudenī, veicot pārbaudes, konstatēja, ka 12 nebanku kredītdevēji piedāvā neatbilstošas kredītu pagarināšanas maksas, kas pat vairākas reizes pārsniedza noteiktos ierobežojumus. Pagarinot kredītu, patērētājs vidēji pārmaksāja no 2,78 līdz 16,51 EUR.

PTAC aprēķināja patērētājiem nodarītos zaudējumus, ņemot vērā vidējo kredīta summu, datus par kredītu pagarinājumu skaitu un faktiski piemērotās kredīta kopējās izmaksas patērētājiem.

Sabiedrībām, kuru rīcībā tika konstatēti kredīta kopējo izmaksu ierobežojumu pārkāpumi, PTAC ierosināja rakstveidā apņemties novērst konstatētos pārkāpumus. 4 kredītdevēji iesniedza rakstveida apņemšanās, tādejādi atzīstot pārkāpumu (SIA “E-LATS”, SIA “OZERINGS GRUPA”, AS “Dagne”, SIA “Ātrais kredīts”).  8 kredītdevēji apņemšanās neiesniedza, tomēr 2016.gada rudenī pārkāpumus novērsa.

PTAC kopumā 8 nebanku patērētāju kreditētājiem ir piemērojis soda naudu 211`000 EUR apmērā.

KREDĪTDEVĒJA NOSAUKUMS

SODA NAUDA, EUR

4finance

80 000,00

Ondo

56 000,00

Soho Group

25 000,00

ExpressCredit

6 000,00

Finanza

3 000,00

Greencredit

15 000,00

OC Finance

17 000,00

VIA SMS

9 000,00

Sodu apmērs tika noteikts individuāli, ņemot vērā pārkāpuma smagumu, uzņēmumu apgrozījumu, to, ka pārkāpums tika novērsts, kā arī patērētājiem nodarītos zaudējumus. Maksimālais soda naudas apmērs ir EUR 100 000.00.

Vairāk informācijas par 2016.gada PTAL grozījumiem (t.sk., kredīta kopējo izmaksu ierobežojumiem) http://www.ptac.gov.lv/lv/content/par-2015gada-28maija-grozijumiem-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likuma.

Lēmumu izraksti un rakstveida apņemšanās pieejami PTAC mājās lapā: http://www.ptac.gov.lv/lv/table/ptac-l-mumi, http://www.ptac.gov.lv/lv/table/rakstveida-apnemsanas

Papildu informācija:

Sanita Gertmane

Patērētāju informēšanas un

komunikāciju daļas vadītāja

Tālr. 67388622, 26544528