PTAC uzliek 7 000,00 EUR sodu SIA ‘’Julianus Inkasso Latvija’’ par negodīgas komercprakses īstenošanu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC), ņemot vērā saņemtās patērētāju sūdzības, ir veicis SIA “Julianus Inkasso Latvija” (turpmāk – Sabiedrība) īstenotās komercprakses izvērtēšanu. Konkrēto komercpraksi Sabiedrība veica  laika periodā no 2020. gada 6. aprīļa līdz 2020. gada 15. jūnijam, izmantojot valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kur uz parādniekiem sūtītajās īsziņās un e-pastos izdarīja spiedienu, radot iespaidu, ka tieši šis laika periods ir labvēlīgākais parāda samaksai bez tiesas. Sabiedrības īstenotā negodīgā komercprakse ir skārusi vismaz 511 patērētājus. 

Atbilstoši patērētāju sniegtai informācijai Sabiedrība nosūtīja patērētājiem e-pasta vēstules par kavēto maksājumu un īsziņas ar aicinājumu sazināties ar Sabiedrību par kavētā maksājuma samaksu laikā no pulksten 23.00 līdz 2.00, kā arī laika posmā no 2020. gada -6. aprīļa līdz 2020.gada 15.jūnijam nosūtīja patērētājiem Sabiedrības sagatavotos paziņojumus par parādsaistībām, kuros atsaucās uz “Ārkārtas situāciju” un kā e-pasta tēmu norādot tekstu: “Aicinājums sakarā ar ārkārtas situāciju”.  
Sabiedrība nosūtītajos paziņojumos norādīja, ka valstī izsludinātais ārkārtas situācijas laiks ir labvēlīgāks parāda samaksas veikšanai bez tiesas procesa uzsākšanas, iekļaujot paziņojumos tekstu: “Sakarā ar Ārkārtas situāciju aicinām Jūs izmantot iespēju maksāt saistības BEZ TIESAS, atbilstoši Jūsu finansiālajām iespējām. Lūdzam NEKAVĒJOTIES sazināties!”, kā arī:  “Sakarā ar Ārkārtas situāciju, aicinām izmantot iespēju maksāt saistības BEZ TIESAS, atbilstoši finansiālajām iespējām. Lūdzam NEKAVĒJOTIES sazināties!”

Ņemot vērā iepriekš aprakstīto rīcību, Sabiedrība ir īstenojusi agresīvu, maldinošu un profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi, jo:
- Sabiedrība ir izmantojusi valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, atsaucoties uz to patērētājiem nosūtītajos paziņojumos, un patērētājiem radījusi iespaidu, ka tieši šis laika periods ir labvēlīgākas parāda samaksai bez tiesas procesa uzsākšanas..
- Tieši ārkārtējās situācijas laikā, ievērojot gan kreditora, gan parādnieka intereses, normatīvie akti paredzēja parādniekam papildu laiku saistību izpildei, kuras tas nevar izpildīt ne savas vainas dēļ.
- Sabiedrība patērētājiem informāciju par parādsaistībām e-pastu un īsziņu veidā  izsūtījusi laika periodā no 2020. gada 6. aprīļa līdz 2020. gada 15. jūnijam, kas daļēji tika piegādāti laika posmā no pulksten 21.00 līdz 8.00 un svētku dienās bez parādnieka piekrišanas, tādējādi, pārkāpjot Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktās prasības attiecībā uz saskarsmes kultūru un veicot nesamērīgu saskarsmi.  

Kaut arī Sabiedrība ir izbeigusi minētās komercprakses īstenošanu, kā arī ir ieviesusi papildu drošības un tehniskos pasākumus, lai maksimāli samazinātu gadījumus, kad e-pastu piegāde tiek kavēta, kas vērtējams pozitīvi, tās ietekme ir skārusi vairāku simtu patērētāju tiesiskās intereses, agresīvā un profesionālai rūpībai neatbilstošā veidā ietekmējot patērētāju ekonomisko rīcību.

PTAC piemērojis soda naudu 7 000,00 EUR apmērā, aizliegt negodīgu komercpraksi, kā arī turpmākajā komercpraksē nepieļaut līdzīga rakstura pārkāpumu izdarīšanu.
Ar PTAC lēmumu iespējams iepazīties šeit.


Papildu informācija medijiem:
Sanita Gertmane
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Tālr.: 26544528, 22006628, 
E-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv

Publicēšanas datums: 15.01.2021.